Nová prodejna LIDL

Nová prodejna LIDL

Z mnoha stran se často objevují dotazy na možnost dalšího obchodu v našem městě. V průběhu minulých let už byly dva pokusy o postavení obchodu  v lokalitě u čerpací stanice, které však byly neúspěšné.

Na podzim 2018 projevila firma LIDL zájem vybudovat prodejnu v lokalitě Za Mlýnem v Tišnově.

Po třech letech investor předložil finální projekt pro stavební povolení, které obdržel v prosinci 2021. Od záměru vyprojektování k finálnímu výsledku vedla dlouhá cesta jednání mezi investorem, projektantem, vedením města a městskou architektkou. Z počátku se investorovi zdálo, že jsou požadavky města a městské architektky tvrdé, ale po několika jednáních se ukázalo, že je investor ochoten na většinu požadavků přistoupit. Při jednáních došlo k několika zásadním úpravám na projektu, které povedou k příjemnějšímu vzhledu i funkčnosti prostoru s novým supermarketem.

Z pohledu dopravního jsme vznesli požadavek, aby prodejna byla napojena i na trasy pro pěší a nejenom na motorovou dopravu. Původně bylo zamýšleno, aby vjezd na parkoviště pro nakupující i pro zásobování byl tentýž a regulovaný závorovým systémem. Při projednávání návrhu stavby se došlo k závěru, že bezpečnější a praktičtější bude vjezdy rozdělit. Silnice z kruhového objezdu na Deblín je hojně frekventovaná i kamionovou dopravou.

Příjezd nakupujících je ze silnice na Deblín a pro zásobování bude vybudován nový sjezd naproti benzinové stanici. U obchodu vznikne parkoviště regulované parkovacími automaty s kapacitou sto míst. Zákazníci zaparkují prvních 90 minut zdarma a další hodiny budou zpoplatněny. K bezpečnému uložení kol pro cyklisty budou sloužit stojany.

Celý proces přípravy popsala odborně městská architektka paní Zdeňka Vydrová:
„Příprava projektového záměru na širokosortimentní prodejnu LIDL byla během zpracování několikrát konzultována, přičemž byly postupně dohodnuty podmínky a požadavky, jejichž cílem bylo pozitivně ovlivnit urbanisticko-architektonické řešení stavby a její začlenění do města. Pozemek uvažovaný pro stavební záměr je součástí širšího urbanizovaného území města, v němž je žádoucí řešit dílčí záměry s koncepčním přesahem, se zohledněním potřeb celého zastavitelného území. Vstup do tohoto území musí zohlednit nároky ostatních funkčních ploch a vytvořit předpoklady pro zdravý, urbanisticky, architektonicky přirozený rozvoj území.

Požadavek na kvalitní architektonické řešení při vjezdu do města, které mohlo přinést originální i nadčasové pojetí, nebyl ze strany projektanta a investora akceptován, a proto bude stavba se standardním typizovaným technickým řešením. Shoda byla v řešení zelené fasády na severovýchodní straně objektu orientované ke komunikaci II/ 385, na které je navržen lankový systém pro popínavou vegetaci. Tato vegetace nahradí obvyklou fasádu s reklamami.

Podstatnou změnou v řešení je dopravní napojení prodejny, zejména její zásobování, které je na základě připomínek navrženo v souladu s platným Územním plánem Tišnova z komunikace II/385. Díky tomuto řešení, logickému také vzhledem k rozvoji dalšího zastavitelného území, bude vytvořeno kvalitní bezkolizní prostředí pro nakupující s příjezdem z ulice Za Mlýnem, oddělené od zásobování prodejny a odvozu odpadu.

Projekt byl upraven v řešení dopravního připojení vjezdu na parkoviště z ulice Za Mlýnem zejména z pohledu zátěže stávající křižovatky a také v zachování stávajících vzrostlých stromů v pásu podél Závistky.

Důraz byl kladen na pěší napojení stavby, aby nebyla závislá jen na automobilové dopravě.

Konzultována byla míra adaptace stavby na klimatické změny a nakládání s dešťovými vodami. Návrh musí umožnit vsakování dešťových srážek v místě dopadu a mezi parkovací stání měly být začleněny stromy s dostatečným prostorem a půdními podmínkami pro jejich růst. Konzultováno bylo řešení ostatních ploch vegetace, charakter oplocení na hranici s pozemkem rodinného domu nebo umístění trafostanice.

Cílem konzultací za účasti zástupců samosprávy byl komplexní pohled na navrhovanou stavbu a její začlenění do širšího území.“

Po výběru zhotovitele stavební práce zahájí v březnu 2022. Předpokladem a přáním investora je otevřít obchod o velikosti prodejní plochy 1 220 m2 před Vánoci roku 2022.

Uvedená vizualizace není finální, v projektu došlo k výše popisovaným změnám.

Karel Souček, Klára Šimečková

Další článek:
Předchozí článek: