Reakce na článek Karla Součka o domu Na Pernštejně

Reakce na článek Karla Součka o domu Na Pernštejně

Vážení spoluobčané, se zájmem jsem si přečetl (poplašnou zprávu) o zániku demokracie v Tišnově z pera Ing. Bc. Karla Součka ml. Jím položené otázky o popření demokratických principů tvořících základ naší společnosti, o svobodě občanů Tišnova a nedotknutelnosti soukromého vlastnictví bych si dovolil rozšířit o další velmi významný pilíř demokracie.

Je to uzákoněný princip, že co není zákonem, vyhláškou anebo právním předpisem zakázáno, je povoleno. A tady je to problém. Pan Ing. Bc. Karel Souček ml. nezná pravděpodobně současně platný územní plán města Tišnova, který pro budování staveb pro bydlení požaduje, schváleným regulativem zastupitelstva, dodržet pro tyto stavby uliční čáru. To v případě záměru výstavby bytového domu ve dvoře Pernštejna nepůjde. Dále obecně závazná vyhláška č. 37, kterou byl vydán v roce 1998 územní plán, obsahuje na str. 10 i ochranný regulativ – zvláště chráněná území: přírodní památka KVĚTNICE + ochranné pásmo 50 m od hranice rezervace – obecná ochrana přírody a krajiny. Bohužel přírodní památka Květnice přímo souvisí s hraniční zdí zahrádky U Palce.

Dále bych si dovolil poukázat na další zákonné omezení. Je to zastupiteli schválené zadání nového územního plánu z roku 2008. Toto zadání je přímým pokynem, co by měl územní plán obsahovat a jaké využití ploch a staveb je v očích zastupitelů to správné. V něm je na str. 13, v odst. 1) Kulturní hodnoty, a) Respektovat plochy s objekty přispívajícími ke kulturnímu dědictví a identitě města, které dosud nepožívají zákonné ochrany památkové péče. Tento dokument také obsahuje na str. 17 pokyn – intenzivně využít prostory historických domů (například Müllerův dům) pro kulturní využití (galerie, výstavní síně apod.).

Tolik doslovná citace z vyhlášek a požadavků zastupitelů na skutečné využití podnikatelského záměru pana Ing. Navrátila s domem č. 70, obecně nazývaným „Pernštejn“. Mám ten dojem, že při přípravě svého podnikatelského záměru se pan Ing. Navrátil neseznámil dostatečně s těmito zákonnými omezeními a požadavky platnými na území města Tišnova pro tento historický dům. Závěrem bych chtěl pana Ing. Bc. Karla Součka ml. upozornit, že jeho obavy o další demokratický vývoj v Tišnově jsou předčasné, neboť zájem občanů o dění v Tišnově a o nakládání s historickými objekty je dokladem správně nastavených demokratických principů ve společnosti.

Jiří Blaha

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: