Park Hony za Kukýrnou

Park Hony za Kukýrnou

Konečně se dočkáme (doufám, že většina) realizace parku mezi ulicemi Na Honech a Dlouhá. Výstavba parku v této lokalitě byla jedním z důvodů připravované směny pozemků, kterou jsme prezentovali v roce 2017 na schůzi zastupitelstva města Tišnova. Městská architektka Ing. arch. Zdeňka Vydrová se k připravovanému záměru vyjádřila před třemi lety takto: „Budu-li srovnávat koncepci na okraji města s možností vybudovat veřejný prostor uvnitř zastavěného území mezi ulicí Dlouhá a Na Honech, tak jeho kvalita a užitná hodnota budou pro celou obytnou skupinu vždy vyšší. Ke zvážení je připravit koncepci tohoto prostoru, kdy celý nebo jeho část bude centrálním veřejným prostorem pro zastavěné území a přitom bude v souladu s územním plánem. Veřejné prostranství, např. park, náměstí apod., je možné řešit také jen ve vhodně zvolené části tohoto území.“ Směnu se podařilo po téměř dvou letech trvajících příprav a jednání schválit 11 hlasy z 14 přítomných zastupitelů. Výhrady kolegů, kteří se směnou nesouhlasili, se většinou týkaly údajné nevýhodnosti směny.

Následně byla na předmětné pozemky zadána územní studie u ateliéru Pelčák a partner architekti na využití celého území. Přijetím a schválením studie v roce 2018 jsme se dostali do fáze projektování. Dokumentaci pro povolení a provádění stavby vyhotovila Ing. Eva Wagnerová, dokončena byla v listopadu 2019. Situační výkresy a řezy si lze prohlédnout na www.promeny-tisnova.cz. Park, vzhledem k svému tvaru (úzký pás) a lokalizaci mezi dvěma výraznými kopci (Klucanina a Květnice), bude tvořit jakousi zelenou páteř území, které je jinak bez veřejně upravených parkových ploch.

Nejedná se vlastně o klasický městský park, ale bude to v podstatě městská občanská neformální zahrada přírodního typu, s akcentem na domácí rostliny využitelnými ptáky a drobnými živočichy. Pro navrženou parkovou pěšinu, vedenou přibližně středem parkového prostoru, byla zvolena jednoduchá varianta materiálu – skládaná linie z betonových pásů (šíře pěšiny 3 m). Na základní křivku pěšiny parku jsou napojeny předpokládané připojovací pěší trasy z okolí, mezi bytovými domy a spojka od budoucí zastávky autobusu na ul. Černohorská. Celková plocha, na které dojde realizací k posílení přirozených funkcí krajiny a k posílení ochrany ohrožených druhů, činí více než 10 000 m2. Bude zde mimo jiné vysazeno cca 110 vzrostlých stromů. Park bude osvětlen a doplněn mobiliářem.

Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost PORR a. s. s cenou cca 6,6 mil. Kč vč. DPH. Na objekty zeleně se podařilo získat dotaci ve výši 1,9 mil. Kč. Práce budou zahájeny po podpisu smlouvy o dílo, předpokládáme v září tohoto roku. Dokončeno bude na jaře 2021. O průběhu prací Vás budeme informovat.

Karel Souček, místostarosta

Další článek:
Předchozí článek: