Březnové kalendárium Tišnovska

Březnové kalendárium Tišnovska

1. BŘEZNA – PŘED 295 LETY
Ve čtvrtek 1. března 1725 vydala abatyše tišnovského kláštera Benigna z Deblína protipožární řád pro Tišnov, který byl reakcí na časté rozsáhlé požáry, přinášející hmotné škody nejen městu, ale i klášteru. Přestože šlo o hluboce nábožensky založenou ženu, konstatovala abatyše ve svém předpisu, že požáry nevznikají z vůle boží, ale z nedbalosti a neopatrnosti obyvatel. Řád stanovil, jakým nářadím mají být vybaveny usedlosti a cechy; u každého domu měla být nádoba s vodou, žebřík a hák na strhávání došků. Díky zvýšeným bezpečnostním opatřením i pevnému řádu při hašení byly následující požáry rozsahem již menší a podařilo se je dříve lokalizovat.

1. BŘEZNA – PŘED 180 LETY
V neděli 1. března 1840 zahájila v Tišnově úřadování pošta, a to nejprve jako sběrna dopisů při „Lékárně u nejsvětější Trojice“, která se v té době nacházela v domě č. 70 a lékárníkem v ní byl Georg Johann Holzknecht. Dům byl později známý jako hostinec Na Pernštejně, dnes je tu Café U Palce. Lékárna i s poštou se v roce 1856 přestěhovaly do domu č. 123, v němž je lékárna dodnes. Pošta se od lékárny oddělila až v roce 1902: prvním působištěm samostatné pošty byly prostory hotelu Koruna u současného nádraží.

1. BŘEZNA – PŘED 80 LETY
V pátek 1. března 1940 bylo zahájeno vyučování v mateřské škole v Katolickém domě (dnešní Městské kulturní středisko). V době, kdy muži odcházeli na nucené práce do německých továren, musely ženy pracovat pro rodinu doma a vyvstala potřeba organizované péče o nejmenší děti. Opatrovnicí v první tišnovské školce se stala paní Blažena Zelinková, která pobírala měsíční odměnu 200 Kč.

2. BŘEZNA – PŘED 30 LETY
V pátek 2. března 1990 předal pan Lubomír Hlubinka z Tišnova předsedovi Federálního shromáždění Alexandru Dubčekovi vzácný dřevoryt T. G. Masaryka od Maxe Švabinského. Do počátku  2. světové války bylo dílo umístěno v budově československého parlamentu, před příchodem okupačních vojsk se jej podařilo převézt mimo Prahu a do roku 1975 je ukrýval strýc pana Hlubinky v Boskovicích. Před odevzdáním díla předsedovi parlamentu provedl jeho restauraci malíř a grafik Emanuel Ranný.

10. BŘEZNA – PŘED 120 LETY
V sobotu 10. března 1900 se v Brně narodil Alois Kubáček. V období 1938–49 působil na tišnovském gymnáziu, kde učil češtinu a francouzštinu. 17. května 1945 byl jako zástupce národně socialistické strany zvolen prvním předsedou Národního výboru v městě Tišnově. Tento post zastával do září 1945 a znovu se na něj vrátil po volbách v roce 1946. Poté, co jeho strana ukončila v Tišnově svou činnost, vstoupil do KSČ, takže při poúnorové reorganizaci mu byla v roce 1948 funkce ještě ponechána, ale již pouze do 25. března 1949. Zemřel 20. prosince 1953.

19. BŘEZNA – PŘED 15 LETY
V sobotu 19. března 2005 byl vyhlášen na řece Svratce druhý stupeň povodňové aktivity. V Tišnově se řeka udržela v korytě, ovšem na Březině zaplavila oblast pod splavem a silnici. Větší škody napáchala Lubě, která zpustošila zahrádkářskou kolonii u cihelny a na cestě do Drásova došlo k takovému zaplavení, že musela být na čas uzavřena tamní silnice.

23. BŘEZNA – PŘED 155 LETY
Ve čtvrtek 23. března 1865 se narodil Josef Moučka, pozdější hudební pedagog a autor několika publikací. Maturoval v Brně na klasickém gymnáziu, kde byli jeho přáteli mimo jiné Leoš Janáček či Petr Bezruč, vzdělání si rozšířil na učitelském ústavu v Příboře. Po studiích učil nejprve v Předklášteří, poté v Lomnici u Tišnova, jeho dalšími štacemi byly Moravské Budějovice a Jaroměřice nad Rokytnou. Od roku 1912 byl i školním inspektorem, v roce 1922 se vrátil učit do Brna. Hrál sólově na klavír či housle, navíc byl členem Špatinkova kvarteta, vydal tři zpěvníky lidových i umělých písní a knihu rozprav s Otokarem Březinou. Zemřel 15. září 1937.

28. BŘEZNA – PŘED 125 LETY
Ve čtvrtek 28. března 1895 byl Tišnov prohlášen za klimatické místo „se studenými lázněmi na obecním pozemku Rybníčku v Klucanině“. Na tuto skutečnost zareagoval brněnský lékař František Kuthan, který požádal městský výbor o bezplatné přenechání pozemku za účelem zřízení sanatoria a vodoléčebného ústavu. 22. října 1898 mu zastupitelé vyhověli a již v roce 1899 bylo vybudované léčebné zařízení otevřeno.

31. BŘEZNA – PŘED 155 LETY
V pátek 31. března 1865 zemřel ve Vídni JUDr. Jan Dvořáček, známý obhájce práv českého národa. Narodil se 17. února 1808 v rodině tišnovského řezníka; na rodném domě byla později odhalena jeho pamětní deska a ulice nazvána na jeho počest Dvořáčkovou. Po absolvování gymnázia vystudoval práva na Karlo–Ferdinandově univerzitě v Praze, vzdělával se též ve Lvově a ve Vídni. Profesi začal vykonávat jako suplent soudního řádu ve Vídni, později tu byl advokátem. V roce 1842 byl členem poselstva, které jednalo o uzavření poštovní smlouvy mezi Ruskem a Rakouskem a obdržel ruský Řád svaté Anny. Zapojil se do vlastenecké politiky, během revolučního roku 1848 byl účastníkem Slovanského sjezdu. V zemských volbách byl zvolen do Moravského zemského sněmu, kde působil v období 1848–49. Do politiky se vrátil po obnovení ústavního systému v roce 1861 a jako znovuzvolený poslanec působil v Moravském zemském sněmu až do své smrti. Zastupoval Moravskou národní stranu, tzv. staročeskou.

31. BŘEZNA – PŘED 65 LETY
Ve čtvrtek 31. března 1955 proběhla kolaudace nového tišnovského vodovodu ze zdroje na Nivě v Předklášteří. Projekt zpracovala již v roce 1947 firma Káš Brno, o rok později byl schválen a stavba byla zahájena. Současně byla na vodovod připojena obec Železné. Dodavatelem stavební části byla Vodotechna Přerov, strojního zařízení Sigma Hranice. Zdroj sestával ze dvou jímacích a jedné sběrné studny, jeho součástí byla i čerpací stanice. Voda z Nivy byla vedena ocelovým potrubím přes vodojem Čepička do vodovodní sítě.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: