Malá encyklopedie Tišnovska – Příroda – Svídovec

Malá encyklopedie Tišnovska – Příroda – Svídovec

Svídovec
Přírodní památka

V těsném sousedství Jamného u Tišnova, ale již na katastrálním území Rohozce se rozkládá mozaika bývalých pastvin, ovocného sadu a přírodě blízké bučiny. Význam lokality Svídovec jako stanoviště xerotermní flóry a fauny zdůrazňoval již Jan Šmarda ve 30. letech 20. století. Statut zvláště  chráněného území v kategorii přírodní památka na ploše 26,66 ha získala 2. dubna 1997. Její údržba je ve správě AOPK KS Brno.

Geomorfologická poloha vrchu Svídovec (441 m n. m.) na pomezí Hornosvratecké vrchoviny a Boskovické brázdy v oblasti tzv. Žernovnické hrástě ukazuje na složitou geologickou stavbu. Hřbet představuje ostrůvek krystalických vápenců devonského stáří obdobných okolním vápencovým lokalitám. Na jihu se nacházejí svory a migmatity, zatímco ze severu se dotýká rulového masívu. Jižní svahy ve spodní části pokrývá spraš, v níž jsou vyerodovány až 8 m hluboké strže. Ve vrcholové části se nacházejí pozůstatky po lámání kamene v podobě malých, již zarostlých kamenolomů.

Hlavním zdrojem druhé pestrosti lokality je teplý vápencový podklad, díky kterému se i v jinak chladnějším klimatu vyskytují teplomilné druhy rostlin a živočichů. A samozřejmě rovněž tzv. kalcifilní, tedy druhy vázané na vápník. Ojedinělá je zvláště chráněná vrabečnice roční (Thymelaea passerina) a  kapradina vratička měsíční (Botrychium lunaria). K vzácným a ohroženým druhům patří černýš rolní (Melampyrum arvense), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), modřenec chocholatý (Muscari comosum), růže keltská (Rosa gallica), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) či vstavač vojenský (Orchis militaris). Svou nejpočetnější populaci na Tišnovsku tu má jalovec obecný (Juniperus communis). Silná je tu i populace ještěrky obecné (Lacerta agilis).

Do území je vedle pastvinné lady postupně zarůstající náletem dřevin zahrnut i bývalý ovocný sad a rozsáhlé zalesněné stráně svažující se do údolí potoka Lomnička. Jde o zbytek přírodě blízkých listnatých bukových a habrových porostů s druhově bohatým bylinným podrostem. V sousedství lokality prochází zeleně značená turistická trasa z Tišnova do Rašova a místní naučná stezka Po starých názvech Jamného.

Další článek:
Předchozí článek: