Pravidla pro publikování v rubrice Názory a polemiky

 1. Rubrika Tišnovských novin (dále jen TN) s názvem „Názory a polemiky“ je určena pro zveřejnění článků, které se věnují problematice rozhodnutí, realizací a směřování města Tišnova a polemikám mezi občany, organizacemi či správou města. Uvedené články mohou obsahovat politické názory. Články s tímto obsahem jsou zařazeny pouze do této rubriky v rámci struktury TN.
 2. Pokud články tohoto typu nebudou zaslány do aktuálního vydání TN, rubrika v takovém vydání nebude zařazena.
 3. Celkový maximální prostor pro tuto rubriku v jednom vydání TN jsou 2 tiskové strany, dle technických parametrů TN.
 4. V případě, že by se sešlo více příspěvků, které by svým obsahem přesahovaly maximální prostor v daném čísle, rozhodne o jejich zařazení do aktuálního tištěného vydání Komise pro komunikaci a média (dále jen KKM). Ostatní neotištěné články budou zveřejněny v online verzi TN s tím, že budou anoncovány v aktuálním tištěném vydání TN.
 5. Příspěvky do této rubriky mohou zaslat občané a zastupitelé města Tišnova, členové a kandidáti politických stran a hnutí a zástupci organizací. Tato příležitost tak umožňuje zveřejnění tohoto typu článků nad rámec Tiskového zákona.
 6. Zaslání článku do redakce TN nezakládá autorovi právo ke zveřejnění. O zveřejnění článku rozhoduje KKM.
 7. Autor článku je povinen uvést své jméno, přímení a místo trvalého bydliště. Neuvedení či nepravdivé uvedení této informace zakládá právo redakci navrhnout KKM takový článek nezveřejnit.
 8. V daném vydání TN se v této rubrice může zveřejnit maximálně jeden článek reprezentující názor jedné politické strany či hnutí.
 9. Autor článku je zodpovědný za jeho obsah. Redakce za uvedené názory nezodpovídá.
 10. Maximální rozsah článku je ½ tiskové strany dle technických parametrů TN. Pokud by byl článek delší, než je jeho maximální rozsah, bude v tištěné verzi ukončen třemi tečkami s odkazem na online verzi TN.
 11. Autor článku musí na článek tohoto typu patřící do této rubriky upozornit dopředu a zaslat jej nejméně 10 kalendářních dnů před řádnou uzávěrkou textů daného čísla (dle oficiálního edičního plánu TN pro dané období), aby byla možnost dát dostatečný prostor oponentovi k vyjádření alternativního názoru.
 12. Pokud obsah jakéhokoli článku zaslaný redakci jeví známky spadající do této rubriky, zařadí jej odpovědný redaktor do této rubriky. O této skutečnosti informuje autora článku, KKM a zašle upozornění případnému oponentovi k vyjádření.
 13. Redakce dotčenou osobu – oponenta, bezodkladně zpraví o zaslaném článku a nabídne mu možnost vyjádření. Oponent tuto možnost může odmítnout bez udání důvodu. V takovém případě redakce uvede, že oponent nevyužil možnost na článek reagovat.
 14. Oponent může svůj alternativní názor zaslat redakci do data řádné uzávěrky daného vydání TN. Pokud alternativní názor oponent bez udání důvodu nezašle do data uzávěrky textů daného čísla, uvede redakce, že alternativní názor nebyl redakci zaslán v řádném termínu.
 15. Pokud by oponent řádně zdůvodnil nemožnost zaslat alternativní sdělení do data uzávěrky, budou oba články zařazeny do následujícího vydání TN na základě rozhodnutí KKM.
 16. Příspěvky, které se týkají jednoho tématu, mohou být zveřejněny pouze jednou.

Tato pravidla ruší pravidla schválená Radou města Tišnova dne 12. února 2020 a účinná od 1. března 2020.

Tato pravidla schválila Rada města Tišnova dne 30. června 2021 s účinností od 1. července 2021.