Na viděnou Na Paloučku

Na viděnou Na Paloučku

Mateřská škola Na Paloučku je jednou z nejdéle fungujících mateřských škol v Tišnově. Předškolní vzdělávání poskytuje nepřetržitě od roku 1965,  kdy byla nejprve kolektivním zařízením jeslí, později trojtřídní mateřskou školou. Od ledna 2010 se škola stala samostatným právním subjektem a po rekonstrukci prostor bývalých jeslí se stává pětitřídní mateřskou školou s kapacitou 125 dětí.

Vstup do MŠ je určitě důležitým mezníkem v životě každého dítěte. Mateřská škola je velmi provázaná s rodinnou výchovou, je tou první institucí, kterou děti navštěvují. Měla by proto poskytovat vstřícné a bezpečné zázemí, kde bude dobře nejen dětem, ale i dospělým. Pevně doufám a věřím, že takovým místem naše mateřská škola je. MŠ Na Paloučku je situována ve starší sídlištní zástavbě pod lesem Klucaninou. Svým zaměřením škola naplňuje požadavky celostního osobnostně orientovaného přístupu ve vzdělávání.

Pracujeme s prvky programu Začít spolu, který umožňuje dětem všestranný rozvoj. Třídy jsou pro děti přehledně členěny do pracovních koutků, tzv. center aktivit, děti jsou vedeny k samostatnému přemýšlení i rozhodování. Výchovně-vzdělávací přístup je postaven na partnerské respektující komunikaci zohledňující osobnostní charakteristiky a potřeby každého dítěte.

Mateřskou školu obklopuje terénně členitá prostorná zahrada, která poskytuje jak bohaté zázemí pro relaxaci a pohybové aktivity dětí, tak pro cílené venkovní učení s využitím přírodních zahradních prvků i pracovních koutků. Hojně využíváme časté vycházky do okolí školky i blízkého lesa pod rozhlednou. Naši provázanost s přírodou a zaměření na environmentální vzdělávání deklarujeme v našem školním vzdělávacím programu. Paní učitelky s dětmi v rámci jednotlivých ročních cyklů objevují a zkoumají rozmanitost naší přírody i světa techniky, v rámci různých témat přibližují dětem tradice a zvyky, přímým prožitkem a zkušeností vedou děti především k rozvoji sociálních a komunikačních dovedností. V naší práci nás spojuje jedna vize: „vše, co se děti učí, se učí pro život“. Snažíme se, aby z naší mateřské školy odcházely děti sebevědomé a samostatné. Investici do předškolního vzdělávání vnímáme jako investici do budoucnosti nás všech, a proto nám jde především o kvalitu a zvyšování úrovně vzdělávání a poskytované péče v naší MŠ.

Chtěla bych touto cestou poděkovat bývalé paní ředitelce MŠ Na Paloučku Editě Brnkové za její dosavadní skvělou práci a profesionalitu, za to, že dovedla školku až k její současné podobě a kondici. A že to nebyl vždy jednoduchý úkol! Vážím si možnosti navázat na její práci a věřím, že se nám podaří zvládnout všechny výzvy, které nás v budoucnu v dnešní nejisté a proměnlivé době čekají. Společně s celým kolektivem zaměstnanců MŠ nám všem přejeme klidný, úspěšný a na příjemné zážitky bohatý školní rok! Těšíme se na vás, na viděnou u nás Na Paloučku!

Renata Hančíková

Další článek:
Předchozí článek: