O školství a vzdělávání s místostarostou Martinem Seberou

O školství a vzdělávání s místostarostou Martinem Seberou

Pane místostarosto, je pro Vás oblast školství a vzdělávání v Tišnově i letos jednou z hlavních priorit?

Jestliže jsem v jednom loňském čísle Tišnovských novin přesně před rokem konstatoval, že školství je pro vedení města prioritou, pak letos to chci jen zopakovat, potvrdit a prokázat na mnoha dílčích krocích v celé šíři našeho záběru od předškolního vzdělávání přes základní školy i ostatní školské organizace, které město nezřizuje, ale se kterými spolupracuje. Nabízí se různá kritéria posouzení: od objemu investičních nebo i neinvestičních prostředků jdoucích do školství až po strategické a dlouhodobé „měkké“ činnosti, které podporujeme. Vytvořili jsme, resp. navazujeme a pracujeme hned s několika strategickými dokumenty v oblasti školství – Strategickým plánem města Tišnova, Místním akčním plánem vzdělávání a Investičním výhledem, což nám dává solidní vhled do celé této oblasti.

V posledních týdnech se objevují informace o potřebě navýšení kapacit pro předškolní vzdělávání. Potřebujeme skutečně novou školku?

 Zde je odpověď jednoznačně kladná, chceme ji postavit, a navíc i musíme. Chceme, protože i zde se snažíme ještě více zkvalitnit předškolní vzdělávání. A také musíme – k tomu nás vede aktuální demografická křivka společně se změnami legislativy (zejména novela školského zákona), která mimo jiné s účinností od září 2020 rozšiřuje vzdělávání v mateřské škole na děti ve věku od dvou let. O správnosti tohoto rozhodnutí jsou vedeny debaty odborníků i laické veřejnosti, jedna polovina tvrdí, že dvouleté děti do školky nepatří, druhá je pak toho názoru, že trend brzkého návratu rodičů (především maminek) do zaměstnání je trvalý, a proto by obce měly vytvářet vhodné podmínky pro tyto rodiny. Zaměstnavatelé na tuto situaci častěji reagují částečnými úvazky, obce pak zvýšením kapacit mateřských škol. Další změnou je zavedení povinného snižování maximálního počtu dětí ve třídě z důvodu přítomnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Poslední novinkou je pak povinnost obcí od září 2018 zajistit přijímání dětí starších tří let.

V Tišnově máme tři mateřské školky (MŠ) dislokované ve čtyřech různých budovách. Už nyní využíváme maximální možné kapacity učeben i s výjimkami povolujícími navýšení počtu dětí. Jinými slovy, třídy jsou přeplněné. V patnácti třídách (každá školka má pět tříd) tak máme místo standardní kapacity dvaceti čtyř dětí počty dvacet sedm až dvacet osm dětí. Pokud chceme hovořit o kvalitě vzdělávání, musíme k tomu vytvořit podmínky. A jedním ze zásadních předpokladů je počet dětí ve třídě. Pokud nepovolíme výjimku, resp. hygiena výjimku už opakovaně neschválí, musíme v podstatě ihned zajistit umístění cca šedesáti dětí někam jinam. V uplynulém roce jsme se dotázali všech rodičů vodících děti do MŠ, kolik z nich by využilo možnosti umístit do školky i své dvouleté děti, a kladně odpovědělo 45 % rodičů. Pro naše výpočty jsme si dovolili odhad upravit a pro strategické rozhodnutí počítáme jen s 25 % rodiči. I tak se nyní (březen 2018) dostáváme do situace, kdy je potřebnost nové školky nasnadě. Shrnu výše uvedené výpočty do několika čísel (šedesát dětí ze stávajících školek, pokud dojde ke zrušení výjimek; v Tišnově žije nyní cca sto deset dvouletých dětí a z nich 25 % je dvacet sedm). A protože Tišnov je zodpovědnější k této problematice než okolní obce, jsme svědky i „předškolní turistiky”, což znamená, že přijímáme do MŠ děti, které se krátkodobě a účelově přihlašují k trvalému pobytu v Tišnově, ač jejich rodiče bydlí v okolních obcích. Podle vyjádření ombudsmana nemůžeme s touto situací nic dělat, nemáme v ruce žádné nástroje ani zákonné normy, které by nám byly oporou. Tišnov je prostě regionální centrum se všemi výhodami a nevýhodami. V loňském roce jsme evidovali odlišný pobyt dětí a jejich rodičů ve třinácti případech, přičemž rodiče vždy bydlí v okolních obcích. V součtu jsme na číslu sto (60+27+13) dětí, kterým zajistíme kvalitní předškolní vzdělávání. A sto dětí, to už jsou čtyři třídy po pětadvaceti dětech! A počet těch rodících se, včetně přistěhovaných, je za posledních pět let v intervalu kolem 112 až 124 dětí (zdroj: Český statistický úřad) a to je z pohledu plánování neměnný trend. Závěrem proto konstatuji, že novou školku chceme i potřebujeme!

Pozorný rodič už ví z únorových Tišnovských novin, že v září letošního roku otevřeme ve spolupráci s Rodinným centrem Studánka dětskou skupinu „Potůček“ s kapacitou třiadvaceti míst, která bude určena pro tišnovské děti mladší čtyř roků, které se nedostanou v rámci řádného zápisu do zdejších mateřských školek. Tímto krokem chceme překlenout cca dvouleté období, než postavíme novou školku. V případě dětské skupiny město poskytne a zrekonstruuje prostory a bude hradit náklady na energie. Provozovatelem dětské skupiny bude Rodinné centrum Studánka, které bylo městem osloveno díky svým dlouholetým zkušenostem s péčí o předškolní děti v Ptáčatech a v Jezírku. Další podrobnosti a informace budou včas zveřejněny ve všech dostupných médiích města a RC Studánka.

Očekáváte změny v systému přijímání dětí do MŠ?

 Letos již potřetí spustíme elektronický zápis do MŠ, opět na webu zapisms.tisnov.cz. Žádosti je možné podávat od 2. dubna. Kvůli zajištění větší objektivity a zpřehlednění celého systému jsme museli paradoxně přikročit ke zrušení třech školských obvodů a pro letošní rok vyhlásit jen jediný školský obvod, který je tak definován celým územím města Tišnova. Uvidíme, do jaké míry se tato změna projeví, ale osobně věřím, že pozitivně.

Na jaké novinky se můžeme těšit na základních školách?

 Stále pokračujeme v rekonstrukcích a investicích do našich škol. Od září 2017 disponuje ZŠ nám. 28. října šesti novými učebnami, rekonstrukce vyšla na 14 milionů korun. Byla tak navýšena kapacita školy na 1 030 dětí. Kompletní rekonstrukcí prošel další blok sociálních zařízení a na letošní léto 2018 je připraven již poslední blok sociálek. V plánu je též rozšíření kapacity a modernizace kuchyně, což bude představovat další desítku milionů korun. Druhá škola, ZŠ Smíškova, dostala k začátku školního roku rekonstruovanou plochu před vlastní školou s novým chodníkem a parkovacími místy. Na jaře letošního roku dokončíme rekonstrukci sportovního víceúčelového hřiště, kde přes zimu našlo své místo kluziště. Počet dětí i dospělých, kteří chodili přes zimu bruslit, byl nečekaně vysoký. Nicméně je potřeba podotknout, že kapacity obou základních škol jsou z naprosté většiny vyčerpány. Děti z Tišnova tvoří cca 60 % celkového počtu přijatých a dle vývoje demografické křivky očekáváme, že nápor předpokládaného počtu dětí v budoucích letech zvládneme. Oporou jsou nám i volné kapacity základních škol v bezprostředním okolí Tišnova.

Nicméně pojem vzdělávání se netýká jen školství a školy se zas nezabývají pouze vzděláváním…

 Určitě, příkladné je zapojení všech školek a škol do kulturního a občanského života ve městě, a to do pěveckých, tanečních a hudebních soutěží a přehlídek pořádaných na území města Tišnova. Všechny školy též využívají široké škály dotačních titulů – od evropských a národních po krajské a městské. Za to patří poděkování vedením škol, učitelům i neučitelským pracovníkům. Nesmíme zapomenout, že město Tišnov jako zřizovatel každým rokem navyšuje zřizovatelský příspěvek. Podrobněji o činnosti škol informuje Zpráva o školství, která je součástí prosincového jednání zastupitelstva města.

Nemůžu však opomenout i další organizaci, a to Středisko volného času Inspiro. Počet dětí, které dokáže Inspiro zapojit do svých nebývale pestrých kroužků, je opravdu obdivuhodný. Činnost Inspira na poli volnočasových aktivit je přímo vzorová. Zároveň zde fungují i další organizace zabývající se volnočasovými, prorodinnými a sportovními aktivitami. Nemám dostatek prostoru v tomto čísle Tišnovských novin k tomu, abych podrobně popsal jejich činnost, ale jejich pozice v městě je jasná a zřetelná a moc si jich vážím. A abych nezapomněl ve výčtu na nějakou organizaci, pomůžu si seznamem podpořených organizací řádnými dotačními tituly, protože jejich aktivity město dlouhodobě podporuje. Tento seznam je k dispozici na webu města: www.tisnov.cz/urad/informace/dotacni-programy-mesta.

Město samotné je však zapojeno i do dalších projektů v této oblasti, můžete nějaký krátce zmínit?

 O své organizace se nestaráme jen z finančního hlediska. Důležitou součástí jsou i tzv. „měkké“ aktivity. Zde na prvním místě musím vyzdvihnout Místní akční plán vzdělávání (MAP), který je tvořen lokálními potřebami na území celého Tišnovska. Do tvorby MAP je zahrnuta široká platforma partnerů (školy – ředitelé, učitelé, zřizovatelé, rodiče, instituce zájmové a neformální vzdělávání apod.). Součástí projektu je i sdílení dobré praxe a vzdělávání pedagogů. Aktuálně je do projektu zapojeno všech dvacet sedm škol na Tišnovsku! Projekt zlepšuje kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Tišnov tím, že podporuje spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit. Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tišnov“ je financovaný z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho nositelem je město Tišnov, které jej podporuje. V letošním roce byla podána žádost o další tříleté pokračování projektu MAP II. Poděkování patří celému řešitelskému týmu, který projekt zajišťuje.

O zvýšení prestiže učitelského povolání se již třetím rokem snažíme i vyhlášením nejlepších učitelů prostřednictvím ocenění Magister Optimus. Vedení města si jasně uvědomuje, že právě učitelé jsou ti, kteří nám předávají nezanedbatelnou část svých znalostí a zkušeností, které pak můžeme využívat po zbytek života.

 Myslím, že tyto informace byly vyčerpávající, chcete přesto dodat něco na závěr?

 Na území města Tišnova nalezneme i celou řadu dalších vzdělávacích institucí – Lesní rodinný klub, RC Studánka, mateřské školky, základní školy zřízené městem a jednu komunitní základní školu ZaHRAda, Inspiro, základní uměleckou školu, gymnázium, základní a střední školu (zvanou zemědělka) nebo dětský domov. To je široká paleta nabídek v oblasti školství. S organizacemi, které nejsou zřízeny městem, spolupracujeme v mnoha oblastech. A pokud je společný jmenovatel našich aktivit malý, alespoň se snažíme navzájem informovat o našich činnostech. Všechny organizace tak přispívají ke kladnému vnímání oblasti školství a vzdělávání v našem městě.

Tento rozhovor jsem úmyslně pojal jako velmi optimistický. Samozřejmě že dílčí nedostatky nebo chyby se najdou i v oblasti školství, ale celkově hodnotím tuto oblast jako jednu z perel Tišnova a jsem rád za tak velkou šíři jejího záběru!

Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Foto: archiv Městského úřadu Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: