Komise sportovní – Průvodce komisemi a výbory města – 10. část

Komise sportovní – Průvodce komisemi a výbory města – 10. část

Novým předsedou sportovní komise se nedávno stal Mgr. Karel Švábenský, který ovšem nováčkem zdaleka není; naopak má v dané oblasti již mnohaleté zkušenosti. Také jemu jsme položili naše tradiční otázky včetně jedné speciální na závěr.

Jste předsedou jedné z komisí, poradního orgánu městské rady. Jakým způsobem vaše komise pracuje, jak často se scházíte a na co kladete hlavní důraz?
Vedením sportovní komise jsem byl pověřen až koncem roku 2019, nicméně jejím členem jsem již od roku 1994. Každá komise plní úkol poradního orgánu vedení města, stejně tak komise sportovní. Členy komise jsou převážně lidé úzce spojení s organizovaným sportem v Tišnově – předsedové oddílů, trenéři, cvičitelé – takže o sportovním dění v Tišnově a práci a potřebách jednotlivých sportovních spolků máme velmi dobré informace.  Vzhledem k tomu, že jedním z nejdůležitějších úkolů komise je návrh doporučení na poskytnutí dotací města, je dobrá informovanost jedním z nejdůležitějších faktorů pro fundovaný návrh. Už léta tento návrh zpracováváme podle bodového systému zohledňujícího členskou základnu i výkonnostní faktory. Dalším významným úkolem je sledovat stav, údržbu a investice do městských sportovišť. Komise má své pravidelné termíny schůzek, schází se však v případě potřeby i mimořádně, celkem asi 6–8× ročně.

Jakým způsobem předáváte svá doporučení městské radě? Je to jen formou zápisů z vašich jednání, nebo máte s vedením města pravidelný a častý osobní kontakt? Funguje tato spolupráce dle vašich představ, nebo máte nějaký námět na její zlepšení?
Každé jednání komise vychází ze stanoveného programu a je z něho pořizován zápis, který obdrží rada města. Velkým plusem je určitě skutečnost, že členem komise je místostarosta města Mgr. Martin Sebera a další zastupitelé, přenos informací oběma směry je tedy bezproblémový. Komise je tak vždy velmi dobře obeznámena se stavem věcí, které řeší. Občas se také neformálně setkávám s panem starostou, který je mým bývalým žákem
a dosud aktivním sportovcem, a vyměňujeme si názory a informace ke sportovnímu dění v Tišnově.

Můžete přiblížit čtenářům některé konkrétní zásadní otázky či témata, kterými jste se v komisi zabývali v horizontu cca posledních dvou až tří let?
Významným počinem bylo určitě dokončení Koncepce sportu v Tišnově, jejímž duchovním otcem je právě Mgr. Sebera, která byla schválena Zastupitelstvem města Tišnova koncem roku 2017. Koncepce mapuje stav sportovních zařízení a aktivit v Tišnově a definuje základní východiska budoucího formování sportovní politiky v Tišnově. Za velmi důležitou považuji také realizaci dotačního titulu „Podpora trenérů mládeže“, kdy konečně po létech bezplatného obětavého nasazení mnoha dobrovolných trenérů a cvičitelů jsou nyní alespoň částečně za svou práci odměněni i finančně.

Jaké úrovně podle vašeho názoru oblast, kterou máte ve své komisi na starosti, v našem městě dosahuje? Lze s ní obecně vyslovit spokojenost či naopak? 
Tišnov vždy byl městem s bohatou a velmi pestrou sportovní činností, ačkoliv podmínky pro provozování organizovaného či rekreačního sportu byly s dneškem nesrovnatelné. Výčet nových sportovišť či rekonstruovaných by byl velmi bohatý a každému vedení města po roce 1989 je nutno za podporu sportu v Tišnově poděkovat. Přesto se setkávám s postesknutími, proč není v Tišnově krytý plavecký bazén, krytý zimní stadion, když v blízké Kuřimi už obojí mají. Důvod bude právě v té blízkosti Kuřimi a její blízkosti Brna. Každopádně však nabídka sportovního vyžití v Tišnově či blízkém okolí je velmi bohatá. Co mě však i jako tělocvikáře trápí, je vytrácející se vztah dětí ke sportovním aktivitám.

Do jaké míry podle vaší dosavadní zkušenosti respektuje městská rada doporučení předložená komisí?
Vzhledem ke složení komise, odbornosti jejích členů, jsou doporučení komise velmi fundovaná a bývají městskou radou akceptovaná.

Máte v řadách své komise také členy, kteří mají s touto prací již dřívější zkušenost z minulých volebních období a stálo by za to je za jejich  dlouhodobou činnost jmenovat?
Kromě Mgr. Sebery je mi ctí dlouhodobě spolupracovat se Zdeňkem Kunickým, Rostislavem Černochem, Štěpánem Pilným, Petrem Jůzou a také s tajemnicí komise Dariou Švecovou.

Jak jste již zmínil, město v poslední době sport výrazně podporuje mimo jiné i částkou určenou pro trenéry mládeže. Přesto se z některých klubů, mám teď na mysli zejména házenou a volejbal, mládežnický sport prakticky vytratil. Jaké pro to máte vysvětlení?
Určitě je to hlavně o lidech, kteří se danému sportu věnují. Finance na podporu trenérů jsou spíše jen symbolickým poděkováním těm, kteří dětem věnují spoustu svého času a získají pro svůj sport sobě podobné. Každý sport potřebuje své „tahouny“ a nedá mi to opět nejmenovat – za atletiku Mgr. Seberu, za basketbal Vlaďku Knoflíčkovou, za tenis Zdeňka Kunického, stolní tenis Rostislava Černocha, za fotbal a Sokol by těch jmen bylo více. Pokud takové obětavce sport nemá či ztratí, zpravidla to vede postupně k jeho útlumu.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: