Místní poplatek za komunální odpad – informace k platbám

Místní poplatek za komunální odpad – informace k platbám

Dovolujeme si Vám připomenout některé důležité skutečnosti k místnímu poplatku.

 1. Kdo je poplatníkem místního poplatku a kdo má ohlašovací povinnost (je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti)?

Poplatníkem je fyzická osoba,

 • která má na území města Tišnova trvalý pobyt – bez ohlašovací povinnosti
 • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů – ohlašovací povinnost
 • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců – ohlašovací povinnost
 • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců – ohlašovací povinnost
 • která má na území města Tišnova ve vlastnictví nemovitost, v níž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
  • stavbu určenou k individuální rekreaci – bez ohlašovací povinnosti
  • byt – ohlašovací povinnost
  • rodinný dům – ohlašovací povinnost

Fyzická osoba může být poplatníkem místního poplatku současně z více důvodů, jednak z důvodu trvalého pobytu na území obce, jednak z důvodu vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Například:

Fyzická osoba s trvalým pobytem v Tišnově a k tomu vlastnící byt a rodinný dům v Tišnově, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba – výše poplatku činí 3 x 500 Kč = 1 500 Kč.

V případě vlastnictví bytu nebo rodinného domu není důležité, kdo zde žije, ale zda je zde fyzická osoba přihlášena k trvalému pobytu.

 1. Jaká je výše poplatku?

V roce 2017 zůstává sazba poplatku ve výši 500 Kč, pro poplatníky místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov po úlevě ve výši 400 Kč.

 1. Jakým způsobem je možné poplatek uhradit?
 • bezhotovostním převodem na účet číslo 19-1425641/0100 – při bezhotovostním převodu je nutné znát svůj variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby a je po celou dobu poplatkové povinnosti stejný a lze ho získat přímo na Finančním odboru MÚ Tišnov, telefonicky na čísle 549 439 838 nebo e-mailem: alena.laskova@tisnov.cz. Pokud využijete možnosti uhradit poplatek za více osob pod jedním variabilním symbolem, je třeba tuto informaci sdělit (osobně, telefonicky, e-mailem) na finanční odbor nebo lze pro tento účel využít formulář „Prohlášení společného zástupce“, který je zveřejněný na stránkách města v sekci: úřad – potřebuji vyřídit – žádosti a formuláře – finanční odbor – místní poplatek za komunální odpad – Prohlášení společného zástupce
 • v hotovosti, popř. platební kartou – pokladna se nachází v budově radnice, první poschodí, odbor finanční, dveře č. 323
 • poštovní poukázkou typu A (poštovní poukázku je možné vyzvednout na pokladně MěÚ nebo na podatelně MěÚ)
 1. Dokdy se musí poplatek uhradit a jaké jsou sankce za pozdní platbu?

Splatnost poplatku je do 30. 4. 2017.

Dle obecně závazné vyhlášky města Tišnova poplatky nebo jejich část, které nebudou zaplacené nebo odvedené do dvou měsíců po termínu splatnosti, se zvyšují na 1,5násobek.

Navýšení poplatku je stanoveno ve vyhlášce města a není možné jej prominout.

 1. Kdo je od místního poplatku osvobozen?

Poplatek nemusí hradit poplatníci (nevztahuje se na vlastníky stavby určené k rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba), kteří prokáží, že

 • se nacházejí mimo území města Tišnova v pěstounské péči či pěstounské péči na přechodnou dobu (čestným prohlášením alespoň jednoho z pěstounů)
 • jsou umístěni v pobytovém zařízení (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) mimo území města Tišnova (potvrzením příslušného zařízení)
 • z důvodu pobytu v zahraničí (například čestným prohlášením), pobytu v místě zaměstnání (potvrzením ubytovacího zařízení nebo nájemní či podnájemní smlouvou), pobytu v místě studia (potvrzením příslušné správy kolejí a menz nebo nájemní či podnájemní smlouvou) nebo z důvodu dlouhodobé hospitalizace (potvrzením zdravotnického zařízení) se v daném kalendářním roce po dobu delší než 250 dnů nebudou zdržovat nebo se nezdržovali na území města Tišnova
 • z důvodu pobytu ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody se v daném kalendářním roce po dobu delší než 250 dnů nebudou zdržovat nebo se nezdržovali na území města Tišnova (potvrzením vězeňské služby nebo oznámením)
 • děti do dvanácti měsíců věku
 • poplatníci, kteří vlastní na území města Tišnova stavbu určenou k individuální rekreaci a zároveň mají na území města Tišnova trvalý pobyt

Od poplatku je dále osvobozena fyzická osoba, která

 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
 • je jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení

Fyzické osoby s trvalým pobytem na úřední adrese (nám. Míru 111) jsou poplatníci místního poplatku, pokud neprokáží nárok na osvobození uvedený výše.

 1. Jaké jsou úlevy od poplatku?

Úleva se poskytuje:

 • poplatníkům s trvalým pobytem na území místních částí Hajánky, Hájek, Jamné a Pejškov – úleva je poskytnuta automaticky ve výši 100 Kč
 • poplatníkům, kteří se zapojili do systému třídění plastů a nápojových kartonů do pytlů označených čárovými kódy
 • poplatníkům, kteří prokáží, že byli v roce 2016 poživateli dávek v hmotné nouzi – je nutné doložit potvrzení o pobírání těchto dávek (úleva ve výši 150 Kč nebo 400 Kč)

 

Podrobnější informace k poplatku za komunální odpad můžete získat

 • na Odboru finančním MÚ Tišnov, budova radnice, 1. poschodí, dveře č. 323
 • telefon 549 439 838 (Alena Lásková)
 • e-mail: alena.laskova@tisnov.cz

 

 

 • na stránkách města www.tisnov.cz – informace – komunální služby – odpady

Formuláře k místnímu poplatku za komunální odpad jsou zveřejněny na stránkách města (www.tisnov.cz) – (úřad – potřebuji vyřídit – žádosti a formuláře – finanční odbor – místní poplatek za komunální odpad).

 

Místní poplatek ze psa

V souvislosti se schválením nové obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 3/2016 o místním poplatku ze psů upozorňujeme poplatníky, že se změnily některé sazby (viz článek v TN č. 1 nebo samostatný článek v TN č. 2 o poplatku ze psů). Poplatek je možné uhradit stejnými způsoby jako u komunálního odpadu (bezhotovostním převodem, v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MÚ Tišnov, poštovní poukázkou).

Poplatek je splatný do 30. 4. 2017.

 

V případě úhrady bankovním převodem na účet číslo 19-1425641/0100 je nutné znát svůj variabilní symbol, který je po celou dobu poplatkové povinnosti neměnný a sdělíme ho na požádání na tel. čísle 549 439 843 (Helena Marvánková), e-mailem helena.marvankova@tisnov.cz.

 

Alena Lásková, referentka Odboru finančního

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: