Autovraky v Tišnovských ulicích

Autovraky v Tišnovských ulicích

Vážení občané, mnozí z vás se na nás již delší dobu obraceli s prosbou o odstranění autovraků z komunikací, které nejenom že hyzdí vzhled okolí, ale – a to je asi to nejpodstatnější – zabírají parkovací místa. Až do jara loňského roku však bylo, dle zákona o pozemních komunikacích a definice vraku v něm uvedené, téměř nemožné vrak z komunikace odstranit. Majiteli vozidla stačilo uhradit povinné ručení, popř. z vozidla odstranit registrační značky. Pokud nebylo na vozidle dohledatelné identifikační číslo karoserie (VIN) anebo se nejednalo o totální vrak, nebylo toto možné zákonným způsobem z komunikace odstranit.

Zlom nastal až s příchodem novelizace zmíněného zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kdy definice vraku byla rozšířena o nemožnost „identifikace prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku“. Z toho vyplývá, že pokud někdo z odstaveného vozidla demontuje registrační značky a identifikační číslo, podle něhož lze dohledat majitele vozidla,
stává se vozidlo vrakem.

Současně byl do zákona implementován nový odstavec týkající se vraků, ve kterém je uvedeno, že nelze „odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více
než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou“. Z toho vyplývá, že pokud má vozidlo více jak půl roku propadlou platnost technické prohlídky, může být z komunikace odstraněno.

V žádném případě to neznamená, že se najednou strážníci vrhli nebo vrhnou do ulic Tišnova a budou bezhlavě odtahovat každé vozidlo, které má víc jak půl roku propadlou technickou prohlídku (k tomu nemají ani zákonné oprávnění). Vše má své postupy a náležitosti. V první fázi je kladen důraz na kontaktování majitele a upozornění ho na předmětné nedostatky.

V případě, že majitel nereaguje, odmítá reagovat nebo není zjištěn, je poté věc předána vlastníkovi komunikace, který ve spolupráci se silničním správním úřadem postupuje podle zákona o pozemních komunikacích. Každému následnému kroku předchází zákonem stanovené výzvy a lhůty. Odtah vozidla a represe jsou až na posledním místě, po vyčerpání všech možných mírnějších prostředků. Nejdůležitějším faktem však je, že to
již lze jednodušeji a vše samozřejmě na náklady majitele vozidla. Zákon totiž nově dává silničnímu správnímu orgánu oprávnění vozidlo otevřít a dohledat majitele podle VIN kódu. Mělo by to být mementem pro každého, kdo se není schopen nebo ochoten postarat o své vysloužilé nebo nepojízdné vozidlo a bez skrupulí jej nechá „odhozené“ na komunikaci (parkovacím místě) napospas svému osudu.

My jsme si nejprve důkladně zmapovali celý Tišnov a zadokumentovali veškerá vozidla spadající do některé z kategorií uvedených v zákoně. V síti nám uvízlo a tabulku nám vyplnilo 77 vozidel, která nějakým způsobem neodpovídala nebo neodpovídají ustanovení zákona. Jedná se o vozidla, která měla propadlou platnost technické prohlídky od roku 2012 až do roku 2020, popř. se jedná o vozidla bez RZ nebo jiných identifikátorů nebo vozidla vykazující známky vraku již na první pohled. Do současné doby se nám již podařilo, buď osobně, zprostředkovaně nebo na základě reportáže v TTV, oslovit 47 majitelů vozidel, kteří svá vozidla uvedli do náležitého stavu nebo je z komunikací odstranili. Devět vozidel jsme předali vlastníkovi pozemní komunikace k případnému odtahu a dvě vozidla jsme předali vlastníkovi pozemku (městu) k případnému odtahu z míst ležících mimo pozemní komunikaci, jako podezření na odpad. Ve třech případech jsme s majiteli vozidel dohodnuti na termínu odstranění z komunikace. Ve všech případech, mimo dvou, se jednalo o vozidla zabírající parkovací místa a ve zmíněných dvou případech o vozidla zabírající veřejné prostranství. V evidenci nám zůstává šestnáct vozidel, která mají, díky sedmiměsíčnímu moratoriu EU v důsledku pandemie koronaviru, ještě čas.

Z uvedeného vyplývá, že se nám již podařilo a následně pak ve spolupráci s vlastníkem komunikací a silničním správním úřadem ještě podaří obnovit desítky parkovacích míst, která byla blokována někdy i několik let. A také věřím, že ulice Tišnova budou zase o něco hezčí.

Současně děkujeme všem majitelům vozidel, kteří pochopili náš cíl a směřování a svá vozidla uvedli do náležitého technického stavu nebo je z komunikací odstranili bez zbytečných právních důsledků.

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: