Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená, do tebe padají nejdražší semena

Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená, do tebe padají nejdražší semena

Před několika dny jsem byla šokována likvidací zeleně mezi řadami dvojhrobů a hrobů a také vedle cesty v levé části nového hřbitova. Tam, kde byly stromy a keře, často zasazené již při vzniku hřbitova před cca 30 lety, zbyly nyní jen kořeny a pařezy. Někdy i 2-3 m vysoké tisy, zeravy a mahonie, tedy převážně neopadavé dřeviny, byly pryč.

Nejsem arboristkou, proto nebudu odborně hodnotit kvalitu nebo stáří odstraněné zeleně. Jako pravidelná návštěvnice hřbitova mohu jen konstatovat, že odstraněná zeleň již byla vzrostlá a dotvářela vhodně charakter místa. Pokud je mi známo, žádné dřeviny nebyly v havarijním stavu, tudíž nebyly rizikem pro návštěvníky. Po odstranění je také viditelné, že zeleň nezpůsobovala škody na hrobech nájemců, alespoň jak jsem mohla při obhlídce vidět. Proto považuji tento zásah za nepřiměřeně masivní a časově velmi nešťastně načasovaný, neboť obnažené plochy neposkytnou stín ani nezachytí prach a hluk z právě probíhající stavby, jako to dělala zlikvidovaná zeleň. Probíhající obřady nebudou mít příjemné prostředí a také vliv zeleně na mikroklima, čistotu okolního ovzduší a vlhkost vzduchu je pryč. Bude trvat mnoho let, než se tyto plochy opět zazelenají tak, aby tyto funkce plnily.

Veřejná zeleň mezi hroby je majetkem města Tišnova, který má pro tyto účely určeného správce, kterým je odbor správy majetku a komunálních služeb. Správce zeleně zajišťuje údržbu veřejné zeleně, navrhuje a realizuje sadové úpravy, spravuje databázi inventarizace stromů v majetku města včetně její aktualizace, realizuje opatření plynoucí z plánu péče o stromy. Dále zabezpečuje úkoly obce podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a j. Předpokladem je péče řádného hospodáře. Koncepční přístup a dlouhodobé plánování v rozvoji zeleně by mělo být samozřejmostí, stejně jako jeho projednávání, byť v této době informativní, s veřejností.

V našem městě u hřbitovů vždy měla přednost provozní bezpečnost, průběžná údržba a obnova havarijních stromů. Větší zásahy byly dlouhodobě plánovány a procházely projednáváním minimálně v komisi životního prostředí. Jak vyplývá z dosud zveřejněných zápisů komise, zásahy na novém  hřbitově tam předem projednány nebyly, což nesvědčí o dobré komunikace mezi odborem a komisí, nebo možná i radou města. Nezdá se mi totiž, že by takto rozsáhlý zásah byl proveden bez souhlasu vedení města. A pokud ano, tak je někde něco špatně. Dále měl být žádán souhlas odboru ŽP podle zákona č. 114/1992 Sb., nemám aktuálně informace, zdali toto proběhlo. Dubnové kácení porušilo vyhlášku stanovující kácení na dobu vegetačního klidu. V rozpočtu na r. 2021 je v položce 5169 Nákup ostatních služeb (údržba hřbitovů, zeleň) plánováno 156,6 tis. Kč. To podle znalostí expertů na odstranění zeleně včetně kořenů a na novou výsadbu nemůže postačovat. Otázkou je, jak a kým byla akce finančně plánována a schválena? Hlavní otázkou pak je, proč byla vůbec nyní plošně provedena, pokud nebyl stav zeleně havarijní? Máme pasport zeleně, ale proběhl na hřbitově dendrologický průzkum s návrhem nových pěstebních opatření? Je zpracován plán péče? Kde a jak byl projednán návrh nové náhradní výsadby? Kdo s ním byl seznámen? Není známo.

O zásazích nebyli řádně informováni ani všichni nájemci, natož veřejnost, přestože město má širokou škálu nástrojů, tím nejmenším byla vývěska na hřbitově. Jiná města k obdobným akcím nejen informují své občany, ale i zveřejňují své plány a s občany komunikují!

Hřbitovy jsou významnou součástí městské zeleně, plní i důležitou sociální funkci při přechodových rituálech pohřbívání, jsou místem setkávání dvou světů – světa živých a světa mrtvých. Proto by měly být místní správou spravovány s úctou k mrtvým a s respektem a ve spolupráci se živými.

Mgr. Zdeňka Dohnálková

Další článek:
Předchozí článek: