Zápis do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2017/2018

Zápis do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2017/2018

Informace o zápisu a přijímacím řízení budou zveřejněny od 1. 3. 2017 na webu města (zapisms.tisnov.cz).

 

Den otevřených dveří

Proběhne v MŠ od 9.30 do 11.30 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin:

                         na Horově ulici v úterý 28. 3. 2017

                         Na Rybníčku ve středu 29. 3. 2017

                         U Humpolky ve čtvrtek 30. 3. 2017

                       na obou pracovištích na Květnické i U Humpolky

 

V těchto termínech si rodiče mohou prohlédnout budovy škol, seznámit se s programem, získat informace, které je budou zajímat.

Vytvoření žádosti elektronicky

Od 3. 4. 2017 do 28. 4. 2017 rodiče vyplní elektronicky žádost do MŠ, kam ji chtějí podat. Po 28. 4. 2017 bude systém pro všechny uzavřen a žádosti nebude možné generovat! Žádost mohou podat do všech škol v Tišnově. Do každé musí být vytištěná, potvrzená lékařem a osobně odevzdaná 2. 5. 2017. Žádost vyplníte na zapisms.tisnov.cz, v případě, že nemáte počítač nebo připojení k internetu, na Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů MěÚ Tišnov u pracovníka školství v úřední dny po telefonické domluvě na č. 549 439 824.

 

Zápis dětí do MŠ

Proběhne v úterý 2. 5. 2017 od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin na pracovišti

U Humpolky, Na Rybníčku a Horově ulici, kde rodiče dětí předají ředitelce vyplněnou žádost o přijetí (potvrzenou lékařem o očkování dítěte) a kam přinesou ke kontrole doklad o trvalém pobytu dítěte (občanský průkaz rodiče, v případě odlišnosti trvalého pobytu dítěte od trvalého pobytu rodiče přinesou úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte), rodný list a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny dítěte.

 

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v termínu 2. 5. 2017, nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

 

Ve středu 10. 5. 2017 v době od 8.00 hodin budou rodiče, kteří si podali žádost na více škol, telefonicky osloveni ředitelkami MŠ a závazně oznámí své rozhodnutí, na kterou MŠ od září dítě nastoupí. Rozhodnutí musí být závazné a okamžité pro urychlení a zjednodušení celého přijímacího řízení, proto je nutné být dne 10. 5. 2017 na telefonu.

Rodiče potvrdí nástup na školu, kterou upřednostnili na žádosti, na ostatních školách provedou zrušení (zpětvzetí) žádosti osobně ve středu 17. 5. 2017 v době od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00. Svým zodpovědným přístupem při rušení žádostí na ostatních školách pomůžete urychlit posun v pořadí a přijetí dalších dětí. Ty, které podle informací ředitelek 10. 5. 2017 nebudou přijaty, mohou ponechat žádosti o přijetí na školách/škole a obdrží rozhodnutí o nepřijetí v řádném termínu dne 31. 5. 2017.

 

Ve středu 31. 5. 2017 od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin

se všichni rodiče dostaví do škol, kam si podali a kde ponechali žádost, současně podepíší rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě přijetí odevzdají v tento den lékařem potvrzený evidenční list.

 

 

 Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2017/2018

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ byla vypracována na základě zákonných požadavků a v souladu s doporučením veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

 

Věk dítěte

Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. 2017) Body
6–5 let s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ 10 240
4 roky s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ 5 120
6–5 let s trvalým pobytem v Tišnově mimo spádový obvod MŠ 2 560
4 roky s trvalým pobytem v Tišnově mimo spádový obvod MŠ 1 280
3 roky s trvalým pobytem v Tišnově 640
6–5 let s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci bez MŠ 320
4 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci bez MŠ 160
3 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci bez MŠ 80
6–5 let s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci s MŠ 40
4 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci s MŠ 20
3 roky s trvalým pobytem mimo Tišnov v obci s MŠ 10
2 roky bez určení pobytu 0

 

Den věku dítěte v roce za každý den k 31. 8. 2017 0.02

 

Pozn.: věk dítěte je vždy počítán k 31. 8. 2017.

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni podání žádosti.

Trvalý pobyt ve městě Tišnov zahrnuje i městské části (Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov).

 

Docházka dítěte do MŠ

Každodenní docházka dítěte Body
s celodenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2017 200
s půldenní délkou pobytu a nástupem k 1. 9. 2017 0
s celodenní délkou pobytu a nástupem po 1. 9. 2017 0
s půldenní délkou pobytu a nástupem po 1. 9. 2017 0

 

Sourozenec dítěte v MŠ

Sourozenec Body
sourozenec s trvalým pobytem v Tišnově, který dosáhne věku 3 let do 31. 8. 2017 a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2017) 400
starší sourozenec nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku 0

 

V případě shodnosti bodů bude dítě zařazeno dle abecedy (nejprve podle příjmení, poté podle jména).

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitelka mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci elektronického zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo.

 

Jak se vypočítává věk dítěte?

  1. 9. 2010 až 31. 8. 2011 – šestiletí (odklad ŠD – věk 7 let ve školním roce)
  2. 9. 2011 až 31. 8. 2012 – pětiletí (předškolní děti – věk 6 let ve školním roce)
  3. 9. 2012 až 31. 8. 2013 – čtyřletí
  4. 9. 2013 až 31. 8. 2014 – tříletí
  5. 9. 2014 až 31. 8. 2015 – dvouletí

 

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: