Informace o rekonstrukcích tišnovských ulic

Informace o rekonstrukcích tišnovských ulic

Riegrova a Černohorská
Důvodem k rekonstrukci stávajících komunikací je nevyhovující konstrukce, havarijní a promrzající podloží. V místě křižovatky ulic Riegrova, Černohorská, Dvořákova a Sv. Čecha je stávající situace z pohledu bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu nevyhovující, křižovatka je svou neuspořádanou velkou plochou nepřehledná a nebezpečná. Z tohoto důvodu zde bude přistoupeno ke změně organizace dopravy spočívající v nahrazení hvězdicové křižovatky kruhovým objezdem.
Celá akce bude rozdělena mezi tři samostatné investory – Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje (SÚS JmK), město Tišnov a Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Byla podepsána smlouva o spolupráci mezi těmito investory, jejímž předmětem je stanovení postupu při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby. Zadávací řízení na dodavatele stavby bude na základě této smlouvy realizovat SÚS JmK dohromady i na části financované městem Tišnov a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko, aby ze zadávacího řízení vzešel jeden dodavatel stavebních prací. Zahájení realizace bylo vázáno na získání dotace pro SÚS JmK. V červenci tohoto roku obdržela SÚS JmK rozhodnutí o poskytnutí dotace na tuto akci a je tak možné zahájit přípravy samotné realizace. Pokud nebude žádný problém při zadávacím řízení na dodavatele stavby, je  plánováno zahájení stavebních prací začátkem r. 2021. Práce budou probíhat v několika etapách, vyžadujících uzavírky dotčených komunikací. O veškerých dopravních omezeních i jejich harmonogramu budou občané města včas informováni.

Wagnerova – II . etapa
Letošní podzim nás čeká prodloužení ulice Wagnerova II. etapa. Stavba navazuje na stavbu Prodloužení ulice Wagnerova I. etapa, která byla realizována v roce 2009 a skončila před pozemkem VAS a. s. Od tohoto místa pokračuje ulice Wagnerova jako nezpevněná komunikace, která  obsluhuje dva bytové domy a v blízké budoucnosti i novostavbu výrobního areálu firmy EVVA – Guard. Předmětem stavební akce bude vytvoření nového povrchu vozovky, chodníků, kanalizace a veřejného osvětlení. Projektovou dokumentaci pro provádění této stavby zpracoval Ing. arch. Tomáš Dvořák. Za zhotovitele byla vybrána společnost Stavební firma STRABAG a. s. s nejnižší nabídkovou cenou 1 770 800 Kč s DPH. Pokud vše půjde podle plánu, měly by se stavební stroje zakousnout do pláně začátkem měsíce září s termínem vyhotovení do konce října 2020.

Havlíčkova, Vrchlického a Husova
Aktuálně probíhá příprava studie na rekonstrukci ulic – Havlíčkova, Vrchlického a Husova (dále jen HVH), které se zatím revitalizace nedočkaly a jejich stav se v některých místech blíží stavu havarijnímu. V této části města již proběhla v době minulé rekonstrukce ulic Dobrovského, Kvapilova, Smíškova, Družstevní, Jiráskova, Brněnská a Na Rybníčku. Studie rekonstrukce ulic HVH zahrnuje kompletní revitalizaci včetně chodníků, vozovky, parkovacích stání, veřejného osvětlení a zřízení koridoru po cyklisty. V rámci rekonstrukce bude ve všech třech ulicích kromě nových povrchů rekonstruováno kompletně veřejné osvětlení. Voda a kanalizace budou rekonstruovány v rozsahu ulice Husova, v Havlíčkově a Vrchlického zčásti dle skutečného stavu. Ulice jsou navrženy jako jednosměrné s maximální povolenou rychlostí 30 km/h a protisměrným cyklistickým provozem. V ulici Husova směr jednosměrného provozu zůstává zachován. V ulicích Havlíčkova a Vrchlického dojde o otočení jednosměrného provozu z důvodu získání většího množství parkovacích stání.

Příprava studie, včetně zapracování podnětů a připomínek občanů, by měla být dokončena v letošním roce. V následujícím roce proběhne příprava projektu pro povolení stavby, v r. 2022 realizační projekt a následně výběr zhotovitele. Předpoklad zahájení stavebních prací připadá na rok 2023. Ulice nebudou rekonstruovány všechny v jeden okamžik. Jejich oprava bude probíhat postupně. Občané v předmětných ulicích by měli zvážit časovou koordinaci opravy domovních přípojek ke svým nemovitostem či zaizolování spodní stavby řadových objektů. Po dokončení kompletní rekonstrukce bude na ulicích stavební uzávěra v délce 60 měsíců (délka záruční doby zhotovitele rekonstrukce ulice). Co se týká sjezdů k nemovitostem, je třeba upozornit, že nelze do projektu navrhnout sjezdy, které nepokračují na soukromém pozemku. Stávající a řádně povolené sjezdy Silničním správním úřadem MěÚ Tišnov budou v projektu zohledněny.

Václav Šikula, místostarosta
Miroslava Vyhňáková, Odbor investic a projektové podpory

Další článek:
Předchozí článek: