Informace o MŠ U Humpolky

Informace o MŠ U Humpolky

Vážení občané, dovolte mi informovat tišnovskou veřejnost o situaci na MŠ U Humpolky. Nejprve musíme konstatovat a sdělit informace ke všem dosavadním skutečnostem, které zazněly v TN nebo na webových stránkách města.

1. V souvislosti s informacemi uvedenými na www.tisnov.cz dne 30. 9. 2014: V červnu 2014 byla podána petice rodičů. Dne 8. 9. 2014 proběhlo jednání ředitelky školy Mgr. Andrey Musilové s petenty, v průběhu byly diskutovány jednotlivé body petice. Byly zdůvodněny a objasněny postupy ze strany MŠ, které petenti akceptovali. Na základě toho iniciovali i jednání se zřizovatelem, které bylo svoláno na 25. 9. 2014, ředitelka se dostavila, ale na základě jejích informací byla tato schůzka na místě zrušena. Následovala petice zaměstnanců, kteří vyjádřili nespokojenost s výkonem řídící práce ředitelky školy.

V průběhu jednání dne 29. 9. 2014 ředitelka nepřistoupila na návrh zřizovatele, aby se vzdala funkce ředitelky školy, ale navrhla zřizovateli, aby ji odvolal, pokud se domnívá, že má pro její odvolání podklady. Na základě podnětu zřizovatele školy proběhla v termínu 1. až 3. 10. 2014 v MŠ inspekční činnost, jejímž výstupem je inspekční zpráva čj.: ČŠIP-913/14-P, včetně připomínek k ní a stanoviska ČŠI k těmto připomínkám čj.: ČŠIP-913/14-P, které obdržel zřizovatel dne 9. 1. 2015. ČŠI konstatuje, že MŠ pod vedením ředitelky Mgr. Musilové poskytuje předškolní vzdělávání v souladu s činností, která je uvedena ve školském rejstříku, a mateřská škola dosahuje požadované úrovně. Na základě provedeného komplexního institucionálního hodnocení školy ČŠI neshledala důvody k návrhu na odvolání ředitelky školy. Zároveň byla v MŠ vykonána státní kontrola dodržování příslušných právních předpisů, během které nebylo shledáno jejich porušení. Zprávy ČŠI jsou zveřejněny na stránkách www.tisnov.cz/ms-u-humpolky.

Dne 3. 11. 2014 byla pracovníkem odboru vnitřní kontroly města Tišnova provedena kontrola hospodaření ke dni 30. června 2014, zaměřená na průběžné hospodaření k 30. 6. 2014. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v hospodaření, bylo konstatováno, že ředitelka školy vydala příslušné směrnice k vedení účetnictví, které jsou v PO dodržovány, a že ve vedení účetnictví, provádění účetních operací, v hospodaření s majetkem organizace došlo od minulé kontroly ke zlepšení stavu.

Nedostatky zjištěné při minulé kontrole (ke 30. 9. 2013 – tedy za období řízení MŠ předchozí ředitelkou) byly odstraněny. Dále byly za dobu působení ředitelky Mgr. Musilové v MŠ Tišnov, U Humpolky, provedeny kontroly ze strany Krajské hygienické stanice (KHS), VZP a OSSZ, které rovněž neshledaly žádné porušení příslušných předpisů. Z výše uvedeného vyplývá, že v působení Mgr. Musilové, jako ředitelky MŠ Tišnov, U Humpolky 1686, nebyl shledán žádný zákonem stanovený důvod, pro který by měla být z pozice ředitelky školy odvolána.

2. Kromě výše uvedeného byla v červenci a srpnu 2014 v MŠ provedena zejména rozsáhlá rekonstrukce sociálních zařízení pro děti (U Humpolky), díky čemuž byly odstraněny nedostatky zaznamenané při kontrolní činnosti provedené KHS z roku 2011 a bylo umožněno navýšení kapacity MŠ. Dále byla za působení Mgr. Musilové odstraněna bezpečnostní rizika na obou pracovištích (např. školní zahrada, obklady radiátorů apod.), byly zrekonstruovány šatny pro děti na pracovišti U Humpolky, došlo k obměně ještě původního nábytku a vybavení ve všech třídách, byla dovybavena pracoviště školních kuchyní, z důvodu zajištění hygienických požadavků a lepšího komfortu služeb pro rodiče byly zřízeny na obou pracovištích prádelny ložního prádla, na pracovišti U Humpolky byla pro zaměstnankyně zprovozněna sborovna včetně vybavení IT (do té doby v MŠ nebylo). Pro zlepšení informovanosti o MŠ byly vytvořeny nové www stránky školy

Martin Sebera, radní pro školství, sport,
mládež a volnočasové aktivity

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: