70. výročí ZŠ Smíškova

70. výročí ZŠ Smíškova

Ze školní kroniky

Při listování kronikou ZŠ Smíškova se dočteme, že se Tišnov již v meziválečném období snažil postavit novou budovu chlapecké školy. Nehledě na to, byla v posledních dnech války její stará budova na Bezručově ulici při bombardování Tišnova vyřazena z provozu. Hned po osvobození v roce 1945 proto začal Městský národní výbor a učitelský sbor chlapecké školy podnikat kroky k povolení stavby. Bylo naplánováno postupné postavení celé školní čtvrti pro školy 1.–3. stupně. Počátkem roku 1946 se sešla komise složená ze zástupců školy, správních orgánů, úřadů a vědeckých ústavů, aby vybrala místo pro stavbu školy. Bylo navrženo celkem šest lokalit.

Na jednání této komise dne 17. června 1946 bylo ke stavbě školy schváleno místo, kde dnes škola stojí. Nicméně však padla snaha po postupném soustředění škol v Tišnově na jednom místě. Vytvořením plánů pro obě měšťanské školy byl pověřen Ing. Evžen Škarda. Do října 1946 vypracoval plány nejen na třípatrové školní budovy, ale také na mateřskou školu a na učitelské byty Na Rybníčku. Na základě protestů některých občanů žijících poblíž budoucích škol došlo k dalšímu jednání, jehož výsledkem bylo vypracování nových plánů. Podle nich byla budova zapuštěna hlouběji do země –
výkopy sahaly až do hloubky pěti metrů. Současně byl zrušen záměr stavby učitelských bytů a mateřské školy.

S výstavbou školy začala na konci září 1947 firma Eisler z Brna. Po znárodnění v realizaci stavby pokračovaly Československé stavební závody. Podle původního projektu měla být stavba dokončena do konce roku 1948.

Původní projekt – škola s 24 třídami, několika specializovanými učebnami, dvěma tělocvičnami a společenským sálem (aulou) pro 400 osob byl z finančních důvodů bohužel realizován ani ne z poloviny. Výstavba školy byla ve svém průběhu několikrát ohrožena, mj. kvůli nedostatku pracovních sil i materiálu. Díky vytrvalosti zástupců všech zúčastněných institucí byla stavba aspoň zčásti, tj. pouze chlapecká škola, dokončena. Během stavby se upřesňovaly funkce a vybavení jednotlivých prostorů. Např. školní kuchyně měla původně sloužit jen k ohřívání jídel a přípravě přesnídávek, ale byla změněna na kuchyň pro celodenní stravování žactva.

Přes všechny potíže byla moderně vybavená škola na jaře roku 1951 dokončena. Po kolaudaci probíhalo od 21. března stěhování do nové budovy.  Výuka v ní začala 29. března 1951. Slavnostní otevření školy proběhlo 6. května 1951, jak uvádí školní kronika, za „početné účasti obyvatelstva a oficiální účasti zástupců lidových úřadů a KSČ“. Během dalšího školního roku byla vybudována tělocvična a byt školníka a naplánováno bylo založení zahrady a úprava povrchu hřiště. Na počátku dubna 1955 byla zahájena konečná úprava školního hřiště, na které odpracovali žáci spolu s učiteli několik tisíc brigádnických hodin. V nové moderní škole se velmi dobře učilo.

Ve školním roce 1963/64 se začal zvyšovat počet žáků a kapacita školy přestala stačit. Došlo k prvnímu směnování. Polovina tříd I. stupně se učila dopoledne a druhá odpoledne. Po týdnu se obě skupiny prostřídaly. Tímto způsobem byla výuka organizována až do roku 1976, kdy byli žáci naší školy odváženi autobusy do škol v Jamném, Březině, Hradčanech a tři třídy se učily na bývalé SZTŠ na Riegrově ulici (dnes budova gymnázia). Na obědy odvážely děti autobusy do Zvláštní školy v Předklášteří.

Až výstavbou školy na náměstí 28. října v roce 1983 se problémy na čas vyřešily. V září 1978 MěNV rozhodl zabrat část školní zahrady a postavit zde novou MŠ (dnes MŠ Sluníčko). V roce 1993 byla zrušena ZŠ na Riegrově ulici. Část žáků i učitelů přešla pod ředitelství ZŠ Smíškova. Prostory v budově na Smíškově ulici však nestačily, a proto se některé třídy I. stupně dále učily v budově na Riegrově ulici. To působilo značné organizační a provozní potíže. Vyučující i žáci museli přecházet během přestávek na hodiny cizích jazyků a tělesné výchovy z jedné budovy do druhé. Po dopoledním vyučování odváděly paní učitelky žáky na oběd na Smíškovu a potom se někteří vraceli zpět do družiny na Riegrovu ulici. Tato situace trvala neuvěřitelných 22 let.

V roce 2006 byla otevřena nová tělocvična s parametry sportovní haly, hojně využívaná také tišnovskými sportovními oddíly. Ve školním roce 2012/13 předal ředitel Mgr. Michal Komprs kolegům i žákům radostnou zprávu. Škola získala dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 22 milionů a 2 miliony korun na zateplení z dotačního programu Zelená úsporám, a může tak začít dlouho plánovaná a odkládaná nástavba budovy na všech třech pavilonech za cca 43 milionů korun. Zbylou část cca 19 milionů financovalo město Tišnov. Na zpracování projektové žádosti ROP JV se škola výrazným způsobem podílela. Kromě kýženého sloučení obou stupňů školy a přenesení výuky do jedné budovy se uskutečnila i celková revitalizace. Veškeré stavební práce probíhaly za plného provozu školy. Přes 60 let stará budova školy získala úplně nový kabát, prošla rozsáhlou rekonstrukcí a kompletním zateplením s výměnou oken. Byla rozšířena o přístavek v podobě nové školní jídelny a kuchyně. V neposlední řadě škola zvětšila svoji kapacitu vybudováním 3. nadzemního podlaží, ve kterém vzniklo dvanáct dalších učeben, z nichž sedm bylo odborných. Všechny třídy I. stupně přešly z detašovaného pracoviště na Riegrově ulici do jedné budovy na Smíškově. Konečně skončilo dlouhé období celé řady improvizací a provizorií. Výuka v nových prostorách byla zahájena 1. září 2015.

Během školního roku 2017/18 došlo k celkové rekonstrukci školního hřiště, které slouží jako multifunkční sportoviště jak potřebám školy, tak i široké veřejnosti. V zimních měsících funguje hřiště díky chladicí technologii jako veřejné kluziště. Současně s rekonstrukcí hřiště probíhala i rekonstrukce příjezdové komunikace ke škole. Zjednosměrněním ulic Smíškova a Kvapilova se docílilo bezpečnějšího provozu před školou, především pak v exponovaných ranních hodinách.

V listopadu 2021 byla na školním pozemku za finanční podpory projektu z Integrovaného regionálního operačního programu postavena venkovní učebna, která bude slavnostně uvedena do provozu v červnu u příležitosti opožděných oslav 70. výročí školy. Opožděných proto, že v minulém roce nebylo možné z důvodu protiepidemických opatření spojených s pandemií covid-19 toto kulaté výročí důstojně oslavit. Jsme totiž přesvědčeni, že vzhledem k bohaté historii a s velkou úctou ke všem současným i bývalým učitelům a žákům si ZŠ Smíškova oslavy zaslouží.

Všichni jste srdečně zváni.

Marie Němcová, Michal Komprs

Další článek:
Předchozí článek: