ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V TIŠNOVĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V TIŠNOVĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Informace o zápisu a přijímacím řízení jsou zveřejněny od 1. 3. 2018 na webu města (zapisms.tisnov.cz)

 Den otevřených dveří

Proběhne v MŠ od 9. 30 do 11. 30 hodin a od 14. 00 do 16.00 hodin:

                          na Horově ulici v pondělí 26.3.2018

                          Na Rybníčku ve úterý 27.3.2018

                          U Humpolky ve středu k 28.3.2018 (na obou pracovištích na Květnické i U Humpolky) 

V těchto termínech si rodiče mohou prohlédnout budovy škol, seznámit se s programem, získat informace, které je budou zajímat.

Vytvoření žádosti elektronicky 

Od 2. 4. 2018 do pátku 27. 4. 2018 rodiče vyplní elektronicky žádost do MŠ, kam ji chtějí podat. Po 27. 4. 2018 bude systém pro všechny uzavřen a žádosti nebude možné generovat!!!  Žádosti mohou podat do všech škol v Tišnově. Do každé školy musí být žádost vytištěná, potvrzená lékařem a osobně odevzdaná dne 2. 5. 2018.

Žádost vyplníte na zapisms.tisnov.cz, v případě, že nemáte počítač nebo připojení k internetu, na Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů MěÚ Tišnov u pracovníka školství v úřední dny po telefonické domluvě na č. 549 439 824.

Zápis dětí do MŠ 

Proběhne ve středu 2. května 2018 od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 16.00  hodin na pracovišti U Humpolky, Na Rybníčku a Horově ulici, kde rodiče dětí předají ředitelce vyplněnou žádost o přijetí (potvrzenou lékařem o očkování dítěte) a přinesou ke kontrole doklad o trvalém pobytu dítěte (občanský průkaz rodiče, v případě odlišnosti trvalého pobytu dítěte od trvalého pobytu rodiče přinesou rodiče úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte), rodný list a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny dítěte.

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v termínu 2. 5. 2018 nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

Ve středu 9. 5. 2018 v době od 8.00 hodin budou rodiče, kteří si podali žádost na více škol, telefonicky osloveni ředitelkami MŠ a závazně oznámí své rozhodnutí, na kterou MŠ od září dítě nastoupí. Rozhodnutí musí být závazné a okamžité pro urychlení a zjednodušení celého přijímacího řízení, proto je nutné být dne 9. 5. 2018 na telefonu.

Rodiče potvrdí nástup na školu, kterou upřednostnili na žádosti, na ostatních školách provedou zrušení (zpětvzetí) žádosti osobně ve středu 16. 5. 2018 v době od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do16.00.

Vaším zodpovědným přístupem při rušení žádostí na ostatních školách pomůžete urychlit posun v pořadí a přijetí dalších dětí.  Děti, které podle informací ředitelek 9.5.2018 nebudou přijaty, mohou ponechat žádosti o přijetí na školách – škole a obdrží rozhodnutí o nepřijetí v řádném termínu dne 30. 5. 2018.

Ve středu 30. 5. 2018 od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00  hodin  se všichni rodiče dostaví do škol, kam si podali a ponechali žádost a podepíší rozhodnutí o přijetí – nepřijetí. V případě přijetí odevzdají v tento den lékařem potvrzený evidenční list.

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2018/2019 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ byla vypracována na základě zákonných požadavků a v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

Věk dítěte

Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. 2018) Body
6 – 5 let s trvalým pobytem na území města Tišnova 2560
4 roky s trvalým pobytem na území města Tišnova 1280
3 roky s trvalým pobytem na území města Tišnova 640
6 – 5 let s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci bez MŠ 320
4 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci bez MŠ 160
3 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci bez MŠ 80
6 – 5 let s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci s MŠ 40
4 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci s MŠ 20
3 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci s MŠ 10
2 roky bez určení pobytu 0

 

Den věku dítěte v roce za každý den k 31. 8. 2018: 0.02

Pozn: věk dítěte je vždy počítán k 31.8.2018.

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni podání žádosti.

Trvalý pobyt ve městě Tišnov zahrnuje i městské části (Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov).

 

Docházka dítěte do MŠ

Každodenní docházka dítěte Body
s celodenní délkou pobytu a nástupem k 1.9.2018 200
s půldenní délkou pobytu a nástupem k 1.9.2018 0
s celodenní délkou pobytu a nástupem po 1.9.2018 0
s půldenní délkou pobytu a nástupem po 1.9.2018 0

Sourozenec dítěte v MŠ

Sourozenec Body
sourozenec s trvalým pobytem v Tišnově, který dosáhne věku 3 let do 31.8.2018, a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku  (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2018) : 400
starší sourozenec nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku 0

V případě shodnosti bodů bude dítě zařazeno dle abecedy (nejprve podle příjmení, poté podle jména). O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci elektronického zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo.

Jak se vypočítává věk dítěte?

1.9.2011 – 31.8.2012 šestiletí (odklad ŠD – věk 7 let ve školním roce)

1.9.2012 – 31.8.2013 pětiletí (předškolní děti – věk 6 let ve školním roce)

1.9.2013 – 31.8.2014 – čtyřletí

1.9.2014 – 31.8.2015 – tříletí

1.9.2015 – 31.8.2016 – dvouletí

Další článek:
Předchozí článek: