Volby do krajského Zastupitelstva v roce 2020

Volby do krajského Zastupitelstva v roce 2020

Rozhodnutím prezidenta České republiky ze dne 9. 4. 2020 byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a stanoveny dny jejich konání na 2. a 3. října 2020.

Informace pro voliče
Pátek 2. 10. 2020 – hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin
Sobota 3. 10. 2020 – hlasování od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Hlasování na území města Tišnova bude probíhat v 9 volebních okrscích. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme pro tyto volby rozhodli změnit obvyklé sídlo volebního okrsku č. 9. Sídla ostatních volebních okrsků zůstávají zatím beze změny.
Přehled volebních místností:
• okrsek č. 1 – Mateřská škola Na Paloučku, Horova č.p. 960
• okrsek č. 2 – restaurace Na Terase, Hornická č.p. 1698
• okrsek č. 3 – Základní škola Smíškova, Smíškova č.p. 840
• okrsek č. 4 – Městské kulturní středisko Tišnov, Mlýnská č.p. 152
• okrsek č. 5 – Gymnázium Tišnov, Na Hrádku č.p. 20
• okrsek č. 6 – Základní škola Tišnov, nám. 28. října č.p. 1708
• okrsek č. 7 – bývalá škola, Jamné č.p. 28
• okrsek č. 8 – Kulturní dům, Hajánky č.p. 42
• okrsek č. 9 – areál Podhorácké restaurace, Lomnická č.p. 1776

Kdo může volit:
Právo volit do Zastupitelstva Jihomoravského kraje má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 3. 10. 2020, dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Jihomoravského kraje. Tuto skutečnost prokáže každý volič  ve volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev krajů je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu), zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti nelze vyhovět.

Hlasovací lístky:
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů budou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Hlasovací lístky budou opatřeny otiskem razítka Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb – do 29. 9. 2020.

Způsob hlasování:
a) Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek, který nijak neupravuje. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
b) volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek a na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Hlasování do přenosné volební schránky:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požádat o umožnění hlasování mimo volební místnost můžete předem na podatelně Městského úřadu Tišnov, budova úřadu na nám. Míru č.p. 346 (vedle Polikliniky), tel. 549 439 711 nebo 549 439 773.
Ve dnech voleb pak příslušnou okrskovou volební komisi – kontakty do volebních místností budou zveřejněny v příštím vydání TN č. 10/ 2020 a dále na www.tisnov.cz/VOLBY 2020.

Hlasování na voličský průkaz:
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Na voličský průkaz může volič hlasovat pouze v územním obvodu kraje, kde jsou volby  vyhlášeny, tzn. občané s trvalým pobytem v Tišnově můžou na voličský průkaz hlasovat pouze v územním obvodu Jihomoravského kraje.
Způsoby podání žádosti o vydání voličského průkazu:
1) žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče
Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v listinné podobě zaslat na adresu: Městský úřad Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, nám. Míru č.p. 111, Tišnov, 666 19.
2) žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky
Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou žádost v elektronické podobě zaslat prostřednictvím datové schránky. ID datové schránky města Tišnova: qzjbhat.
Ve výše uvedených případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 25. 9. 2020. Formulář žádosti je k dispozici na www.tisnov.cz/VOLBY 2020.
3) osobně o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 30. 9. 2020 do 16.00 hodin
Občané s trvalým pobytem v Tišnově mohou osobně požádat o vydání voličského průkazu na Městském úřadu Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, nám. Míru č.p. 346 (vedle Polikliniky), Mgr. Jitka Hamerníková, č. kanceláře 117, tel. 549 439 775, jitka.hamernikova@tisnov.cz.
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz osobně nebo ho předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Informace pro zájemce o členství v okrskové volební komisi
Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební komise vytvořena.
V případě, že máte zájem o členství v některé z okrskových volebních komisí v rámci města Tišnova pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020, můžete se předběžně přihlásit prostřednictvím dotazníku www.tisnov.cz/VOLBY 2020.
Podání přihlášky prostřednictvím tohoto elektronického dotazníku neznamená automatické zařazení do okrskové volební komise, neboť dle příslušného zákona musí být při obsazování míst v okrskových volebních komisích v první řadě zohledněny delegační listiny k tomu oprávněných volebních stran. V případě, že bude zájemce do některé okrskové volební komise zařazen, bude o tom ze strany Městského úřadu Tišnov včas informován.

Přehled kandidujících volebních stran a informace o jednotlivých kandidátech naleznete na www.volby.cz.

Další informace k volbám lze také získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz/VOLBY, na webových stránkách města Tišnova www.tisnov.cz/VOLBY 2020 nebo přímo na Městském úřadu Tišnov, Odbor správních a vnitřních věcí, Ing. Dagmar Dvořáková, tel. 549 439 774,
dagmar.dvorakova@tisnov.cz.

Podrobnější informace o době a místě konání voleb najdete v příštím vydání TN č. 10/2020.

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Další článek:
Předchozí článek: