Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Březina

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Březina

V katastru obce Březina se nachází čistírna odpadních vod sloužící pro obce Tišnov, Předklášteří, Železné, Hradčany, Březina, Heroltice, Vohančice a Štěpánovice. Poslední velká rekonstrukce čistírny proběhla v roce 2005 a v současné době je její kapacita téměř vyčerpaná. Bylo tedy nutné zahájit přípravu na rekonstrukci a rozšíření čistírny, a to ze současných 18 tisíc na 21 tisíc ekvivalentních obyvatel. Rozšíření čistírny je vyvoláno rozvojem obcí a nárůstem trvale žijících obyvatel. Jen mezi roky 2010 a 2020 došlo k navýšení počtu obyvatel v těchto obcích z 12 050 na 13 100 obyvatel. V současné době vznikají další projekty pro výstavbu rodinných či bytových domů, a tak se zvyšují nároky na potřebu jak pitné vody, tak i odvádění splaškových vod a jejich čištění. V rámci regionu se tedy jedná o jednu z mimořádně důležitých investicí zaručující další možný rozvoj regionu.

Současně s rozšířením čistírny dojde i k rekonstrukci stávajících objektů a k výměně již dosloužené technologie. Jelikož vyčištěné vody z čistírny odtékají do Svratky, která je hlavním přítokem Brněnské přehrady, je tedy kladen velký důraz na hodnotu dusíku a fosforu ve vypouštěné odpadní vodě. Proto je čistírna navržená tak, aby splňovala všechny legislativní požadavky, včetně správce povodí. Čistírna odpadních vod je rozdělena na mechanický, biologický a třetí stupeň čištění a kalové a plynové hospodářství.

Po rekonstrukci se bude mechanický stupeň čištění skládat z lapáku štěrku a hrubých česlí, odlehčovací komory, pískové linky, jemných česlí, vstupní čerpací stanice, usazovací nádrže a dešťové zdrže.

Odpadní vody natékají na čistírnu přívodním betonovým potrubím. Z odpadních vod bude nejdříve na lapáku štěrku odstraněn hrubý štěrk a následně hrubé nečistoty na hrubých česlích, jako jsou například vlhčené ubrousky a jiné podobné věci, které do kanalizace nepatří. Dále odpadní vody pokračují do odlehčovací komory, která rozdělí průtoky s nátokem dále na čistírnu nebo do dešťové zdrže. Dešťová zdrž je využívána pouze za vyšších dešťových přítoků, protože velká část Tišnovska používá jednotnou kanalizaci určenou pro splaškové i dešťové vody. Po ukončení dešťů se zdrž vyčerpá a vody pokračují dále přes čistírnu.

Vody přitékající na čistírnu jsou nejprve zbaveny jemných pískových částí v pískové lince a na jemných česlích. Dále vody vtékají do čerpací stanice s odstředivými čerpadly, která vodu čerpají do výše položené usazovací kruhové nádrže. Na této nádrži dojde k odstranění 30 % biologického znečištění z odpadních vod, a to pouhou sedimentací – usazením. Tento kal je primárně využit při vyhnívání kalu a následné tvorbě bioplynu. Jedná se o poslední zařízení v rámci mechanického stupně čištění. Následně voda odtéká na biologický stupeň čištění, který se skládá ze selektoru s regenerací kalu, rozdělovacích objektů, aktivačních nádrží a dosazovacích nádrží.

Z usazovací nádrže odpadní voda natéká do dvou nádrží (selektorů), kde dochází k promísení odpadní vody s regenerovaným vratným kalem, který vzniká až na konci celého procesu. Takto aktivovaná směs odpadních vod natéká přes rozdělovací objekt do čtyř aktivačních nádrží (dvě stávající a dvě nové). Tyto čtyři nádrže mají společný objem 4 500 m3. V nádržích se aktivovaná směs odpadních vod a bakterií provzdušňuje a promíchává.

Vlivem biologického procesu dojde k odstranění části dusíkatého znečištění. Z těchto nádrží se voda stéká a následně rozděluje v rozdělovacím objektu na tři rovnoměrně stejné průtoky do tří dosazovacích nádrží. V těchto nádržích probíhá sedimentace těžšího kalu na dno nádrže a odtoku čisté vody. Vyčištěná odpadní voda přepadá přes hranu nádrže a odtéká betonovým žlabem do objektu třetího stupně čištění.

Zařazením tohoto objektu do procesu čištění odpadních vod docílíme snížení množství zbytkového fosforu, což je důležité pro kvalitu vody ve Svratce a brněnské nádrži. Vyčištěná voda bude měřena v měrném objektu, kde budou odebírány vzorky vyčištěné vody pro laboratorní rozbory. Tyto vody podléhají přísným kontrolám a následně odtékají do řeky Svratky.

Samostatným stupněm čistírny, který stojí mimo proces čištění vody, je kalové hospodářství, které zpracovává kal vznikající při různém stupni procesu čištění odpadní vody. Kal je nejprve zahuštěn (snížení objemu), vyčerpán do vyhnívací nádrže, kde je zahříván až na teplotu 40 °C. Zahřátím kalu dojde k uvolnění bioplynu, který je jímán v plynojemu a následně spalován v kotlích, které dodávají potřebné teplo pro čistírnu. Snížené množství kalu je dále odvodněno na strojním zařízení, které odseparuje velké množství kalové vody tak, aby se mohl výsledný produkt odvážet z čistírny k dalšímu zpracování.

Čistírna v Březině je jedinou čistírnou v okolí vybavenou stupněm kalového hospodářství, a proto slouží i jako svozová pro ostatní čistírny v okolí, které nemají vybavené kalové hospodářství. Celkové náklady na rekonstrukci jsou v současné době odhadovány na 280 mil. Kč. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko bude na realizaci žádat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR, nicméně současná pravidla pro rekonstrukce čistíren odpadních vod dovolují čerpat pouze 30 % z celkových uznatelných nákladů, maximálně ale do výše 25 mil. Kč. Což tedy znamená, že výše dotace bude pouze 25 mil. Kč a zbytek finančních prostředků bude muset Svazek zajistit jiným způsobem. Svazek samozřejmě počítá s vlastními zdroji financí, dále bude žádat o podporu Jihomoravský kraj. Jako další možný zdroj financí je bankovní úvěr a možné investiční příspěvky jednotlivých dotčených obcí. To vše se musí rozhodnout v následujících dnech.

Jan Moronga, Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Další článek:
Předchozí článek: