Informace pro vlastníky kulturních památek

Informace pro vlastníky kulturních památek

Ministerstvo kultury vyhlašuje i pro rok 2017 program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Tento dotační program umožní Ministerstvu kultury alokovat příspěvek ze státního rozpočtu na zachování a obnovu kulturní památky prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností tak, aby byla naplněna účinnější péče o ten segment památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury.
Snahou je, aby obce s rozšířenou působností uplatnily detailní znalosti kulturních památek ve svých správních obvodech a mohly se podílet na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče.

Obecná pravidla

1. Finanční prostředky v programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami.

2. Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.

3. Z programu nelze hradit náklady na:
a) modernizace
b) úpravy veřejných prostranství
c) pořízení stavebněhistorického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace

4. Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

5. Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

6. Na příspěvek není právní nárok.

7. Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti podávané do programu a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytují vlastníkům ministerstvo, případně obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Postup při realizaci finanční podpory

1. Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 28. 2. 2017 do prvního kola, do druhého kola 30. 4. 2017.
2. Vlastník podá ve stanoveném termínu příslušné ORP žádost o poskytnutí příspěvku na formuláři a se všemi požadovanými přílohami. Součástí žádosti je klauzule, že vlastník zmocňuje obec s rozšířenou působností, aby jeho jménem podala žádost na ministerstvo.
3. Ke každé dokončené části akce obnovy zpracuje vlastník kulturní památky vyhodnocení.
4. Provedené práce budou kontrolovány.
5. Po ukončení prací musí být vypracována závěrečná zpráva o průběhu realizace akce a provedeno vyúčtování.

Pro obec s rozšířenou působností Tišnov byla stanovena kvóta podpory 592 000 Kč.

Celé znění „Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ včetně formuláře žádosti naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury.

Kontaktní osoba na MěÚ Tišnov: Bc. Eva Patloková, tel. 549 439 749

Eva Patloková, referentka Odboru územního plánování

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: