Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku

Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko podal v únoru 2020 prostřednictvím Operačního programu životního prostředí, z výzvy č. 126, žádost o finanční podporu na projekt s pracovním názvem „BRKO III.“. Projekt řeší nedostatečnou kapacitu kontejnerů a nádob určených ke třídění odpadů ve městě Tišnov a regionu Tišnovska. V případě úspěšného výběru pro financování bude projekt realizován na území obcí Borač, Březina, Dolní Loučky, Doubravník, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Kuřimská Nová Ves, Lomnice, Lomnička, Maršov, Nedvědice, Olší, Předklášteří, Rašov, Skalička, Synalov, Štěpánovice, Tišnov,  Vohančice a Vranov. Celkem se jedná o 21 314 obyvatel.

Některé z obcí se rozhodly zavést svoz tříděných odpadů (papír, plast, bioodpad) formou door-to-door.  Některé pouze rozšiřují systému separace odpadů pomocí sběrných hnízd tak, aby se zkrátila docházková vzdálenost i počet obyvatel na jedno separační hnízdo. Dále bude část obcí vybavena velkoobjemovými kontejnery určenými pro svoz biologicky rozložitelného odpadu. Některé obce chtějí pouze rozšířit svůj systém (např. Borač, Dolní Loučky, Březina). Obce Dolní Loučky, Olší a Hradčany chtějí v rámci projektu pořídit také uzavřené kontejnery, které budou využívat pro svoz papíru. Většina obcí neprovozuje vlastní sběrný dvůr a jsou odkázány na služby svozových společností, které organizují mobilní svoz pouze několikrát v roce. Pouze město Tišnov a městys Doubravník mají k dispozici sběrný dvůr. V rámci projektu budou pořízeny i dva kontejnery o objemu 12 m3, které budou určeny pro všechny obce svazku a budou si je moci pouze zapůjčit, pokud je budou pro mobilní svoz odpadu potřebovat. Jednotlivé nádoby o objemu 120 l až 2 150 l budou označeny polepem, který informuje občany, jaké odpady mohou do dané nádoby odkládat s prvky povinné publicity. Obce, které zavádějí svoz formou door-to-door pomocí 120litrových a 240litrových nádob, chtějí dosáhnout maximálně možného zvýšení míry separace odpadů.

Papír, plast, bioodpad a sklo tvoří více než polovinu obsahu nádob na směsný komunální odpad. Svozem formou door-to-door se snažíme v maximálně možné míře množství tohoto odpadu eliminovat i vzhledem k připravovanému zákazu skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu v roce 2030.

Miriam Jedličková

Další článek:
Předchozí článek: