Co se děje na radnici aneb z aneb z místostarostova zápisníku

Co se děje na radnici aneb z aneb z místostarostova zápisníku

Rok 2019 byl rokem dokončení rozsáhlé rekonstrukce ulice Brněnská. Po téměř dvouletém omezení provozu na této komunikaci se podařilo předat občanům jednu z hlavních páteřních komunikací ve městě. Byla to však jen část investičního záměru, který před léty zahájilo vedení města spolu se Svazkem vodovodu a kanalizací Tišnovsko a Jihomoravským krajem, vlastníkem komunikace. Jeho součástí byla i rekonstrukce křižovatky ulic Riegrova a Černohorská. Několik let příprav bylo koncem roku 2019 korunováno příslibem spolufinancování ze strany Jihomoravského kraje a následně podáním žádosti na IROP o dotaci z evropských zdrojů. Naše radost byla veliká a díky velice dobré spolupráci se SÚS JmK a Jihomoravským krajem byl tento projekt před koncem roku zaregistrován a čekáme na vyhodnocení.
• V souvislosti s touto investicí uzavřel Tišnov trojstrannou dohodu se SVaK a SÚS JmK o společné realizaci projektu Výstavby okružní křižovatky a rekonstrukce ulic Riegrova–Černohorská. Tato dohoda nám umožní vybrat společně firmu, která bude realizovat rekonstrukci kanalizace, vodovodu, parkovacích zálivů, chodníků, veřejného osvětlení a tělesa komunikace včetně všech přeložek. Celá investice musí být zrealizována do jara 2022. Rok 2020 bude rokem intenzivních příprav, dokončení projektů a výběru zhotovitele. Rok 2021 bude hlavní etapou výstavby.
• Této akci však musí předcházet rekonstrukce kanalizace ulice Dvořákova. V roce 2019 byl zjištěn její havarijní stav. Dokonce z důvodu zborcení muselo dojít v místě křižovatky s ulicí Smetanovou k okamžitému zásahu a opravě. Kamerový průzkum prokázal havarijní stav kanalizace z 50. let minulého století a nutnost její rekonstrukce. Investorem bude SVaK Tišnovsko. Projekt se připravuje, realizace bude letos. Věřím, že rekonstrukce Dvořákovy ulice i výstavba „kruháče“ a rekonstrukce Riegrovy a Černohorské ulice proběhnou, a bude tak završeno mnohaleté úsilí vedení města.
• Žádný z těchto plánů se ale neobejde bez spolupráce a pochopení všech občanů Tišnova i regionu. Po zkušenostech z ulice Brněnské mě to nenechává klidným, ale pokud se dílo podaří, budeme jistě všichni rádi na „tankodrom“ z kostek v budoucnu vzpomínat. A když k tomu přidáme novou komunikaci do Drásova a do Deblína, bude se nám zde jistě lépe žít. Ať je rok 2020 dalším rokem poctivé práce a plodné spolupráce.
SENIOR TAXI – jednoznačně se dá dosavadní zkušenost hodnotit kladně, a proto budeme pokračovat v roce 2020. Děkuji tímto provozovateli za ochotu a trpělivost, kterou v průběhu roku projevoval, a přeji jemu i našim seniorům mnoho šťastných kilometrů.
• Ve 4. čtvrtletí 2019 byla zahájena výstavba ambulantního traktu – první etapa rekonstrukce – tišnovské nemocnice. O zahájení jste byli již informováni, a jak mi při našem prosincovém setkání přislíbil ředitel nemocnice MUDr. Bořek Semrád, o dalším vývoji prací bude občany průběžně informovat. Doufejme, že následně dojde i na II. a III. etapu celkové rekonstrukce dle připraveného projektu a také že zde potom budou pracovat specializovaní lékaři, kteří v Tišnově dlouhodobě chybí. Jen tak bude mít investice smysl.
• Všichni jistě vnímáme situaci se zásobováním pitnou vodou. SVaK Tišnovsko ve spolupráci s městem investuje do analýzy zdrojů a systému zásobování města Tišnova i okolí. Ve spolupráci s firmou DHI a. s. Praha byl vytvořen Generel skupinového vodovodu Tišnov, dle kterého je pro rozvoj města nutné zrekonstruovat a posílit celý systém zásobování včetně dalšího vzájemného propojení a získání dalších zdrojů. Je to problém aktuální, celostátní. Budeme chtít využít možnosti dotace.
• Jsem rád, že přípravy k realizaci smuteční síně dospěly k závěru. Investiční odbor MěÚ odvedl dobrou práci a po zařazení do realizovaných investic vedením města začneme stavět. Bude tak splněn další předvolební slib minulého i stávajícího zastupitelstva města. Týká se to sice neradostných chvil, které ale k životu nás všech neodmyslitelně patří.
• Nacházíme se v době příprav novely zákona o odpadech. Ten všem obcím ukládá povinnost dosáhnout určité úrovně třídění komunálního odpadu – konkrétně 45 % vytříděnosti v roce 2020. V současné době dosahujeme necelých 30 %. Proto se budeme muset v této činnosti všichni zlepšit. Sáhněme si do vlastního svědomí, co pro to skutečně děláme. Jaká je morálka třídění odpadu obyvatel z rodinné zástavby a jaká na sídlištích? Musím bohužel konstatovat, že je mezi námi hodně spoluobčanů, kteří zásady správného třídění ani zdaleka nectí. Odbor správy majetku a komunálních služeb bude aktivně přispívat ke zvýšení informovanosti občanů, k posílení vybavení na sběr a třídění odpadů a ke zvýšení vzájemné spolupráce. Podmínky pro tuto spolupráci se snažíme dlouhodobě vytvářet.

Václav Šikula, místostarosta města

Další článek:
Předchozí článek: