První ročník participativního rozpočtu

První ročník participativního rozpočtu

Slovo participace znamená sdílení něčeho, účast nebo podílení se na něčem a je odvozeno z latinského partem capere, mít podíl. Rozpočet je obecně seznam veškerých plánovaných výdajů a příjmů. Participativní rozpočet (dále jen PR) je jedním z nových způsobů hospodaření s veřejnými financemi. Radnice vyhradí část peněz pro projekty, které budou iniciovat sami občané. Obyvatelé města dostanou příležitost navrhnout, jak peníze využít, a hlasováním rozhodnou, který projekt město zrealizuje. Zařadit participativní rozpočet jako jeden z bodů programového prohlášení jsme se rozhodli proto, že jednoznačně souhlasíme s myšlenkou, aby se občané aktivně zapojili do přípravy projektů a jejich nápady a podněty nekončily jen jako příspěvky na facebookových diskuzních fórech nebo vyřčené do větru. Mezi občany a obyvateli Tišnova jsou schopní a šikovní lidé, sportovci, studenti, aktivní rodiče na rodičovské dovolené či senioři, jejichž projekt či nápad stojí za to podpořit, zveřejnit a zrealizovat. Jako radní města bych chtěl lidi motivovat k zájmu o věci veřejné, a proto jsem rád převzal úlohu garanta participativního rozpočtu našeho města.

Jak bude PR v Tišnově zorganizovaný?
První návrhy, jak by měl PR probíhat, jsme připravili již v polovině roku 2019. Podkladem byly metodiky veřejně dostupné na internetu. Pravidla si nastavuje každá radnice individuálně a řada měst je po prvních ročnících operativně upravuje. Nechtěli jsme tuto fázi přípravy podcenit. Naší snahou bylo vyhlásit PR na jaře 2020. Zde nás ovšem zbrzdila nastupující pandemie a priority byly logicky jiné. Termín zahájení se tedy o půl roku posunul.

Na konci července jsme spustili informační kampaň, v našem případě anketou o názvu PR. V době vydání tohoto čísla budeme znát vítězný název, námětů se nám sešly více než tři desítky. Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili již nyní! V půlce září veřejnosti představíme to nejdůležitější – pravidla, výši vyčleněných finančních prostředků a harmonogram.

V okamžiku, kdy zveřejníme pravidla, můžete přihlašovat své projekty. Projekt podává tzv. Navrhovatel, v našem případě fyzická osoba starší 15 let. Věkovou hranici jsme zvolili tak, abychom umožnili i studentům a mládeži aktivně se zapojit. Návrhy bude možné odevzdat jak elektronicky, tak v papírové podobě. Projekty u sebe soustřeďuje tzv. Koordinátor (pověřený zaměstnanec MěÚ), který provádí kontrolu formální správnosti a zároveň spolupracuje s navrhovateli při odstranění možných nedostatků.

Ve spolupráci s jednotlivými odbory úřadu zajistíme analýzu a vyhodnocení proveditelnosti projektů. Proveditelnost posoudíme zejména s ohledem na veřejný přínos, ověření předpokládaných nákladů, vhodnost umístění, příp. kolizi s připravovanými investicemi města. V neposlední řadě zda je projekt v souladu se zákony a příslušnými právními předpisy.

Všechny realizovatelné návrhy zveřejníme na doméně participace.tisnov.cz. Informace k hlasování umístíme současně na webové stránky města Tišnova a na Facebook. Soutěžní projekty představíme v rámci Tišnovských novin i prostřednictvím Tišnovské televize. Zároveň bude zorganizována veřejná prezentace soutěžních návrhů (ve spolupráci s MěKS). Realizaci vítězných projektů zajistí město Tišnov.

Co všechno může být projektem?
Projekt by měl být investiční akcí realizovanou na území a na pozemcích ve vlastnictví města a měl by být zaměřen zejména na pořízení hmotného majetku. Např. můžete podat návrh na osázení jinak nevyužité travnaté plochy dřevinami či plodícími keři. Nebo na vybudování chodníku v místě vyšlapané pěšiny, chybějící bezbariérové úpravy v okolí, zřízení oficiálního výběhu pro psy s překážkami, osazení fontánky s pitnou vodou, vybudování herního prvku pro dospělé, odpočinkové místo s grilovacím koutkem…. Je to jen na Vás. Inspiraci můžete čerpat na internetu, participativní rozpočty fungují v naší republice více než pět let. Jednou z podmínek je, aby váš návrh byl veřejně prospěšný.

Participativní rozpočet města Tišnova není naopak určen na tzv. „měkké“ aktivity, při kterých nedochází k pořizování, budování nebo rekonstrukcím majetku města. Nelze tedy z PR získat finanční prostředky na pořádání kulturních či sportovních akcí nebo na vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit atd. Na tyto projekty primárně slouží dotační tituly města. Projekt nesmí být také pouhou projektovou dokumentací či studií. Musí zahrnout realizaci.

Věřím, že nebrání nic tomu pilotní ročník PR spustit!

Martin Sebera, místostarosta

Další článek:
Předchozí článek: