Neuskutečněné oslavy 70. výročí ZŠ Smíškova

Neuskutečněné oslavy 70. výročí ZŠ Smíškova

V letošním roce, konkrétně 29. března 2021, uplynulo sedmdesát let od chvíle, kdy ZŠ Smíškova poprvé otevřela své dveře a přivítala první žáky. Pro Tišnov to byla velmi významná událost. „Nová škola“, jak ji tehdy celá tišnovská veřejnost nazývala, vyřešila kritickou situaci, která v tišnovském školství z důvodu nevyhovujících školních budov panovala. Začala tak bohatá historie instituce, která umožňovala kvalitnější vzdělávání na tehdejší dobu v opravdu moderních a v některých ohledech i nadčasových podmínkách.

Po celou dobu své existence se však škola potýkala a stále potýká s nedostatkem prostoru. Její kapacita, která dnes čítá 600 žáků, je již několik let zcela naplněná. Poptávka po vzdělávání v ZŠ Smíškova tak každoročně převyšuje nabídku volných míst. Počátek těchto problémů můžeme nalézt již v samotných začátcích existence školy. Přesněji v roce 1946, kdy se tehdejší vedení města rozhodlo z finančních důvodů nerealizovat stavební projekt v plném rozsahu (24 kmenových tříd, několik specializovaných učeben, dvě tělocvičny, aula), ale pouze z necelé poloviny.

Kritický nedostatek prostoru se projevil naplno v 60. a 70. letech 20. stol., kdy se děti z prvního stupně učily na směny. V letech 1977–1983 využívala škola pro výuku svých žáků školní budovy v okolních obcích, do kterých děti společně se svými učiteli každodenně dojížděly autobusy. Po zrušení „staré“ Základní školy na Riegrově ulici v roce 1993 došlo ke sloučení obou škol pod jednu, a to pod ZŠ Smíškova. Škola sice touto optimalizací získala nové prostory, ale vznikl jiný problém – přecházení žáků i učitelů mezi oběma budovami. Přestože během tohoto 22 let trvajícího stavu bylo zpracováno několik studií na rozšíření školy, podařila se vybudovat „pouze“ nová tělocvična s parametry sportovní haly. Ta byla předána škole a sportovní veřejnosti k užívání v roce 2006. K definitivnímu vyřešení situace došlo až v roce 2015 po dokončení rozsáhlé rekonstrukce školy a vybudování na půdorysu stávající budovy 3. nadzemní podlaží pro dvanáct nových učeben včetně odborných. Škola byla rovněž kompletně zateplena a rozšířena o přístavek v podobě nové školní jídelny a kuchyně.

V roce 2018 k tomu přibylo zrekonstruované multifunkční hřiště a příjezdová komunikace. Během sedmdesáti let existence tak škola prošla poměrně dramatickým vývojem. A to nejen navenek v oblasti stavební a materiální, ale i uvnitř v její kultuře, nenapodobitelné atmosféře, způsobech a metodách vzdělávání a v neposlední řadě i v mezilidských vztazích.

Na závěr nezbývá než si přát, aby v následujícím školním roce 2021/2022 byla celospolečenská situace příznivější a umožnila, i když o rok později, oslavit důstojně kulaté výročí školy. A to nejen kvůli instituci samotné, ale především kvůli lidem, kteří školu po celou dobu její existence vytvářeli a stále vytvářejí.

Michal Komprs, ředitel školy

Další článek:
Předchozí článek: