Místní poplatky v roce 2020

Místní poplatky v roce 2020

Změny a novinky v místních poplatcích pro tento rok byly popsány v minulém čísle TN (1/2020), informace najdete také na www.tisnovskenoviny.
cz a na webu města.

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2020

Finanční odbor informuje, že Zastupitelstvo města Tišnova schválilo novou sazbu místního poplatku za komunální odpad ve výši 660 Kč. Upozorňujeme občany, kteří mají nastavený trvalý příkaz pro bezhotovostní platbu, aby si upravili jeho částku.

1. Kdo je poplatníkem místního poplatku?
Poplatníkem je:
1) fyzická osoba přihlášená v obci, pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky
2) fyzická osoba, která má na území města Tišnova ve vlastnictví nemovitost (stavbu určenou k individuální rekreaci, byt, rodinný dům), ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek pak hradí ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li k nemovitosti vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Fyzická osoba může tedy být poplatníkem místního poplatku současně z více důvodů, jednak z důvodu trvalého pobytu na území obce, nebo z důvodu vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Upozorňujeme občany s trvalým pobytem na úřední adrese (nám. Míru 111), že jsou poplatníky místního poplatku, pokud neprokáží nárok na osvobození uvedený níže.

2. Jaká je výše poplatku?
V roce 2020 je sazba poplatku ve výši 660 Kč, pro poplatníky místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov po úlevě ve výši 560 Kč.

3. Jakým způsobem je možné poplatek uhradit?
• bezhotovostním převodem na účet číslo 19-1425641/0100 – při bezhotovostním převodu je nutné znát svůj variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby a je po celou dobu poplatkové povinnosti stejný a lze ho získat přímo na odboru finančním MÚ Tišnov, telefonicky na tel. 549 439 838 nebo mailem: alena.laskova@tisnov.cz; pokud využijete možnosti uhradit poplatek za více osob pod jedním variabilním symbolem, je třeba tuto informaci předat (osobně, telefonicky, mailem) na finanční odbor, pro tento účel je nutné vyplnit formulář „Prohlášení společného zástupce“, který je zveřejněný na stránkách města v sekci: úřad/potřebuji vyřídit/žádosti a formuláře/finanční odbor/místní poplatek za komunální odpad/Prohlášení společného zástupce
• v hotovosti, popř. platební kartou – pokladna se nachází v budově radnice, první poschodí, odbor finanční, dveře č. 323
• poštovní poukázkou typu A

4. Dokdy je nutné poplatek uhradit a jaké jsou sankce za pozdní úhradu?
Splatnost poplatku je do 30. 4. 2020. Dle Obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 7/2019 (dále jen OZV) poplatky nebo jejich část, které nebudou zaplacené nebo odvedené do dvou měsíců po termínu splatnosti, se zvyšují na 1,5násobek. Navýšení poplatku je stanoveno ve vyhlášce města a není možné jej prominout.

5. K do je od místního poplatku osvobozen?
Poplatek nemusí hradit poplatníci (nevztahuje se na vlastníky stavby určené k rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba), kteří prokáží, že
• se nacházejí mimo území města Tišnova v pěstounské péči či pěstounské péči na přechodnou dobu
• jsou umístěni v pobytovém zařízení (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) mimo území města Tišnova
• z důvodu pobytu v zahraničí, pobytu v místě zaměstnání, pobytu v místě studia, dlouhodobé hospitalizace, pobytu ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody se v daném kalendářním roce nebudou zdržovat nebo nezdržovali po dobu delší než 250 dnů na území města Tišnova
• děti do dvanácti měsíců věku
• poplatníci, kteří vlastní na území města Tišnova stavbu určenou k individuální rekreaci a zároveň mají na území města Tišnova trvalý pobyt

Od poplatku je dále osvobozena fyzická osoba, která
• je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
• je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
• je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení

6. Jaké jsou úlevy od poplatku?
Úleva se poskytuje:
• poplatníkům, kteří mají na území místních částí Hajánky, Hájek, Jamné a Pejškov trvalý pobyt nebo ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům – úleva je poskytnuta automaticky ve výši 100 Kč
• poplatníkům, kteří se zapojili v roce 2019 do systému třídění plastů a nápojových kartonů do pytlů označených čárovými kódy ve výši 6 Kč za každý odevzdaný naplněný pytel s plasty
• poplatníkům, kteří prokáží, že byli v roce 2019 poživateli dávek v hmotné nouzi – je nutné doložit potvrzení o pobírání těchto dávek (úleva ve výši 150 Kč nebo 400 Kč)

7. Kdo má ohlašovací povinnost?
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, změnu, zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Ohlašovací povinnost nemusí plnit poplatníci při vzniku poplatkové povinnosti z důvodu trvalého pobytu a při zániku z důvodu změny trvalého pobytu a úmrtí – podrobnosti jsou uvedeny ve sdělení k OZV na úřední desce. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě do 31. 12. 2020, nárok na osvobození nebo úlevu tohoto poplatku zaniká.

Podrobnější informace k poplatku za komunální odpad:
• Odbor finanční MÚ Tišnov, budova radnice, 1. poschodí, dveře č. 323
• telefon 549 439 838 (Alena Lásková)
• e-mail: alena.laskova@tisnov.cz
• na stránkách města www.tisnov.cz – potřebuji vyřídit/finance, poplatky/poplatek za komunální odpad
Formuláře k místnímu poplatku za komunální odpad jsou zveřejněny na stránkách města (www.tisnov.cz – úřad/potřebuji vyřídit/žádosti a formuláře/finanční odbor/místní poplatek za komunální odpad) nebo na finančním odboru MU Tišnov.

Místní poplatek ze psa
U místního poplatku ze psů zůstávají sazby stejné jako v roce 2019. Poplatek je možné uhradit stejnými způsoby jako u komunálního odpadu (bezhotovostním převodem, v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MÚ Tišnov, poštovní poukázkou).

Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). Povinnost ohlásit psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Formuláře k místnímu poplatku ze psa jsou zveřejněny na stránkách města (www.tisnov.cz – úřad/potřebuji vyřídit/žádosti a formuláře/finanční odbor/místní poplatek ze psa) nebo na finančním odboru MU Tišnov.

Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
b) osoba provádějící výcvik asistenčních psů
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
d) osoba, které stanoví povinnost držení psa zvláštní právní předpis (lovečtí psi)
e) držitel záchranářského psa s příslušným osvědčením
f) držitel služebního psa sloužícího Policii ČR nebo městské policii
g) držitel psa s canisterapeutickým výcvikem, s nímž je prováděna canisterapie

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě do 31. 12. 2020, nárok na osvobození nebo úlevu tohoto poplatku zaniká. Poplatek je splatný do 30. 4. 2020.
V případě úhrady bankovním převodem na účet číslo: 19-1425641/0100 je nutné znát svůj variabilní symbol, který je po celou dobu poplatkové povinnosti neměnný a sdělíme ho na požádání na tel. čísle 549 439 843 (Helena Marvánková), e-mail: helena.marvankova@tisnov.cz.

Alena Lásková, Odbor finanční

Další článek:
Předchozí článek: