Vyhláška o nočním klidu platí v Tišnově od 1. ledna 2017

Vyhláška o nočním klidu platí v Tišnově od 1. ledna 2017

Zastupitelstvo města Tišnova na svém zasedání č. 8/2016 dne 12. prosince 2016 přijalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu. Předmětem úpravy je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, než stanoví zákon. Dobou nočního klidu se rozumí čas od 22.00 do 06.00 hodin následujícího dne.

Doba nočního klidu se na území města Tišnova nevymezuje:

– v noci z 31. 12. na 1. 1. každého roku

– v noci z 30. 4. na 1. 5. každého roku

– v době konání tradičních Svatováclavských hodů v noci z pátku na sobotu

Doba nočního klidu se vymezuje od 24.00 do 06.00 hodin v noci z 2. 12. 2017 na 3. 12. 2017 z důvodu konání akce Rozsvěcování vánočního stromu a sv. Barborka v Jamném.

Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00 do 06.00 hodin v následujících případech:

– v noci z 27. 5. 2017 na 28. 5. 2017 z důvodu konání akce Punkový festival: Do Poga Fest II.

– v noci z 24. 6. 2017 na 25. 6. 2017 z důvodu konání akce Den hudby

– v noci z 26. 8. 2017 na 27. 8. 2017 z důvodu konání akce Folk Metal Fest 5

– v noci z 28. 10. 2017 na 29. 10. 2017 z důvodu konání akce Starojamenský den

Doba nočního klidu se vymezuje od 03.00 do 06.00 hodin v následujících případech:

– v noci z 24. 6. 2017 na 25. 6. 2017 z důvodu konání akce Jamenská pouť

– v noci z 26. 8. 2017 na 27. 8. 2017 z důvodu konání akce Jamenský táborák

Dobou nočního klidu se ve smyslu zákona o přestupcích rozumí čas od 22.00 hod. do 06.00 hod., přičemž odchylky od zákonem definované doby nočního klidu, které si může obec v obecně závazné vyhlášce určit, by měly splňovat dvě podmínky – v prvé řadě podmínku výjimečnosti vyžadovanou ustanovením § 47 odst. 6 zákona o přestupcích, kdy by se mělo jednat skutečně o ojedinělé případy, u nichž celoobecní zájem na konání určité akce převažuje nad zájmem jednotlivců na zachování nočního klidu, a dále podmínku předvídatelnosti, kdy tyto „výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je proto třeba vymezit natolik určitě, aby lidé žijící v obci mohli počet a rozložení potenciálně probdělých nocí v roce předvídat“.

Za účelem sestavení přehledu akcí, pro které je udělena výjimka z nočního klidu, byla na webových stránkách města zveřejněna výzva organizátorům společenských akcí, aby oznámili ty, které připadají v úvahu. Schválený seznam byl sestaven tak, aby byly zachovány výše uvedené podmínky pro stanovení odchylek od zákonné doby nočního klidu.

Veronika Slavíčková, právnička Odboru správních a vnitřních věcí

Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: