Investice, rekonstrukce, opravy v našem městě

Investice, rekonstrukce, opravy v našem městě

Tělocvičny
Žáci ze Základní školy Tišnov, nám. 28. října, stále cvičí jen v jedné tělocvičně, ale mohou se těšit, že toto omezení bude odměněno novými krásnými a funkčními tělocvičnami, na kterých firma Profil Plus s. r. o. pilně pracuje. V tělocvičně, která je rekonstruována jako první, je v rámci prací již demontována stávající podlaha, sportovní vybavení a obložení stěn a radiátorů.
V tuto chvíli probíhá montáž stropního akustického podhledu a osvětlení včetně elektroinstalace. Předpoklad dokončení a předání první tělocvičny je v lednu 2022.
Celkové náklady na obě 7 101 116 Kč a z toho činí dotace 4 600 000 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj.

Boží muka
Boží muka na Kukýrně je v novém hávu. Tato drobná sakrální stavba si už zasloužila svoji péči, které se v březnu ujala restaurátorka Michaela Mrázová.
Oprava stála 167 875,40 Kč. Poslední fází, která korunuje krásně spravenou památku, bude navrácení restaurovaného obrazu Panny Marie.

Letní kino
Letní kino v Tišnově má svoji dlouholetou historii. Od jeho vzniku uběhlo už tolik let, že byla nutná generální oprava tohoto společensky a kulturně významného prostoru našeho města. Rekonstrukci firma zahájila v prosinci 2020. Během první poloviny roku se stavba zdržela výměnou zhotovitele stavby, ale i přesto věříme, že firma Tocháček s. r. o. zvládne dokončit stavební práce před zahájením letní sezóny 2022. V rámci realizace rekonstrukce letního kina jsou v současnosti vybetonovány základové konstrukce hlediště, osazeny prefabrikované betonové prahy hlediště a provedena betonáž na objektu promítací kabiny.

Re-use centrum
Abychom neprodukovali stále více odpadů a mohli využít věci, které jsou funkční, jen je jejich původní majitel už nevyužije, v areálu sběrného dvora roste nové re-use centrum. Obyvatelé města do něj budou moct nosit nepotřebné věci, které budou nabídnuty dál k užívání jiným zájemcům. Práce postupují dle harmonogramu. Momentálně proběhlo založení stavby a vyzdívka svislých konstrukcí. V novostavbě budou dvě haly propojené dveřmi, které by snad od jara 2022 mohly sloužit svému účelu.

Křižovatka Riegrova–Černohorská
Rekonstrukce ulic Riegrovy a Černohorské započala na konci prázdnin. K této rozsáhlé stavbě se spojili tři investoři: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Jihomoravský kraj a město Tišnov. Důvodem k rekonstrukci za více než 100 mil. Kč byl nevyhovující stav konstrukce, havarijní a promrzající podloží. V místě křižovatky ulic Riegrova, Černohorská, Dvořákova a Sv. Čecha byla situace z pohledu bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu nevyhovující, křižovatka je svou neuspořádanou velkou plochou nepřehledná a nebezpečná. Z tohoto důvodu zde bude přistoupeno ke změně
organizace dopravy spočívající v nahrazení hvězdicové křižovatky kruhovým objezdem. Aktuálně probíhá realizace části stavby, hrazená Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko, tzn. že se provádí kompletní rekonstrukce kanalizace a vodovodů. V rámci stavebních prací hrazených městem Tišnov bude v letošním roce provedena opěrná zeď z gabionových košů, pokládka části kabeláže Veřejného osvětlení a přeložka sdělovacích vedení
itself. Rekonstrukce vozovky, chodníky, parkovací zálivy, autobusová nástupiště, napojení místních komunikací, stezka pro chodce a cyklisty budou realizovány v další stavební sezóně. Rozsáhlá rekonstrukce má vést k většímu komfortu a bezpečnosti projíždějících aut, cyklistů i procházejících chodců. Komplikace, které jsou stavbou způsobeny, budou, doufáme, na podzim roku 2022 po dokončení rekonstrukce vykompenzovány zvýšením komfortu a bezpečnosti projíždějících i procházejících.

Smuteční síň
Projekt výstavby smuteční síně zahrnuje vybudování obřadní síně s katafalkem, která je navržena pro 80 osob (40 míst k sezení, 40 míst k stání). Dále
je součástí vstupní hala, zázemí pro rodinu, provozní zázemí se sociálním zařízením a smuteční zahrada. V rámci realizace stavby smuteční síně na novém hřbitově jsou už vybetonovány základové konstrukce objektu smuteční síně, vyzdívky pohledového zdiva svislých nosných konstrukcí a připravuje se betonáž stropní betonové desky. Stavba síně začala v říjnu 2019, v případě zdárného pokračování bude dokončena na podzim 2022, kdy bude možné ji začít využívat.

Zastávka na Trnci
Několikaleté snažení zástupců města vyslyšet volání obyvatelů na Trnci a v okolí se zadařilo a firma Eurovia dokončila práce na projektu autobusová zastávka na ulici Trnec ve směru na Drásov.  Předmětem stavebních prací bylo také rozšíření vozovky, vybudování chodníku, nové opěrné zdi, odstranění stávající obrusné vrstvy z asfaltového betonu v celé šířce a položení nové asfaltové vrstvy. Projekt za 3 200 000 Kč zajišťuje větší komfort, ale hlavně bezpečí cestujících. Zastávka je od listopadu už uvedena do užívání, a dokonce se můžeme těšit, že její okolí na jaře rozkvete krokusy.

Jak postupují proměny našeho města, je možné průběžně sledovat na www.promenytisnova.cz.

Klára Šimečková, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: