Sokolská župa Pernštejnská

Sokolská župa Pernštejnská

Sokol byl po celou dobu své existence pro tisíce občanů Tišnova součástí jejich života. Proto má většina občanů představu o činnosti tišnovské jednoty. Málo se ale už ví, že v Tišnově sídlí, od svého vzniku v roce 1902, Sokolská župa Pernštejnská. Sokolské župy vznikaly jako dobrovolná sdružení sokolských jednot s cílem vzájemné spolupráce a jako spojovací článek k sokolskému ústředí. Sokol Tišnov se po svém vzniku přihlásil do župy Rastislavovy, která měla sídlo v Brně. Po deseti letech, společně s okolními jednotami, založil novou župu, Pernštejnskou. Hlavním iniciátorem byl dr. Drbal, který byl později jejím dlouholetým starostou. Počet jednot naší župy postupně narůstal. Rozsah jejího působení byl značný. Od Kuřimi až po Nové Město na Moravě, od Křižanova až po Lomnici a Bystřici nad Pernštejnem.

Velkou úlohu sehrály župy při vzniku republiky. Koordinovaly vznik Sokolské stráže a pomáhaly při vzniku orgánů československého státu. Od roku 1937 se župy, na základě tajného armádního rozkazu, zapojily do přípravy mobilizace. Naše župa na základě rozkazu v noci z 20. na 21. května 1938 zajišťovala strážní službu podél celé železniční trati na území svých jednot. Po Mnichovu a okupaci byl Sokol zakázán. Přesto začal organizovat  protiněmecký odboj. Osudným se stal 8. říjen 1941, kdy byli zatčeni všichni činovníci sokolského ústředí, předsednictva sokolských žup a někde i jednot. V naší župě to bylo 12 bratrů a sester v čele se starostou župy prof. Aloisem Macků a místostarostou MUDr. Hynkem Vališem. Pouze tři přežili vězení a vrátili se domů. V boji proti nepříteli a v koncentračních táborech položilo životy celkem 101 bratrů a sester z župy Pernštejnské. Jejich památku si připomínáme každoročně 8. října, který byl vyhlášen památným dnem ČR.

Po skončení války obnovilo svou činnost všech 40 jednot naší župy. Už v roce 1947 se konal v Novém Městě na Moravě župní slet. Na XI. všesokolském sletu v Praze cvičili i členové naší župy. Bohužel tento slet byl na dlouhou dobu posledním. Zákonem z roku 1952 byla činnost Sokola ukončena a sokolovny předány jiným vlastníkům. K obnově Sokola mohlo dojít až po změně politických poměrů v roce 1989.

V roce 1991 byl ustaven župní výbor. Starostou byl zvolen br. Antonín Jeřábek. Velké problémy byly s vydáváním sokolského majetku. Největší pak v tišnovské jednotě. Sokolovna se vrátila do majetku Sokola až v roce 2001. Tajemníkem župy byl v letech 1992 až 2021 Ing. Zdeněk Jeřábek. V roce 1996 byl zvolen novým starostou župy Ing. Adolf Mistr, který byl v čele župy až do roku 2011. Na něj navázal až do roku 2019 Mgr. Jaroslav Komprs.
V České obci sokolské působí v současné době 42 žup. V Jihomoravském kraji je evidováno šest žup. Župy Máchalova a Vaníčkova mají sídlo v Brně,
župa Slovácká v Hodoníně, Bukovského ve Vyškově, Krále Jiřího v Boskovicích. Šestá je naše a tvoří ji čtrnáct jednot. Čebín, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drásov, Jilmoví, Kuřim, Lipůvka, Lomnice, Lomnička, Moravské Knínice, Předklášteří, Přibyslavice a Tišnov.

Činnost župy je v souladu s programem ČOS rozdělena do tří směrů. V oblasti všestrannosti jsou to především pravidelná cvičení všech věkových kategorií s důrazem na mládež. Každoročně pořádáme župní přebory mládeže ve všestrannosti (gymnastika, šplh, atletika, plavání) a také v Zálesáckém závodě zdatnosti.

Organizujeme tělocvičné akademie a každých šest let župní slety, které jsou součástí všesokolských sletů. Po obnovení činnosti jich bylo už pět. První v roce 1994. Je zajímavé, že skladbu mužů jsme začali nacvičovat již v roce 1989. Byla totiž původně určena pro další československou spartakiádu,  kterou nahradily Tělovýchovné slavnosti. Stejnou skladbu jsme potom cvičili na XII. všesokolském sletu v Praze. Naposledy jsme ji předvedli na slavnostech osvobození v roce 1995 v Plzni. Jak je to možné? I když skladba byla původně určena na spartakiádu, měla výrazné sokolské prvky, včetně motivů části slavné Pecháčkovy Přísahy republice z roku 1938. Výrazná byla účast naší župy na všech sletech v Praze. V roce 2018 župu reprezentovalo 187 cvičenců. Z hlediska reprezentace nejen naší župy je důležitá a hlavně přínosná účast našich cvičenců na světových gymnaestrádách. Naši cvičenci cvičili v Lisabonu, dvakrát v Dornbirnu, v Lausanne a Helsinkách. Nyní se připravuje devět cvičenců na další gymnaestrádu, která bude v roce 2023 v Amsterodamu.

V župě působí 36 vyškolených cvičitelů různých odborností. Župa organizuje jejich doškolování. V oblasti výkonnostního sportu je v naší župě zaregistrováno osm jednot v devatenácti sportovních oddílech s 558 členy. Družstva soutěží v deseti různých sportovních odvětvích a mimo to se konají přebory a turnaje v rekreačních sportech.

Ve vzdělavatelské oblasti jsou naší chloubou dvě sokolská divadla v Moravských Knínicích a Tišnově. Velkou tradici má také taneční soubor v Drásově. Výročí župy a Sokola Tišnov si připomeneme 15. 10. slavnostním večerem v tišnovské sokolovně.

Jan Sláma, starosta župy

Další článek:
Předchozí článek: