Hájek-Hajánky

Hájek-Hajánky

Vesnice Hájek-Hajánky, místní část města Tišnova, leží asi 5 km na severovýchod od města. Ke dvěma osadám přináleží i statky na planině Stanoviska. Dle matriky obce z roku 2018 v Hajánkách žije trvale 67 obyvatel a v Hájku 47. Tedy celkem 114 obyvatel.

Historie Hájku a Hajánek
První známá doložená zmínka o našem Hájku pochází z roku 1358 ve tvaru Hagyek v Zemských deskách brněnských, kdy ves koupil Mikuláš z Heroltic. Po roce 1539 se ves počítá mezi majetky kláštera Porta coeli. V josefinském mezidobí střídalo její držení několik svobodných pánů. Po roce 1820 bylo  připravováno založení nové vsi rozparcelováním pozemků katastru vsi Hájek. Sama osada vznikla ve 2. pol. 19. stol., tehdy byla nazývána Friedrichsau (česky Bedřichov). Od roku 1861 byly osady opět klášterním majetkem až do pozemkové reformy na začátku 20. stol. Osamostatnění vsi Hájek přinesl i mladší osadě nový český název Hajánky. V roce 1980 pak byly obě osady integrovány pod správu města Tišnova.

Znak a vlajka
Osada Hájek-Hajánky má i svůj znak a vlajku, na které jsme právem pyšní. Do znaku jsou zapracovány symboly z bývalé pečeti obce. Tvoří jej v levé dolní části zlatá hvězda (atribut Panny Marie, patronky zdejší kapličky) a heraldicky vpravo šikmo zobrazená stříbrná radlice, která vyjadřuje dřívější převážně zemědělskou obživu místních obyvatel. Obojí je umístěno v zeleném poli, což symbolizuje barvu hájů a hájků. V horní polovině je využitá část znaku města Tišnova, tedy v modrém poli horní polovina zlatého dvouocasého nekorunovaného lva, který zbývající atributy znaku chrání a drží nad nimi správu – graficky, heraldicky i fakticky.

Současnost
V současné době zde funguje sedmičlenný osadní výbor, který byl založen v roce 2009 (neoficiálně), oficiálně schválen zastupitelstvem po volbách roku 2010. Od té doby se zde udály velké změny, které jsou znát, a to ve prospěch místních obyvatel. Došlo na rozšíření místní komunikace v obci a proběhlo prodloužení veřejného osvětlení z Hajánek do Hájku. Bylo zrealizováno zatrubnění části vodoteče za účelem odvodu povrchových vod pod kulturním domem s budoucím využitím tohoto prostoru jako točny pro autobusy. Došlo k vybudování dětského hřiště v Hajánkách a proběhla oprava kulturního domu. Byla zrealizována přeložka ovládacího kabelu k místnímu vodojemu s výměnou části potrubí. Po mnoha letech bylo obnoveno dnes již automatické zvonění v hajánské kapličce a postupně dochází k revitalizaci třešňové aleje na Stanoviskách.

Vesnička malá, ale přesto velmi aktivní
V naší obci fungují dva spolky. První organizací je Svaz zahrádkářů Hajánky, který vznikl v roce 1977 a v dnešní době se jeho 18 členů stará o zdejší sad sloužící jako genobanka k zachování starých odrůd ovoce, převážně jabloní. ZO ČZS také každoročně pořádá tematické zájezdy a jednou za dva roky výstavu ovoce a zeleniny. Jejich aktivita je znát i při konání jiných akcí.
Druhým je Spolek Vinohrad, který se od svého vniku v roce 2011 aktivně stará o kulturní život v obci, snaží se o zachování tradic, ochranu životního prostředí a především pak pracuje s mládeží. Pořádá sportovní a společenské akce a celý rok se věnuje i zdejším seniorům. V současné době má spolek 36 členů z řad místních obyvatel a chalupářů. Mimo jiné provozuje od roku 2018 pohostinství v Hajánkách, které se nachází v prostorách zdejšího kulturního domu. Řada akcí, které spolek pravidelně pořádá, je dlouhá: masopust, besedy Putování s Bromptonem, jarní úklid místních částí, tradiční pálení čarodějnic, Dětský den pro děti a loučení s prázdninami. V podzimních a zimních měsících je to drakiáda, lampionový průvod, maškarní karneval, mikulášská besídka a vánoční setkání občanů u kapličky na Štědrý den. Pravidelně chodí blahopřát seniorům nad 70 let k jejich narozeninám, organizuje spolkové cyklovýlety a jednou z největších akcí, které pořádá společně s Cyklosport Klepárník, je cyklozávod pro děti do 15 roků nazvaný „Hajánecké kolečko“, který se koná v krásné přírodě lokality Stanoviska, v nadmořské výšce 485 m n. m. Vede tudy i turistická trasa, tak se v jarních měsících přijďte sami přesvědčit.

Ladislav Kotouček

Další článek:
Předchozí článek: