Běleč

Běleč

Jedenáct kilometrů na sever od Tišnova v Hornosvratecké vrchovině se rozkládá obec Běleč s místní částí Křeptov. Obec vznikla spojením dvou vsí – Běleč a Křeptov – v roce 1960. Do té doby spadal Křeptov pod nedaleké Křížovice. Katastrální území obce zaujímá 403 ha. Od roku 2016 se obec prezentuje svým znakem a vlajkou.

Příroda
Vesnice jsou posazeny do úzkého hlubokého údolí, na soutoku dvou potoků, Křeptovského a Bělečského. Vzhledem ke kopcovité krajině nadmořská výška narůstá od 350 do 540 m n. m. Krajina je typická množstvím luk, pastvin, polí a rozptýlenou vegetací. Jde o jižní část přírodního parku Svratecká hornatina, která má největší druhovou rozmanitost díky pestré geologické skladbě a doznívání vlivu jižního klimatu (nejsevernější výskyt rostlinných druhů).
Na k.ú. najdeme přírodní památku Míchovec o rozloze 19,52 ha. Tvoří ji zachovalé pralesovité zbytky bukových javořin. V okolí jsou pozoruhodné skalní hrady s hojným výskytem ohrožených bylin, na jaře září lesem bílé plochy sněženek. Nad obcí prochází žlutě značená turistická trasa z Ochozi přes Křeptov do Křížovic, kde se napojuje na naučnou stezku okolím Pernštejna.

Historie
První písemné zmínky o naší obci se datují k roku 1447, kdy ves Běleč patřila k majetku kláštera Porta coeli. Naproti tomu Křeptov byl po staletí součástí panství Pernštejnů a jako takový v majetku dnes již zaniklého kláštera augustiniánek v Doubravníku. Rozdělení obce mezi dvě panství se dodnes zachovalo v uspořádání duchovní správy, kdy Běleč je spravována farností v Lomnici, zatímco Křeptov přináleží k farnosti v Doubravníku. Rozvoj obce nastává po pol. 17. století, kdy nově usazená pobělohorská šlechta zakládala mnohé vesnice. V tomto období bylo v obci celkem deset domů, ves neměla vlastní správu a spadala pod lomnického rychtáře. Koncem 18. století už měla obec 29 domů a 156 osob. Nyní zde žije 194 obyvatel.
V každé z obou vsí najdete kapličku a drobné sakrální stavby. Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Bělči je z roku 1922. Původně zde stála dřevěná kaple, která shořela. Mramorový kříž u vchodu do kaple je z roku 1884 od manželů Hájkových.
Kaple v Křeptově stojící uprostřed obce na vysoké ostrožně je zasvěcena sv. Cyrilu a Metoději. U vchodu do kaple stojí mramorový kříž z roku 1950.
Pohnutou historii připomínají i pomníky obětem z první světové války z roku 1938 na návsi a z druhé světové války z roku 1946 pod obcí směr Doubravník. Nad obcí Křeptov stojí ještě dřevěný kříž mezi dvěma lipami při cestě do Skorotic, byl vztyčen na památku místních obětí 1. světové války.

Současnost a život v obci
Obě části obce mají společnou samosprávu a vybavenost, vybudovaný vodovod, vodojem a rozvod plynu. V Bělči naproti kapli stojí obecní úřad s knihovnou, při silnici směrem do Lomnice máme obchod s pohostinstvím. Hned vedle je vystavěná nová víceúčelová budova s hasičkou. V Křeptově je zrekonstruovaný kulturní dům s nově vybudovaným bezbariérovým přístupem a venkovním posezením. Rovněž se zde nachází sportovní hřiště, v zimě slouží i jako kluziště. Mezi Bělčí a Křeptovem je požární nádrž s čističkou a současně se využívá jako koupaliště. 6. 8. 2022 jsme požární nádrž po rekonstrukci a úpravě terénu slavnostně znovuotevřeli.

V prostoru nádrže je i dětské hřiště a občerstvovací stánek s provozem v letních měsících. K pořádání některých akcí využíváme i hasičského cvičiště se dřevěným stánkem.

Ačkoliv jsme malá obec, žijeme bohatým kulturním a společenským životem. Aktivně zde pracuje sbor dobrovolných hasičů a ČSŽ. Organizují akce, jako je masopust, pálení čarodějnic, pouťové zábavy, soutěže a zájezdy pro děti, rozloučení s prázdninami na požární nádrži, mikulášské nadílky, dětské karnevaly, silvestrovské zábavy v kulturním domě. V obci působí i Myslivecké sdružení Pod Sýkoří. Organizace nám pomáhají v obecním lese i s kůrovcovou kalamitou formou brigád. Obec organizace podporuje a některé akce připravuje sama. 19. 6. 2022 to bylo posezení pro občany s občerstvením u příležitosti poutě a stého výročí od postavení kaple.

V tomto roce jsme dokončili bezbariérový vstup ke kulturnímu domu a zpevněnou parkovací plochu u KD v Křeptově. Znovuotevřeli zrekonstruovanou požární nádrž a začínáme se sanací a opravou mostu na místní komunikaci. Svazek vodovodů a kanalizací bude rekonstruovat vodovod a propojení, posílení vodojemu Křeptov a Běleč. Obec připravuje realizaci projektu statického zajištění kaple.

Naše obec žije, máme stále co vylepšovat a budovat. Jsme rádi, že zde žijí spokojení a aktivní obyvatelé.

Dana Trtílková, starostka obce

Další článek:
Předchozí článek: