Ze zápisníku místostarosty

Ze zápisníku místostarosty

Vážení Tišnováci, dovolte mi, abych vám touto cestou předal informace z oblastí, kterých jsem se stal na začátku tohoto roku gestorem. Když v  průběhu března kolega z rady města místostarosta Ing. Václav Šikula oznámil panu starostovi svoji rezignaci, bylo to pro nás překvapení. V krátké době bylo nutné zajistit pokud možno co nejhladší přechod na nové složení rady města a s tím související rozdělení oblastí. Vzhledem k tomu, že mám své civilní zaměstnání, nemohl jsem převzít všechny oblasti. Vybral jsem si proto ty, u kterých jsem cítil, že bych mohl být přínosem. A to oblast dopravy, Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, osadní výbory Jamné, Hájek/Hajánky, Pejškov a nadále jsem si ponechal i oblast podnikání a zaměstnanosti. Kolega místostarosta Sebera si převzal oblast životního prostředí a pan starosta Dospíšil komunální služby. A co nového se děje v jednotlivých oblastech?

Doprava
Asi největší radost mi dělá oprava krajské komunikace Riegrova a Černohorská. Po nedávné opravě dožilé komunikace Brněnská se podařilo i zásluhou dotačních peněz připravit až k dnešní realizaci i ulici Riegrovu a Černohorskou. Práce by dle smlouvy o dílo měly končit 30. 10. 2022. Vzhledem k tomu, že jde o velice krátký termín takto velké akce, je nutné uzavřít téměř celý rekonstruovaný úsek. V průběhu nás čeká ještě oprava křižovatky náměstí/Dvořáčkova/Riegrova. Další změnou bude výjezd z nového hřbitova včetně nové autobusové zastávky v obou směrech na ulici Černohorská. Z menších akcí (z pohledu financí, nikoliv z pohledu důležitosti) plánovaných pro letošní rok bych se rád zmínil o rekonstrukci nové autobusové zastávky na Trnci ve směru na Drásov a z důvodu bezpečnosti posunutí přechodu pro chodce v zatáčce ulice Cáhlovské u křižovatky Nádražní/Cáhlovská (PENNY market).

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
I zde se věci posouvají kupředu. Svazek od příštího roku přibere do svého týmu nového manažera, který již nyní analyzuje a připravuje dlouhodobou strategii Svazku v rámci Plánu financování obnovy, zvětšení kapacity čistírny odpadních vod v Březině i vodovodního řadu na Tišnovsku a jeho okolí.  Cílem je, aby došlo k lepšímu plánování vzájemných akcí. Svazek musí umět reagovat na potřeby všech svých členů (21 obcí) a obce zase na současný stav vodovodního a kanalizačního potrubí. Vzhledem ke stáří jednotlivých rozvodů nás v Tišnově čeká velké množství oprav. Kompletní výměna kanalizace na ulici Dvořákova byla dokončena a ještě v letošním roce by měly být opraveny starší rozvody vodovodu a kanalizace na ulici Riegrova a Černohorská. Letos bude také dokončena velká akce Svazku – nový vodovod v Pejškově.

Osadní výbory
Město Tišnov má tři místní části – Jamné, Hájek/Hajánky a Pejškov. V těchto částech patřících k Tišnovu byly zřízeny osadní výbory. Obešel jsem si všechny a seznámil se s tzv. největšími bolístkami. Na Pejškově se dokončuje nový vodovod a jsem rád, že zájem o něj je zatím od všech obyvatel. Problém se stavem komunikací i srážkovou vodou, která se v posledním roce opakuje v podobě nárazových přívalových dešťů, se prolíná přes všechny místní části. V Jamném i Hájku/Hajánky nyní město připravuje studii pro případnou realizaci napojení obou místních částí na centrální čistírnu odpadních vod nebo na lokální domovní čistírny odpadních vod. Prověřujeme možnost vytvořit nad Jamným tzv. průlehy v krajině, aby došlo k zachycení dešťové vody dříve, než nateče do Jamného. V Hájku/Hajánkách dojde k oplocení prameniště, neboť dnes přes něj vede cesta.

Podnikání a zaměstnanost
V Dílech pod městem (mezi firmou Košík a Morfico) probíhají další jednání a aktivity pro rozvoj této zóny dle schváleného územního plánu. Aby mohla být tato lokalita otevřena pro možnou výstavbu, musí být naplněna podmínka ministerstva, že bude vydáno platné územní rozhodnutí pro část  41A. Pozemky v této části na začátku letošního roku zastupitelstvo města Tišnova prodalo v e-aukci firmě LUNEK, s. r. o. Chtěl bych na tomto místě opět informovat podnikatele a firmy, že se mohou registrovat do Mobilního rozhlasu i do sekce pro podnikatele. Chceme tento komunikační kanál využívat pro rychlejší informovanost o důležitých skutečnostech v našem městě, které mohou mít dopad i na vaše podnikání.

Na radnici se snažím být vždy, když je to potřeba, primárně však v pondělí a ve středu, případně v pátek. V případě jakýchkoliv dotazů mě proto neváhejte kontaktovat. Závěrem bych vám chtěl všem popřát hodně zdraví a pohodové následující podzimní dny.

Aleš Navrátil, místostarosta

Další článek:
Předchozí článek: