Statut Tišnovských novin

I. Základní ustanovení

   1. Tišnovské noviny (dále jen TN) jsou periodickým tiskem územního samosprávného celku, a jako takové se mimo jiné řídí zákonem 46/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (dále jen Tiskový zákon). TN jsou registrovány pod evidenčním číslem MK ČR E 10100.
   2. Vydavatelem TN je Město Tišnov.
   3. Výroba TN je od 1. 7. 2014 svěřena příspěvkové organizaci města Městskému kulturnímu středisku Tišnov (dále jen MěKS). MěKS za účelem výroby a distribuce TN zřizuje redakci. Výdaje a příjmy TN jsou součástí rozpočtu MěKS.
   4. Poradním a odborným orgánem TN je Komise pro komunikaci a média (dále jen KKM), která plní funkci redakční rady na základě pověření Radou města Tišnova. KKM jsou svěřeny níže definované rozhodovací pravomoci dle tohoto statutu. KKM zřizuje jako svou komisi Rada města Tišnova (dále jen „Rada města“) podle §122 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
   5. Redakce je tvořena zaměstnanci MěKS, a to vedoucím pracovníkem, editorem, redaktory a pověřeným pracovníkem úřadu města Tišnova, kteří zajišťují redakční činnost. Pověřený pracovník úřadu města je zodpovědný za přípravu materiálů obsahujících informace z vedení města a městského úřadu (dále jen „redakce“).
   6. KKM a redakce jsou spolupracujícími rovnocennými partnery, jejichž práva a povinnosti jsou definovány Statutem TN.
   7. Redakce ve své práci pracuje v souladu s etickým kodexem novináře vydaným syndikátem novinářů ČR.
   8. TN vycházejí zpravidla 10x za rok v měsíční periodicitě, a to v tištěné i elektronické podobě.
   9. Posláním TN je objektivně a politicky neutrálně informovat občany města Tišnova a blízkých obcí o společenském, hospodářsko-ekonomickém, spolkovém, kulturním a sportovním dění, historii, tradicích a rozvoji města a jeho blízkého okolí, s ohledem na co nejširší pokrytí sociálních a věkových skupin obyvatel.
   10. Poskytnutí přiměřeného prostoru pro zveřejnění sdělení členů zastupitelstva města Tišnova se řídí §4a Tiskového zákona a upřesňuje se tímto statutem. Pro sdělení zastupitelů, která nejsou redakcí výslovně vyžádána, je v TN vyčleněn prostor rubriky s názvem „Sdělení zastupitelů“. Každý zastupitel města Tišnova má za období edičního roku TN v této rubrice pro vyjádření svých sdělení k dispozici prostor v rozsahu 3 celých stran, přičemž maximální rozsah jednoho sdělení v jednom vydání TN je 1 celá strana. Možné varianty v daném edičním roce tedy jsou následující – 3 celé strany; 2 celé strany a 2 půlstrany; 1 celá strana a 4 půlstrany; 6 půlstran; blíže – viz. Pravidla pro příspěvky a inzerci). Autorem sdělení může být pouze řádně zvolený zastupitel města Tišnova v daném funkčním období. Roční penzum, které případně nebylo v daném edičním roce vyčerpáno, se nepřevádí do nového edičního roku. V případě kratší délky trvání mandátu zastupitele v daném roce se uvedený roční rozsah poměrově zkrátí. Sdělení zastupitelů se doručují redakci TN v elektronické formě k rukám editora. Termín pro nejzazší zaslání sdělení zastupitele je shodný s datem redakční uzávěrky textů. Sdělení, která budou v rozporu s výše uvedeným, nebudou otištěna. Nezařazené příspěvky se nebudou automaticky přenášet do následujícího čísla.
   11. Placenou inzerci a reklamu komerčního charakteru právnických i fyzických osob přijímá redakce a zveřejňuje ji podle ceníku vydaného MěKS. Rozsah inzerce v TN tvoří maximálně 12,5 % obsahu TN.

  II. Pravomoci a povinnosti Komise pro komunikaci a média

   1. roce tedy jsou následující – 3 celé strany; 2 celé strany a 2 půlstrany; 1 celá strana a 4 půlstrany; 6 půlstran; blíže – viz. Pravidla pro příspěvky a inzerci). Autorem sdělení může být pouze řádně zvolený zastupitel města Tišnova v daném funkčním období. Roční penzum, které případně nebylo v daném edičním roKKM zodpovídá za konečný obsah jednotlivých výtisků TN a schvaluje jednotlivá čísla TN k vydání.
   2. KKM vede předseda, který zodpovídá za komunikaci s Radou města Tišnova.
   3. KKM se schází zpravidla 10x ročně před vydáním TN dle schváleného edičního plánu. Jednání KKM se řídí Jednacím řádem komisí Rady města Tišnova.
   4. Redakce a KKM navrhují a přijímají návrhy a podněty témat k publikování.
   5. Při zpracování TN usiluje redakce ve spolupráci s KKM o nezkreslený obraz skutečné šíře aktuálních názorů, zpráv, komentářů, návrhů a dalších sdělení, které k otázkám komunální nebo regionální politiky formuluje koalice i opozice, zájmové skupiny i jednotliví občané.
   6. KKM ve vztahu k redakci definuje základní obsahová pravidla periodika, strukturu TN, kontroluje jejich plnění a dává redakci závazné stanovisko k uveřejnění jednotlivých příspěvků.
   7. KKM odmítne ve výtisku vycházejícím nejméně 30 dní před termínem konání voleb příspěvky, jejichž autory jsou aktuální kandidáti do zastupitelstva města, případně všechny příspěvky, které ve svém obsahu odkazují na aktuální kandidáty, a to bez ohledu na to, jestli jsou označeni přímo či nepřímo. Praktické informace o termínu, způsobu a konání komunálních voleb uveřejňuje Městský úřad Tišnov.
   8. Články, které se věnují problematice rozhodnutí, realizací a směřování města Tišnova a polemikám mezi občany, organizacemi či správou města jsou zařazeny do rubriky TN s názvem „Názory a polemiky“. Uvedené články mohou obsahovat politické názory. Články s tímto obsahem jsou zařazeny pouze do této rubriky v rámci struktury TN a jejich publikování se řídí samostatnými pravidly, které tvoří přílohu tohoto statutu.

  III. Pravomoci a povinnosti Redakce TN

   1. Při přípravě TN redakce postupuje zcela samostatně a nepodléhá pokynům a objednávkám veřejných představitelů ani jiných uskupení či jednotlivců.
   2. O případném zkrácení příspěvku rozhoduje redakce a o této skutečnosti informuje KKM. Takový příspěvek je v TN označen „redakčně kráceno“.
   3. Redakce nemá povinnost nevyžádané příspěvky uveřejnit, a to i bez udání důvodu. Maximální rozsah nevyžádaného příspěvku činí ½ tiskové strany. O této skutečnosti informuje KKM.
   4. Redakce může odmítnout zveřejnění příspěvku, jehož autor neposkytne pravdivé údaje o své totožnosti (zpravidla se jedná o jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt nebo e-mail), případně příspěvku, jehož autorství se nepodaří do uzávěrky pro příjem článků ověřit. KKM požaduje informace od autora příspěvku, zda jeho názor vyjadřuje názor osobní, politického subjektu či spolků nebo institucí. Autor je dále povinen doložit zdroj citací.
   5. K podaným příspěvkům přijímá redakce pouze fotografie, u kterých je uveden autor či zdroj. Autor příspěvku nese odpovědnost za obsah příspěvku a ručí za to, že obsah příspěvku a současně s příspěvkem zaslané fotografie či jiný materiál zaslaný ke zveřejnění je obsahově správný a že neporušuje jakákoliv autorská práva. Autor zasláním příspěvku redakci souhlasí se zveřejněním příspěvku, a i se zveřejněním zaslaných fotografií či jiného zaslaného materiálu a souhlasí s podmínkami zveřejnění uvedenými v tomto statutu. Autor příspěvku se zavazuje nahradit městu Tišnov škody či jakoukoliv jinou újmu, která městu Tišnov či MěKS vznikne v důsledku porušení autorských práv ze strany autora příspěvku či autorských práv v důsledku zveřejnění autorem příspěvku zaslaných fotografií či jiných autorem zaslaných materiálů.
   6. U příspěvků, u nichž má redakce pochybnosti o autorství dodaného textu, se pokusí zjistit totožnost autora a o této pochybnosti informuje KKM.
   7. Uplatňuje avízo dle pravidel definovaných v článku II. odstavce 8.
   8. Navrhuje KKM neotisknout urážlivé, hanlivé a nevěcné příspěvky, příspěvky týkající se propagace i činnosti politických stran a hnutí a dále jakékoli příspěvky s diskriminačním podtextem. Upozorňuje KKM na problematické či konfliktní texty (útočné názorové články, pochybná inzerce, skrytá reklama, např. s diskriminačním a jinak zabarveným podtextem). KKM vyjadřuje své stanovisko k uveřejnění či neuveřejnění textu.
   9. Redakce nepřijme inzerci s nevhodným obsahem (například rychlé půjčky, sexuální služby apod.).

  IV. Pravidla pro výrobu TN

   1. Termíny výroby TN se řídí edičním plánem, který předkládá redakce ke schválení KKM. Ediční plán obsahuje zejména datum uzávěrky inzerce, článků vyžadujících avízo, běžných článků a datum vydání.
   2. Materiály dodané po datu uzávěrky nebudou zveřejněny.
   3. Redakce zpřístupní členům KKM v elektronické podobě jeden pracovní den po datu uzávěrky všechny primární materiály včetně návrhu makety konkrétního čísla. Redakcí zpracované články včetně obrazových materiálů spolu s navrženou maketou editor předá grafikovi ke zpracování. Články, které do makety nebyly zařazeny, budou mezi primárními materiály označeny jako „Nezařazeno“. Graficky zpracované TN předloží redakce KKM ke schválení obsahu. Po tomto schválení již proběhnou pouze korektorské práce a příprava dat k tisku, do tohoto procesu již kromě věcných korektur KKM nezasahuje. Pokyn k odeslání dat do tisku dává editor TN a v jeho nepřítomnosti vedoucí pracovník MěKS.
   4. Podklady pro uveřejnění článků v TN, a to zejména texty, fotografie a grafické prvky, se řídí technickými parametry, které vydává MěKS, resp. redakce, a jsou zveřejněny na www.tisnovskenoviny.cz. Nedodržení technických parametrů podkladů zakládá redakci právo článek neuveřejnit.
   5. Podklady pro uveřejnění inzerce v TN se řídí technickými parametry, které vydává MěKS, potažmo redakce, a jsou zveřejněny na www.tisnovskenoviny.cz. Nedodržení technických parametrů podkladů zakládá redakci právo inzerci neuveřejnit.
   6. Přehled akcí v souhrnné tabulce KAM v Tišnově vzniká exportem z databáze příslušné webové aplikace. Přístup do této aplikace je umožněn ověřeným uživatelům z řad organizátorů akcí. Pro zveřejnění akcí v rubrice KAM v Tišnově platí shodná uzávěrka s uzávěrkou článků TN.

  V. Závěrečná ustanovení

   1. Statut Tišnovských novin byl schválen Radou města Tišnova na schůzi dne 20. 12. 2024 (číslo usnesení ……bude doplněno) s účinností od 01. 01. 2024.
   2. Tento Statut Tišnovských novin je uložen u ředitele Městského kulturního střediska a zveřejněn na internetových stránkách tisnov.cz.
   3. Dnem účinností tohoto Statutu se ruší Statut Tišnovských novin 2021 schválený Radou města Tišnova na schůzi dne 20. 10. 2021, pod číslem usnesení RM/42/23/2021.