Dotace na černou stavbu – v Tišnově běžná záležitost?

Dotace na černou stavbu – v Tišnově běžná záležitost?

V TN 9/2019 byly, shodou okolností na stejné straně 11, dva články, věnující se rozšíření tenisového areálu na Ostrovci.

První příspěvek „Přijďte se podívat na nové kurty” byl z pera předsedy Sportovního klubu Tenis Tišnov Zdeňka Kunického, popisující důvody rozšíření počtu kurtů a související náklady, včetně schválení žádosti o mimořádnou dodatečnou dotaci ve výši 1 milion korun z rozpočtu města. Jeden odstavec je věnován „chybě“ při podání žádosti:

Uznáváme, že v době projednávání naší žádosti o dotaci na zastupitelstvu města nebyla tato stavba řádně povolena stavebním úřadem. Za tuto chybu, která nebyla způsobena úmyslně, se omlouváme. O povolení však bylo firmou, kterou jsme si na inženýrskou činnost najali externě, řádně zažádáno. Důvodem pro nevyřízení povolení stavby před její realizací bylo nedodání povinných vyjádření některých orgánů státní správy. Za to také zřejmě dostaneme od stavebního úřadu pokutu, kterou jsme připraveni uhradit. V současné době byla dodána kladná vyjádření všech dotčených orgánů, na základě kterých by měla být stavba dodatečně povolena.

Druhým článkem, který se věnuje právě této „chybě“, je komentář pana Davida Vávry „Milion na černou stavbu“.

Očekával jsem nějakou reakci, resp. vyjádření vedení radnice právě k tomuto článku.

V čísle TN 10/2019 jsem našel stručné „vyjádření“ starosty města Jiřího Dospíšila v jeho článku „Co se děje na radnici aneb Ze starostova zápisníku“, kde se v jednom odstavci pochvalně věnuje rozvoji sportovních areálů na Ostrovci, a jako jeho jedinou reakcí na kritický článek „Milion na černou stavbu“ lze chápat tyto dvě věty:

Je jednoduché a laciné hledat chyby. Něco vybudovat, to chce odvahu a stojí to spoustu sil.

Předseda Sportovního klubu Tenis Tišnov (statutární orgán spolku) Zdeněk Kunický, z pohledu stavebního řízení stavebník, je současně předsedou Komise sportovní Rady města Tišnova a také členem Zastupitelstva města Tišnova. Jeho „černá stavba“ byla realizována v době od 13. 3. do 20. 5. 2019.

Komise sportovní projednávala doporučit schválení dotaci pro SK Tenis Tišnov na svých dvou resp. třech zasedáních; zajímalo by mě, jestli členové komise před hlasováními věděli o skutečnosti, že se jedná o černou stavbu. Zdeněk Kunický to vědět musel, protože v té době neměl v ruce platné rozhodnutí, podmiňující zahájení stavebních prací.

Zdeněk Kunický musel jako zastupitel skládat Slib zastupitele (Zákon o obcích), ve kterém mj. slibuje, že se bude „řídit Ústavou a zákony České republiky“. Podobně Etický kodex člena Zastupitelstva města Tišnova zavazuje zastupitele k výkonu jeho mandátu ve shodě s Ústavou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Přiznání Zdeňka Kunického, že sice vědomě porušil stavební zákon a realizoval černou stavbu, ale stavba je prospěšná občanům města, nemůže toto úmyslné obcházení zákona nijak ospravedlnit. Pan Kunický jako zastupitel žádal pro (svou) černou stavbu dotaci města, ačkoliv si musel být velmi dobře vědom, že nejsou splněny základní podmínky pro její udělení. Neinformování členů komise, potažmo zastupitelstva lze jistě hodnotit minimálně jako vědomé zamlčení důležitých skutečností (nebýt dotazu občana Blahy, tak by se o této skutečnosti na zasedání vůbec nehovořilo), s výsledkem schválení mimořádné dodatečné dotace pro již dokončenou černou stavbu. Protože však výše schválené dotace činí nezanedbatelnou částku 1 milion Kč, možná by mohlo být toto jednání posuzováno i jako dotační podvod či pokus o něj. Toto právní hodnocení konání všech zúčastněných však nepřísluší mně, jako občanovi, nýbrž příslušným státním orgánům.

Co mě však nejvíc zaráží, je postoj pana starosty Dospíšila, jakož i ostatních, s dotací souhlasících zastupitelů k výše uvedené záležitosti. Zdá se, že navzdory složenému Slibu zastupitele se snaží všichni celou věc v tichosti přejít, bagatelizovat, a vyjádření pana starosty, že „je jednoduché a laciné“ na takové okolnosti poukázat, lze chápat jako jeho naprostý souhlas s porušením zákona.

Krátké shrnutí faktů:

Fakt 1: Statutární zástupce a předseda Sportovního klubu Tenis Tišnov Zdeněk Kunický vědomě porušil stavební zákon, když realizoval v termínu od 13. 3. do 20. 5. 2019 černou stavbu. O dodatečné povolení stavby požádal dle rozhodnutí Odboru stavebního řádu až dne 28. 6. 2019, potažmo 18. 7. 2019, a Rozhodnutí – Dodatečné povolení stavby (č.j. MUTI 31299/2019) nabylo právní moci až dne 18. 9. 2019.

Fakt 2: V době, kdy se jednalo o neschválenou stavbu, Komise sportovní Rady města na svých zasedáních schválila dokonce dvě žádosti SK Tenis Tišnov o dodatečné dotace na tuto (černou) stavbu ve výši 1 mil. Kč a 400 tis. Kč; žádosti předložil předseda komise Zdeněk Kunický.

Fakt 3: Zastupitelstvo na svém zasedání 19. 6. 2019 projednávalo první z těchto žádostí a schválilo mimořádnou dodatečnou dotaci ve výši 1 mil. Kč, i když před hlasováním zaznělo jasné vyjádření zastupitele Zdeňka Kunického (čas 1:01:02 videozáznamu), že „žádost leží na stavebním odboru“ (podle předchozího bodu ještě ani o něj nebylo požádáno). Dva zastupitelé (Kunický a Havlát) se zdrželi hlasování, proti hlasoval pan Křehlík. Na základě schválení zastupitelstvem byla částka 1 mil. Kč převedena Odborem finančním na účet SK Tenis Tišnov dne 8. 7. 2019.

Závěr: Jeden občan vzděláním právník, Mgr. Vávra ve svém zmíněném článku pojmenuje situaci jako problémové poskytnutí dotace na černou stavbu (v čísle TN11/2019 to dokonce označí v několika bodech za průšvih), jiný občan vzděláním právník, Bc. Dospíšil, starosta města Tišnova, to opakovaně bagatelizuje a označí jen jako „chybu“, dokonce zostuzuje ty, kteří na to poukazují.

Blahomír Skoupý

Ilustrační foto

Jak se kurty na Ostrovci stavěly „NAČERNO“

Další článek:
Předchozí článek: