Tišnovský Hyde Park: Ještě ke školským obvodům

Tišnovský Hyde Park: Ještě ke školským obvodům

Na hony vzdálená školka
David Vávra

Dne 12. prosince 2016 schválilo Zastupitelstvo města Tišnova obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Tišnovem. Jelikož město Tišnov zřizuje tři mateřské školy, jsou stanoveny i tři obvody.

Je pochopitelné, že ke stanovení obvodů došlo. Tato povinnost, jak je uvedeno v preambuli vyhlášky, vyplývá ze školského zákona. Dovolím si však trochu povzdechnout nad jejich podobou. Konkrétně nemohu přehlédnout, že ulice K Čimperku, Marie Pavlíkové, Formánkova, Ranného a Valova spadají do školského obvodu Mateřské školy Na Paloučku (Předpokládám, že do obvodu spadá i ulice Štěpánova, která ve vyhlášce není vůbec uvedena.), tedy nejvzdálenější mateřské školy. Jenom pro představu, podle www.mapy.cz měří cesta z ulice Formánkovy, kde bydlím, na ulici Horovu okolo 1,5 kilometru. Obdobně tomu ale je i v případě ulice Dlouhé začleněné do školského obvodu Mateřské školy Sluníčko. V tomto případě měří trasa okolo 1,2 kilometru. Časy, jak dlouho cesta pěšky trvá, neuvádím, protože s dítětem je čas veličinou skutečně relativní.

Nemám ambice přednést vlastní návrh školských obvodů. Nemůžu ale souhlasit s tím, když má manželka na otázku (položenou na facebookovém profilu města), proč je ulice Formánkova zařazena do obvodu Mateřské školy Na Paloučku (ul. Horova), obdrží odpověď, že „v době, kdy na Honech vznikalo sídliště, nikdo netušil, kolik tam stavitel během 15 let postaví bytů/domů“. Podle mě to měly vědět osoby, které v posledních deseti letech zasedaly v zastupitelstvu. Z tohoto důvodu má město územní plán, který zastupitelstvo schvaluje. Navíc je město Tišnov ze zákona účastníkem každého územního řízení na svém území (viz § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona). Vedení města tak má informace o tom, jaká stavební činnost v rámci správního obvodu probíhá nebo bude probíhat. Podotýkám, že proces od vydání územního rozhodnutí přes stavební povolení až ke kolaudaci trvá minimálně dva roky. Nelze rovněž pominout, že Hony za Kukýrnou jsou jedinou lokalitou, která podle předchozího i současného územního plánu umožňuje rozsáhlejší výstavbu pro bydlení. Pokud se dal někde očekávat přírůstek obyvatel, pak právě tady.

Své povzdechnutí si dovolím dokreslit čísly o počtu dětí, která jsem od města Tišnova obdržel (Informace je dostupná na internetových stránkách v sekci Poskytnuté informace v roce 2017 jako informace poř. č. 5.). Aktuálně má trvalý pobyt ve městě a místních částech evidováno 794 dětí narozených po 1. září 2010. Z nich pak 184, tj. téměř jedna čtvrtina, žije v lokalitě Hony za Kukýrnou. Velký počet dětí v této lokalitě možná souvisí s oceněním Tišnova jako města přátelského rodině za rok 2009. Možná proto si jej mnozí lidé vybrali jako svůj nový domov. A proto mi také konkrétní stanovení obvodů, které se podle mého mínění stalo na úkor lokality Hony za Kukýrnou, vadí. Je asi snazší obhájit, že rodiče z Formánkovy ulice budou vodit děti do Mateřské školy Na Paloučku (ul. Horova), než že tak budou činit rodiče z ulic Smetanova, Havlíčkova nebo Vrchlického, když Mateřskou školu Sluníčko (ul. Na Rybníčku) mají takřka u domu.

Na závěr bych chtěl poděkovat, že u tříletých dětí došlo v přijímacích kritériích k vyloučení spádovosti. To umožní, aby tříleté dítě přijala stejná mateřská škola, kterou již navštěvuje jeho sourozenec.

Redakčně upraveno.

 

Vyjádření ke kritériím přijímacího řízení do MŠ Tišnov

Dobrý den,

obvykle nemáme potřebu vyjadřovat se k věcem veřejným, nicméně v případě kritérií přijímacího řízení do MŠ v Tišnově jsme nuceni udělat výjimku. Uvědomujeme si, že problém s umísťováním dětí do školek se nevyhýbá ani Tišnovu, a jelikož už i pro nás začíná být toto téma pomalu aktuální, se zájmem jsme se začetli do oznámení o stanovení školských obvodů mateřských škol v únorovém čísle Tišnovských novin a aktuálně (tj. začátek března) také do webu zapisms.tisnov.cz, kde mají být rodiče informováni o průběhu přijímacího řízení do MŠ v Tišnově.

Velmi by nás zajímalo, jakým způsobem byly jednotlivé ulice přiřazovány do nově stanovených školských obvodů. Jelikož bydlíme v jedné z posledních tišnovských ulic směrem na Lomnici, za kterými už žádná zástavba není, nemile nás překvapilo, že pro tyto ulice (konkrétně K Čimperku, Marie Pavlíkové, Formánkova, Ranného, Valova) byla jako spádová školka určena MŠ Horova, která je ze všech tišnovských mateřských škol jednoznačně nejvzdálenější našemu bydlišti. Na základě čeho byly obvody určovány? Proč obyvatelé ulic, které mají tuto spádovou školku prokazatelně blíže, mají doporučenou jinou MŠ? V případě přiřazení výše vyjmenovaných ulic k jakékoli jiné MŠ bychom pravděpodobně neměli potřebu reagovat, byť bychom se určitě i tak zajímali o konkrétní mechanismus a kritéria pro určení obvodů. Ovšem v tomto případě je zde nelogičnost až příliš do očí bijící.

A to, že na zmiňovaném webu zapisms.tisnov.cz jsou sice přijímací kritéria uveřejněna a je z nich patrné, že děti ze spádových obvodů jsou ve výhodě, nicméně spádové obvody pro jednotlivé školky zde nejsou dohledatelné, nás neméně zarazilo. Město samozřejmě splnilo svoji zákonnou povinnost a oznámení o stanovení školských obvodů vyvěsilo na úřední desce i na webu města, dokonce i v Tišnovských novinách. Nicméně to působí dojmem, že úřad prostě splnil úkol daný zákonem, rozdělení ulic provedl bez ohledu na jeho praktické dopady, které mohou být následující:

1) Rodiče nebudou brát na vyhlášku ohled a pokusí se umístit dítko do školky svému bydlišti bližší, kde však budou zvýhodněny děti ze spádové oblasti. Zde se bohužel nabízí otázka, zda právě zvýhodnění obyvatel některých ulic před jinými nebylo záměrné, na což raději ani nemyslet.

2) Rodiče se budou vyhláškou řídit. A protože vláčet se s dítkem přes celé město po svých může být jak fyzicky, tak psychicky náročná disciplína, město tím v podstatě donutí rodiny k většímu využívání jejich vozového parku. Tento důsledek určitě nastane a snad i na úřadě si dokáží uvědomit, že to neprospěje dopravě, parkování ani životnímu prostředí města, ve kterém všichni žijeme.

S pozdravem a přáním lepších rozhodnutí

manželé Hrádkovi

Vyjádření Martina Sebery, místostarosty Tišnova

Dovolte mi krátce reagovat na výše otištěné články.

Každá regulace stavu s sebou nese kromě pozitivních dopadů, které převažují (a měly by převažovat), i dopady, se kterými nebudou všichni spokojeni. Tvorba obvodů mateřských škol je jednou z nich. Nelze se zavděčit všem rodičům a jejich dětem v tom, aby měli školku v takové vzdálenosti, která jim zajistí maximální spokojenost. Nakonec jaká vzdálenost by to měla být? 200, 800, nebo 1 500 metrů? Konstrukce školských obvodů zohledňuje jednak právě dostupnost školek, jednak bere v úvahu zejména aktuální počty dětí v jednotlivých ulicích. A jsem přesvědčen, že z pohledu školek je město Tišnov stále přátelské rodině. Vždyť my zde neřešíme nedostatek míst ve školkách (bavíme se o dětech starších tří let), ale řešíme situaci, zda si vybrat školku bližší, nebo vzdálenější. To je debata bez zjevného konce, zvláště pokud by se do ní pustili rodiče, kteří dojíždějí za školkou i několik kilometrů. Z vyhlášky stanovující obvody mateřských škol vyplývá, že jako zřizovatel dáváme všem čtyřletým dětem garanci jistého místa v konkrétní školce, přitom i tříleté děti lze v Tišnově do některé školky umístit. Je potřeba zdůraznit, že rodiče mohou své děti stále hlásit i do školky jiné, tato možnost vyloučena není.

Současné vedení města však nehodlá v této oblasti výrazně zaspat a už nyní vede vážnou debatu nad výstavbou nové školky, která by měla být situována právě v lokalitě Hony za Kukýrnou. Je to reakce na přání občanů v této oblasti, na výstup z dotazníkového šetření k občanské vybavenosti lokality, dále na demografický vývoj ve městě Tišnově a jeho okolí a také na novelu školského zákona z roku 2016, která s účinností od září 2020 rozšiřuje vzdělávání v mateřské škole na děti ve věku od dvou do tří let (mateřské školy budou muset mít pro dvouleté děti ze spádové oblasti vytvořené dostatečné kapacity). Jsme pevně přesvědčeni, že tímto počinem opět zvýšíme a zlepšíme podmínky pro kvalitu života v Tišnově.

Pozn.: Rozšíření vyhlášky o nedávno vzniklé ulice, které budou zařazeny do spádových obvodů, proběhne na dubnovém zasedání zastupitelstva města.

 

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: