Rozpočet města Tišnova 2022

Rozpočet města Tišnova 2022

Jak se vyznat v číslech

„O peníze jde až na prvním místě,“ kdysi prohlásil Václav Klaus, a přestože tato věta občas vzbuzuje negativní konotace, je v ní obsaženo mnoho pravdivého, podobně jako ve rčení „bez peněz do hospody nelez“. Pokud vás zajímá, s jakými finančními prostředky hospodaří naše město, na co je vynakládá, jak snadné nebo složité je sestavit rozpočet a jaké hospodáře máme v čele našeho města, pak se vám pokusíme ukázat rozpočet na letošní rok v souvislostech.

Pro rok 2022 se v Tišnově počítá s cifrou 371 805 000 Kč, která by měla protéct městskou kasou. Tak se podívejme na to, jak taková částka vzniká, z čeho se skládá a jak se s ní nakládá.

JAK VZNIKÁ ROZPOČET
Velkých čísel se lidé často bojí, ale je dobré si uvědomit, že stát nebo město by se měl ve své finanční politice řídit podobnými principy jako jakákoli rozumně fungující domácnost. Jediné, v čem je rozdíl, je počet nul za počátečním číslem. Každá domácnost dobře ví, jaké má příjmy, stejně tak, jaké jsou nezbytně nutné výdaje, které musí vynaložit na svoji fyzickou existenci (bydlení včetně energií, strava a oblečení). O tom, na co vynaloží  prostředky, které jí zbývají, rozhoduje podle svých priorit. Na stejných základech funguje sestavování a plnění rozpočtu města.

První obrysy rozpočtu na následující rok vznikají již v září. Nejen úřad města, ale i všechny příspěvkové organizace města sestavují první návrhy rozpočtů, které předkládají na Finanční odbor města. Všechny návrhy a požadavky se poté musí zkompletovat a zjistit, jaký je poměr příjmů a výdajů. Město historicky již dlouhé roky sestavuje schodkový (deficitní/mínusový) rozpočet a schodek dokrývá z přebytku hospodaření minulých let. Přestože se počítá v rozpočtu se schodkem, město se snaží být šetrné a zpravidla vždy prostředky ušetří a z toho vznikají ty takzvané přebytky. Ve výjimečných případech se může stát, že schodkový rozpočet, kdy náklady převyšují příjmy, je nutné doplnit půjčkou na nějakou významnou investici pro budoucnost. V tom případě je ale nutné počítat s tím, že se splácení takové půjčky stane zátěží pro budoucnost a stane se mandatorním, povinným výdajem v příštích rozpočtech. To samo o sobě není špatné, pokud se jedná o investici, špatné by bylo, kdyby se půjčené prostředky vynaložily na spotřebu, z které není dlouhodobý užitek. Je to podobný rozdíl, jako když si půjčíte na koupi bytu, v němž budete žít po zbytek života, nebo zda si půjčíte na dovolenou, z které vám zbydou jen vzpomínky.

Je naprosto přirozeným jevem, že požadavky na výdaje, které se shromáždí ze všech stran, vždy převyšují předpokládané příjmy. Proto se s prvními návrhy pracuje již v září, aby byl čas na to, rozpočty upravit. Vracíme se k logice domácnosti. Přednost mají tzv. mandatorní – povinné výdaje, které je nutné pokrýt. Druhé v pořadí jsou náklady, které mají prioritu. O těchto prioritách rozhoduje vedení města. Zpravidla se po obhajobě preferovaných nákladů udělá revize celkového rozpočtu a určí se finální „mantinely“ pro dílčí oblasti činnosti města, s kterými již musí pracovat všechny jednotlivé organizace či odbory města. Je to podobné, jako když si doma řeknete, že na bydlení, energie, jídlo, ošacení, vzdělávání, kino či dovolenou vynaložíte tu či onu částku za měsíc nebo za rok. Když se vypracuje finální návrh rozpočtu, ten bývá většinou na začátku listopadu, jeho znění projde odsouhlasením vedení města, dále jednotlivými výbory či komisemi města, které k němu mohou mít připomínky. Poslední slovo má zastupitelstvo,
které zpravidla v půli prosince o rozpočtu hlasuje a buď jej schválí, či nikoli. Návrh rozpočtu je před projednáním v zastupitelstvu zveřejněn na úřední desce a webu města, aby měli občané možnost k němu vznést připomínky. Ty mohou vyjádřit i na samotném zasedání zastupitelstva.

Pokud by nedošlo ke schválení rozpočtu, ať už z důvodu nesouhlasu zastupitelů, nebo proto, že by se projednání rozpočtu nestihlo realizovat do konce roku, přichází na řadu tzv. rozpočtové provizorium. To se může stát, ale takový stav by neměl trvat příliš dlouho, obecně je vhodné, aby takový stav trval nejdéle do konce března. V této době se používání rozpočtu řídí relativně striktními pravidly, která nedovolují většinou více než vynakládání prostředků na nezbytně nutné náklady, jakými jsou dle příkladu rodiny již zmíněné bydlení, jídlo a ošacení.

PŘÍJMY – VĚŠTĚNÍ Z KŘIŠŤÁLOVÉ KOULE?
Pokud mají členové domácnosti stabilní zaměstnání, případně senioři jasně definovaný důchod, je pro rodiny definice příjmů jednoduchá, pokud nedojde k nějakým neočekávatelným událostem. Jak ale může město předvídat, jaké bude mít příjmy v následujícím roce? Odhad největších příjmů města, což jsou výnosy z daní od státu, vychází z tzv. predikcí Ministerstva financí. Důležitou roli ale hraje také finanční odbor, který je vybaven zkušenostmi z minulých let, což se naučit nedá. Nelze jen a pouze kopírovat výsledky z minulých let, je nutné předvídat, co vše se může stát v roce následujícím. Dobrým příkladem je rok 2020, kdy se predikce Ministerstva financí díky vývoji covidové pandemie a díky uvažovaným změnám daňových zákonů měnily co čtrnáct dní. Zdravý selský rozum, zkušenost, nadhled a rozvaha pomohly ustát toto velmi složité období a město Tišnov tuto turbulenci přečkalo bez vážných problémů. Pravda je i to, že mu částečně pomohly i tzv. kompenzační bonusy, které obcím poskytla vláda, útraty našich obyvatel a výtečné výkony tišnovských podnikatelů. Proč podnikatelů? To si za chvíli vysvětlíme. V následujících výčtech uvedeme vybraná čísla (zaokrouhlená), která reprezentují nejvýznamnější položky.

Z čeho se skládají příjmy našeho města
Pro rok 2022 město Tišnov počítá s příjmy ve výši 250 milionů korun. Také vás zajímá, z čeho se tyto příjmy skládají? Příjmy můžeme rozdělit na čtyři základní hromádky:
A. Příjmy z daní a poplatků – tyto příjmy tvoří největší položku, a to 169 milionů. Nejvýznamnější jsou daně přerozdělované státem, které posílá našemu městu Ministerstvo financí na základě toho, kolik peněz vybere na daních z příjmů fyzických a právnických (většinou firem) osob, daně ze závislé činnosti (zaměstnanci) a z daně z přidané hodnoty. Tento balíček je definován zákonem o rozpočtovém určení daní. A právě tento balíček se odhaduje z již zmíněné predikce Ministerstva financí. Na rok 2022 to dělá 144 milionů. Na tuto částku, která činí více jak 57 % příjmů našeho města, má velmi významný vliv například i to, kolik lidí zaměstnávají podnikatelé působící v našem městě, právě proto bychom si je měli hýčkat a vytvářet pro ně pozitivní podmínky.
Důležitými daňovými příjmy města jsou také:
• daň z nemovitých věcí, tzn. z nemovitostí stojících na území města, a která je stoprocentním příjmem města (cca 7 mil. Kč)
• místní poplatky (6,8 mil. Kč) o jejich výši rozhoduje zastupitelstvo města. Patří sem poplatky za „komunální odpad“, za psy, za užívání veřejného prostoru, z pobytu v ubytovacích zařízeních.
• správní poplatky (5 mil. Kč), které přímo souvisejí s činností našeho úřadu, který má v gesci agendu obce s rozšířenou působností a stará se tak i o jiné obce, než je samotný Tišnov

B. Dotace – tyto činí 17,5 % z celkových příjmů a odpovídají částce 44 milionů, v účetní řeči se jim říká transfery.
Do této kategorie spadá přímá dotace od státu, která putuje na městský úřad a je určena na krytí nákladů spojených s výkonem státní správy právě díky tomu, že Tišnov plní funkci obce s rozšířenou působností a stará se i o jiné obce než jen o Tišnov. Výše této dotace činí 30 milionů korun.
Zbylých téměř 14 milionů korun jsou dotace, které se převážně týkají investic města na velké projekty, které získáváme díky šikovnosti lidí, kteří se o investice starají. Tyto prostředky v roce 2022 pomohou například při výstavbě smuteční síně, re-use centra nebo tělocvičny základní školy 28. října. Dotační prostředky má město již jisté na základě uzavřených dotačních smluv. V průběhu roku se pak zaměstnanci projektové kanceláře města snaží získat dotace i na další plánované akce. Proto je potřeba mít dobrou strategii pro budoucnost.

C. Příjmy ze služeb (jako je vstupné, pronájmy, parkování, sankční platby a jiné) – jedná se o velké množství položek, s nimiž město hospodaří a ročně vygenerují 29 milionů, tvoří tak 11,6 % příjmů města. Vybrali jsme pro ukázku několik z nich.
Téměř 11 milionů korun město získá z pronájmu nemovitostí jak pro bydlení, tak pro podnikání. Patří sem i 5,5 milionu, které tvoří splátka půjček, jež město poskytlo organizacím, které potřebovaly pomoci. Protože Tišnováci dobře třídí odpady, tak město získá 1,6 milionu za výkup tříděného odpadu. Díky tomu, že si obyvatelé oblíbili sportoviště, jako jsou například koupaliště a kluziště, je plánováno, že přiteče ze vstupného do městské kasy 1,1 milionu. Za parkování a pokuty od řidičů město ročně počítá s příjmem 1,3 milionu.

D. Prodej majetku, zejména nemovitostí – zařazují účetní do tzv. kapitálových příjmů. Zastupitelstvo města před drahnou dobou vyčlenilo byty, případně nebytové prostory, které určilo k prodeji. V zásadě se jedná o jednotky bytů, které zůstaly v majetku města poté, co byly činžovní domy, kde se byty nacházely, převedeny například na družstva nebo společenství vlastníků a lidé v těchto bytech žijící chtěli zůstat nájemci města. Poté, co se u těchto lidí změní životní situace, zůstávají často tyto byty prázdné. Kvůli praktickému provozu a správě domů s takovými ojedinělými byty, není vůbec jednoduché a komfortní nakládat, když je v jednom domě více typů vlastnictví.
Takové byty potom město nabízí do dražby a příjmy z prodejů ukládá na speciální bytový účet, který slouží jen a pouze na opravy a výstavbu bytů, které jsou ve správě města. Pro příští rok se počítá s prodejem dvou bytů ve výši 8 milionů korun.

ZA CO BUDE MĚSTO TIŠNOV PŘÍŠTÍ ROK UTRÁCET?
Tato otázka lidi zajímá často více, než kde na to město sežene peníze. Je to pochopitelné, protože se v „utrácení“ peněz zrcadlí priority či přání každého občana. A priority má každý člověk jiné. Připomeňme si fakt, že požadavky na náklady, které by se měly hradit z rozpočtu, vždy převyšují možnosti příjmů. Druhým podstatným aspektem je to, že velké množství nákladů jsou náklady povinné – mandatorní a zbytek prostředků není tak velký, aby pokryl všechna přání. Manévrovací prostor pro tvůrce rozpočtu se tak velmi zužuje, byť se celková částka 371,8 milionu plánovaných nákladů na rok 2022 zdá obrovská.

Řekněme si, že náklady opět můžeme rozdělit na dvě základní hromádky:
A. Běžné výdaje – činí 218,7 milionu korun – těmi je třeba pokrýt základní provoz města, který se skládá z širokého množství odvětví od školství přes dopravu až po provoz úřadu.

B. Investiční výdaje – činí 153,1 milionu korun – těmi se kryjí velké akce, zejména v oblasti výstavby a infrastruktury. Co se týká větších investičních výdajů, tak mohou být realizovány pouze ty, u kterých jsou již uzavřeny smlouvy. Žádné nové investiční akce nemohou být zahájeny.
Aby se nezapomnělo na žádnou oblast lidského života, jsou všechny náklady rozděleny do oblastí, které spolu logicky souvisí a definuje je vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě. My si je ukážeme v celkovém přehledu i s procentuálním vyjádřením, kolik se na jednotlivé oblasti vynakládá. Poté se podrobněji podíváme na ty největší položky, abychom si udělali představu o tom, co se pod nimi skrývá. Každá oblast v sobě obsahuje jak běžné, tak investiční výdaje.

1. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Tato oblast je na prvním místě ve výdajích města. Tato položka obsahuje starost o městské byty a další budovy v majetku města, stejně jako veřejné  osvětlení. Pokud na ulicích narazíte na muže, kteří zametají, uklízí, sečou trávu či něco opravují, tak vězte, že jejich mzdy se platí právě z tohoto balíčku. Bez plánování, inženýrů, projektantů, znaleckých posudků a podobně se žádná budova neopraví ani nepostaví, a i tyto náklady sem patří. Je důležité zmínit, že jen na opravách bytů, budov a veřejného osvětlení zde město utratí téměř 6 milionů Kč. A na ty stejné věci se zde proinvestuje bezmála 54 milionů. Největší balík – 31 milionů z těchto investic spolknou smuteční síň a revitalizace bytového domu Na Mlékárně čp. 795 – 12,4 milionu.

2. Státní správa a samospráva
Druhou oblastí, která pojme bezmála 80 milionů korun, jsou veškeré náklady spojené s činností našich volených zastupitelů a městského úřadu. Zopakujme si, že Tišnov coby obec s rozšířenou působností pokrývá služby nejen občanů města Tišnova, ale v některých věcech i dalších lidí z více jak 50 obcí. Z celkové sumy odčerpá největší částku městský úřad, a to více jak 73 milionů, z čehož činí náklady spojené se mzdami pracovníků úřadu 57 milionů. Zbylých 16 milionů obsahuje vše, co je potřeba pro provoz úřadu, od počítačů přes školení až po pohonné hmoty, vytápění kanceláří nebo poštovní služby, dále opravy a investice související s chodem úřadu. Částka je to vskutku velká, ale je dobré také vidět to, že město zaměstnává na 124 stálých zaměstnanců a na 91 takzvaných „dohodářů“, kteří zastávají většinou sezonní práce.
K našim zastupitelům rozpočet až tak štědrý není. Na zastupitelstvo Tišnova, lépe řečeno na samosprávu, je vyčleněno 6,5 milionu korun, z toho činí plánované mzdové náklady včetně odvodů na naše zastupitele a členy komisí a výborů 6,2 milionu. Opět je dobré si uvědomit, že ve výborech a komisích města pracuje na 106 lidí. Přesné limity pro výpočet odměn našich 15 zastupitelů města a 106 členů komisí a výborů vychází z nařízení vlády a jsou schvalovány zastupitelstvem. Do rozpočtu na rok 2022 se promítne i 400 tisíc korun, které se váží ke konání komunálních voleb.

3. Doprava
Třetí největší díl z rozpočtu – 66,6 milionu spotřebuje oblast dopravy. Po roce 2021, kdy nás doprava stála 12,6 milionu, se jedná o největšího skokana roku. Proč tomu tak je? Odpověď mají Tišnováci každý den před očima – rekonstruujeme ulici Riegrova/Černohorská. Jedná se sice o investiční akci Jihomoravského kraje, ale město nese na svých bedrech práce s akcemi související ve výši 48 milionů. Na projektovou dokumentaci na dlouho očekávanou rekonstrukci nám. Míru je připraveno 5,3 milionu. Opravy městských silnic a s nimi spojených objektů vyjdou na 2 miliony. 650 tisíc bude stát posypový materiál na zimní údržbu a na drobné opravy silnic. V plánu je i nákup nového vozidla údržby se dvěma kontejnery za 1,25 milionu.

4. Kultura, církve a sdělovací prostředky
Pro některé se překvapivě na čtvrtém místě objevuje tato oblast s výší nákladů 38 milionů. Dvě největší položky činí investiční akce – rekonstrukce letního kina za 18 milionů, která pohled na tuto oblast trochu zkresluje a příspěvek na provoz příspěvkové organizace města – Městské kulturní středisko Tišnov ve výši 17,5 milionu. V této souvislosti je důležité zdůraznit, že se MěKS kromě pořádání kulturních akcí stará také o kino, městskou knihovnu, Galerii Josefa Jambora, městské muzeum, ale také o Turistické informační centrum, veřejné toalety, vydávání Tišnovských novin a produkci Tišnovské televize. Některé oblasti by neznalý člověk asi mezi kulturní aktivity nezařadil. Velmi pozitivní je částka 400 tisíc, která poputuje  na rekonstrukci lavic baziliky v Porta coeli.

5. Vzdělávání a školské služby 
Do této kapitoly spadne na 33 milionů. Protože je město zřizovatelem předškolních i školních zařízení, je jasné, že sem patří mateřské školy s 12,5 miliony, které dostanou příspěvek od města ve výši 4,45 milionu na provoz a na investice přes 8 milionů, z čehož polovinu pojme zateplení budovy MŠ Na Paloučku.
Základní školy nás budou stát celkem 15,6 milionu. ZŠ Smíškova a 28 října si na provoz rozdělí 8,7 milionu. 6,15 milionu z 6,9 milionu určených na investice bude stát pokračující rekonstrukce tělocvičen na ZŠ 28. října.
V oblasti vzdělávání nesmíme zapomenout na provoz Inspira – střediska volného času, které na svůj provoz a opravy získá 3 miliony.
Je logické, že na náklady na provoz mateřských a základních škol by uvedené příspěvky města nestačily. Město hradí provozní a investiční náklady těchto školských příspěvkových organizací. Mzdy jsou ze zákona hrazeny přímo prostřednictvím Jihomoravského kraje a tyto prostředky přes rozpočet města vůbec neprocházejí.
Naše MAPka, která generuje spoustu zajímavých projektů v oblasti vzdělávání, získá podporu ve výši 1,65 milionu.

6. Ochrana životního prostředí
Šesté místo co do výše nákladů zaujímá oblast ochrany životního prostředí, na niž půjde 21,4 milionu. Této oblasti dominují dvě aktivity města, které se nás dennodenně dotýkají, a to je jednak nakládání s odpady a jednak péče o vzhled města a veřejnou zeleň. V oblasti nakládání s odpady město plánuje opravy stání pro kontejnery, které s dalšími drobnými opravami spolknou 522 tisíc. Odpadů se netýká jen ten komunální od našich domů, ale i likvidace nebezpečných látek v odpadech nebo například dotřídění odpadů, díky čemuž město získá i finanční prostředky z prodeje. Celkově město bez oprav za odpady vynaloží 12,7 milionu korun!
Péče o veřejnou zeleň a vzhled města je oblast, kterou máme zejména v letních měsících stále na očích. Kromě pracovníků komunálních služeb našeho města se o zeleň starají i externí firmy. V této oblasti se očekává oprava strojů za 0,9 milionu. Bez těchto oprav je na údržbu našeho životního prostředí, ale i nákup rostlin a třeba i laviček vyčleněno cca 7 milionů Kč.
Protože jsou spolky v Tišnově v oblasti životního prostředí velmi aktivní, je připraveno 200 tisíc korun na dotace, které podpoří projekty z oblasti životního prostředí.

7. Sport a zájmová činnost
Celkově za sportování v Tišnově město vynaloží 11,7 milionu. V této kapitole rozpočtu, která se přímo dotýká sportu, nalezneme sportoviště ve správě města, kam patří koupaliště, kluziště a dětská hřiště, dále dotační podporu sportovních klubů. V oblasti zájmových činností se jedná o podporu Letního tábora v Brumově a o dotace pro zájmovou činnost spolků.
Investice v oblasti sportu se bude týkat primárně našeho koupaliště, a to ve výši 760 tisíc. Provoz koupaliště, kluziště a dětských hřišť potom přijde na 5,6 milionu. V této kapitole je umístěn balíček peněz určený na dotace spolkové činnosti, který činí dohromady téměř 4 miliony.

8. Sociální služby
Do veškerých aktivit sociálních služeb město vloží 11,3 milionu. Vzhledem k tomu, že je město zřizovatelem Centra sociálních služeb, kam patří penzion pro důchodce, posílá sem příspěvek téměř 8 milionů, který kryje provozní náklady a mzdy, zbytek prostředků CSS získává od státních orgánů. Sociální služby nejsou jen o CSSku, ale i o pomoci dětem a mládeži, rodinám, osobní asistenci či chráněném bydlení. Do všech těchto aktivit putuje zbylých 3,3 milionu. Je nutné připomenout, že do této oblasti putují prostředky i z úrovně státu mimo rozpočet města.

9. Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku, krizové stavy a požární ochrana
Náklady na tuto oblast nalezneme na třech místech rozpočtu a týká se zejména veřejné bezpečnosti, záchranného systému, požární ochrany a krizových stavů. Celkově město na tuto oblast vynaloží 5,9 milionu. Sice zní výčet složitě, ale v principu se jedná o naši městskou policii, která přijde na 4,9 milionu, sbor dobrovolných hasičů s 0,5 miliony a 0,5 milionu jako prostředky určené pro krizové stavy, například na boj s koronavirem.

Takto jsme vypočetli ty nejvýznamnější položky v rozpočtu města na letošní rok. Nepostihli jsme všechny oblasti a nešli jsme do úplných detailů.  Pokud by vás tato problematika zajímala, můžete se s detailnějšími čísly seznámit na webových stránkách města.

JAK MĚSTO HOSPODAŘÍ A JAK HOSPODAŘILO?
Jak jste se mohli dozvědět, tak město plánuje příjmy na rok 2022 ve výši 250,3 milionu, ale výdaje ve výši 371,8 milionu, logicky vás musí napadnout, že nám v rozpočtu chybí 121,2 milionu korun a otázka, kde na to vezme město peníze? Bude se zadlužovat jako naše předchozí vláda? Rovnou vás uklidníme, nebude. Město v uplynulých letech dobře hospodařilo a vytvořilo si rezervu ve výši 138 milionů. Kromě toho má již zmíněný Bytový účet, kam ukládá peníze z prodeje obecních bytů a který se využívá na rekonstrukce a výstavbu obecních bytů, kde nyní leží 26 milionů. Z toho plyne, že má nastřádané prostředky ve výši 164 milionů.
Takže přestože náklady na letošní rok přesahují plánované příjmy, lze použít uspořené prostředky na dokrytí rozdílu a městu ještě stále zbyde dostatečně bezpečná rezerva pro případ potřeby.
Je dobře říci, že 118 milionů má město uloženo na spořicích účtech, kde je v současnosti zhodnocuje roční úrokovou sazbou ve výši až 3,5 %, čímž prostředky aspoň částečně chrání proti inflaci.
Důležité je rovněž zmínit, že město splácí úvěr poskytnutý v roce 2013 ve výši 52,2 milionu, který byl použit na zateplení: MŠ Sluníčko, MŠ U Humpolky, Centra sociálních služeb a nástavbu ZŠ Smíškova. Ročně město zaplatí 5,22 milionu a ke splacení dojde v roce 2024.
Pozitivní je skutečnost, že zaplacené úroky z úvěru jsou nižší než úroky, které město inkasuje z momentálně volných finančních prostředků deponovaných na spořicích účtech. Například v roce 2021 činily obdržené úroky z uložených volných prostředků 689 000 Kč a zaplacené úroky z úvěru 254 000 Kč.

Pavel Hanák, Petra Jůzová

Další článek:
Předchozí článek: