Návrat do lavic

Návrat do lavic

Přestože se zdá, že léto svými slunnými a horkými dny nekončí, blíží se nástup dětí do škol. První září s sebou přinese dětem, rodičům, pedagogům i celé veřejnosti návrat pravidelného vzdělávání ve školních institucích.

Poznatky z doby on-line vzdělávání
V distančním vzdělávání měli žáci samozřejmě rozdílné podmínky. Ať už ve vybavení IT technikou ve svém domově nebo možnostmi samostatně a zodpovědně pracovat. Některým individuální forma práce prostě nevyhovovala. Lze tedy předpokládat, že úroveň zvládnutí daných témat bude odlišná. Jsme na to připraveni. Tempo a potřebnou dobu pro opakování přizpůsobíme těm žákům, kteří měli ve vzdělávání objektivní překážky. Nebudeme samozřejmě „brzdit“ ty, kteří nebudou potřebovat opakování mnoho.

Chvilka psychologie
Žáci se vracejí do kolektivu po různě dlouhé době. Někteří byli ze své sociální skupiny vytrženi na dobu téměř šesti měsíců, jiní se alespoň částečně adaptovali po dobu jednoho měsíce před prázdninami. Pocity mohou mít žáci při nástupu do školy různé. Jaké budou jejich reakce? Radost, že jsou mezi spolužáky; nechuť k pravidelnému nezbytnému režimu; obavy, zda zvládli vše co ostatní; únava z dlouhotrvajícího pobytu v úzkém kruhu rodiny; pro některé naopak stres z odchodu z domova, kde byli v bezpečí; strach o svou pozici ve třídě; nejistota, zda trvají jejich kamarádství; radost z návratu do známého prostředí. Mnohé obavy s dětmi sdílí i jejich rodiče. Lidský jedinec je však schopen efektivně pracovat, tedy se i učit, pouze v ideálním bezpečném prostředí. Období znovunalezení jistoty a bezpečí může některým dětem trvat šest až osm týdnů. Pojďme jim pomoci.

Jak na to?
Školní rok u nás vlastně nezačíná až prvního září. Možnost adaptace do svého kolektivu třídy měli mnozí již v průběhu června. Třídní kolektivy se setkaly nejen při předání vysvědčení, ale i při jiných aktivitách ve venkovním areálu školy i v přírodě. Využili jsme toho i při seznamování dětí a rodičů s budoucími učiteli. To vše samozřejmě na bázi dobrovolnosti a dodržení epidemiologických podmínek. S ohledem na různou úroveň dosažené vzdělanosti žáků budeme více diferencovat práci v jednotlivých hodinách. V některých předmětech budeme ve větší míře využívat tandemovou výuku. To znamená, že ve třídě budou současně pracovat dva pedagogové. Podobně budeme v maximální míře zapojovat i všech patnáct asistentek pedagogů. Stejně jako v předchozích letech nabízí nadále žákům i rodičům odbornou pomoc školní pedagogické pracoviště Korálek, především jeho psycholožka, výchovná poradkyně a další odborníci.

V prvních ročnících je na naší škole samozřejmostí výuka v „půlenkách“. Principem je, že ve třídě je ve dvou hodinách týdně jen polovina žáků a učitel pracuje s dětmi mnohem efektivněji. Od září budeme takovou výuku organizovat i ve druhých třídách, a dokonce po jedné hodině i ve třídách třetích. Žákům šestých ročníků usnadníme jejich přechod na druhý stupeň dvoudenními adaptačními pobyty v areálu dětského tábora v Brumově, letos mimořádně již v prvním a druhém zářijovém týdnu. Povedou je třídní učitelé, asistentky a školní psycholožka.

Platformu Google Suit, uvedenou do provozu pro všechny žáky v době uzavření škol z důvodu pandemie, budeme využívat nadále. Její virtuální učebny i možnosti on-line setkávání například pro žáky v době jejich nepřítomnosti ve škole, při individuálních rozhovorech s rodiči i dětmi. V učebnách budeme nabízet i odkazy na další učební materiály a možnosti on-line zdrojů.

Budeme více pracovat s formativním hodnocením a vzděláváním. Jeho podstatou je naučit žáky efektivně a smysluplně postupovat při plánování a dosahování vlastních vzdělávacích cílů. Zde využijeme zkušenosti z výuky on-line, kdy touto metodou postupovali žáci při své práci z domu. Protože se osvědčila výuka i setkávání ve venkovních prostorách školy, ředitel školy dokončuje v těchto dnech projekt Venkovní učebna. Těšíme se na její otevření.

Na závěr
Neočekávejme, že se žáci vrátí do totožné školy. Vrátí se do lepší školy. Dokázali jsme ve velmi krátkém čase zareagovat na naprosto neočekávanou krizovou situaci a bezesporu bychom obdobnou vyřešili i v budoucnu. Ze zkušeností uplynulých měsíců dokážeme vytěžit mnoho. Především při určování směru a forem dalšího vzdělávání našich žáků.

Přejeme všem krásné zbývající prázdninové dny. S našimi žáky se sejdeme při slavnostním zahájení školního roku prvního září. S vámi, rodiči, se setkáme na prvních třídních schůzkách, tentokráte již v měsíci září. Všechny rádi uvidíme a moc se těšíme!

Petra Kappelová, ZŠ Smíškova

Další článek:
Předchozí článek: