Provozování mezinárodní dopravy malými vozidly nad 2,5 tuny

Provozování mezinárodní dopravy malými vozidly nad 2,5 tuny

S ohledem na novou povinnost zavedenou unijními předpisy musí dopravci provozující mezinárodní dopravu malými vozidly nově od 22. 5. 2022 být držitelem tzv. eurolicence a jejích opisů.

Stávající podnikatelé v dopravě, kteří vlastní živnostenské oprávnění pro koncesovanou živnost „silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, jakožto  podnikatelé v silniční dopravě provozované ve vnitrostátní silniční dopravě vozidly o hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, ale také vozidly o hmotnosti přesahující 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny, která budou používaná v mezinárodní silniční dopravě nebo při kabotáži, musí podat u živnostenského úřadu žádost o rozšíření předmětu podnikání o rozsah „silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“. Díky tomu budou po udělení tohoto  rozsahu podnikání splňovat zvláštní podmínky pro provozování živnosti ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a následně také po nabytí účinnosti novely zákona o silniční dopravě, budou oprávněni bez jakýchkoli překážek podnikat v mezinárodní silniční dopravě malými vozidly.

K žádosti o rozšíření předmětu podnikání podávané na živnostenském úřadě je třeba přiložit:
• doklad osvědčující právní důvod užívání prostor pro splnění podmínky usazení,
• doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň 1 velkého vozidla/dodávky po změně rozhodnutí o udělení koncese,
• doklady prokazující splnění podmínky finanční způsobilosti,
• osvědčení o splnění podmínky dobré pověsti a
• pokud má osoba, kterou žadatel ustanovil odpovědným zástupcem, k žadateli skutečnou vazbu, doklad o této vazbě.

1. Odborná způsobilost
Splnění této podmínky se prokazuje živnostenskému úřadu při podání žádosti o rozšíření předmětu podnikání prostřednictvím osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy. Odbornou způsobilost nemusí splňovat sám podnikatel, ale může si ustanovit odpovědného zástupce. Toto osvědčení vydává dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky. Zkoušku provádí dopravní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele. Zkouška se skládá ze dvou částí, a to testu a případové studie. Otázky a vzorová zadání případových studií pro zkoušku stanovuje Ministerstvo dopravy ČR a jsou zveřejněny na https://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/zd. Další informace i odkaz na tyto testy lze přehledně získat také
z webových stránek https://www.jmk.cz/content/10882.

2. Usazení – podmínku usazení splníte pokud:
I) na území České republiky máte umístěné své sídlo s prostorami, v nichž budete uchovávat originály své klíčové podnikové dokumentace (Nestačí virtuální adresa),
II) budete organizovat činnost svých vozidel (používaných v mezinárodní dopravě) tak, aby se vrátila do vaší provozovny nejpozději osm týdnů poté, co opustila území České republiky,
III) poté, co získáte koncesi (v tomto případě rozšíříte předmět podnikání o dopravu nad 3,5t), budete mít jedno nebo více vozidel (vlastních, nebo na základě smlouvy o splátkovém prodeji, smlouvy o pronájmu nebo leasingové smlouvy), která jsou registrována nebo uvedena do provozu v souladu s právními předpisy České republiky,
IV) budete účinně a nepřetržitě vykonávat administrativní a obchodní činnosti s příslušným vybavením a zařízením, a to v prostorách uvedených v bodě I) a nepřetržitě řídit své činnosti v oblasti dopravy s využitím vozidel uvedených v bodě III),
V) budete mít obvykle a pravidelně k dispozici počet vozidel splňujících podmínky stanovené v bodě III) a počet řidičů, jejichž obvyklou základnou je provozovna v České republice, přiměřený objemu přeprav, které budete vykonávat.

3. Dobrá pověst
Dobrou pověst máte, pokud jste vy, příp. váš odpovědný zástupce bezúhonný ve smyslu živnostenského zákona, a dobrou pověst ani jedna z těchto osob neztratila na základě pravomocného rozhodnutí podle § 35a zákona o silniční dopravě. Dobrou pověst přezkoumá živnostenský úřad ve  spolupráci s dopravním úřadem na základě podané žádosti.

4. Finanční způsobilost
Finanční způsobilost se u dodávek prokazuje jen na vozidla, kterými podnikatel provozuje mezinárodní dopravu. Příslušné podklady, kterými prokazujete plnění podmínky finanční způsobilosti, jsou podrobně specifikované v čl. 7 téhož nařízení (ES) č. 1071/2009 v konsolidovaném znění.

Eurolicence a opisy
Po splnění podmínky a získání živnostenského oprávnění pro silniční motorovou dopravu provozovanou velkými vozidly a dodávkami dále od 21. května 2022 budete povinen vybavit dodávky opisem licence Společenství (dále také „opis eurolicence“).
Musíte být tedy držitelem licence Společenství (dále jen „eurolicence“), neboť jen na jejím základě můžete provozovat mezinárodní dopravu na území členských států Evropské unie. Musíte tedy nahlásit dopravnímu úřadu, kterým je krajský úřad podle umístění vašeho sídla, všechny dodávky, kterými budete provozovat mezinárodní dopravu a pro které budete požadovat vydání opisu eurolicence. Pokud na tato vozidla splňujete finanční způsobilost, bude vám vydána eurolicence a pro každou dodávku i opis eurolicence s tím, že jak na eurolicenci, tak na opisy eurolicence bude vytištěna poznámka „≤ 3,5 t“.

www.mdcr.cz/podnikani-malymi-vozidly

Martina Tichá, Odbor dopravy a živnostenský úřad

Další článek:
Předchozí článek: