Projekty MAS

Projekty MAS

Ve zkratce informujeme o projektech ochrany ŽP, které letos prošly přes MAS Brána Vysočiny.

Stavba Biokoridoru v Tišnově byla podána do naší výzvy č. 1 (Realizace ÚSES a protierozní opatření) a výše dotace činila 1 171 759 Kč, a to v plné míře podpory 100 %. Právě probíhá  výstavba oplocenky, poté samotná výsadba zelených ploch.

Další významnou tišnovskou stavbou z oblasti zeleně je Park u mateřské školky na Honech za Kukýrnou. Žádost o dotaci byla podána do naší výzvy č. 3 (Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně) a výše dotace činí 1 760 728 Kč, což je 60 % z celkové ceny projektu. Do dnešního dne je položeno veřejné osvětlení v zemi, připraveny betonové plochy pod lavičky a probíhají práce na navrženém chodníku a výsadbě stromů.

Neméně významným projektem je protierozní val ve Vohančicích. Náklady rozsáhlé stavby přesáhly 150 % nákladů obvyklých opatření vydané MŽP. Z tohoto důvodu bylo nutné Vohančicím pomoci podat žádost do Výzvy č.4A Bergen a zároveň byl projekt podán do výzvy č. 140 (Aktivita: Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody,  protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu) MŽP. Na výsledky netrpělivě čekáme.

Dalším záměrem, který byl s naší pomocí podán do celonárodní výzvy č. 140 (Aktivita: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur), je Biokoridor v Borovníku, u něhož v průběhu hodnocení nebylo provedeno žádné krácení, takže celkové způsobilé výdaje byly schváleny ve výši  1 969 333,00 Kč a dotace je tudíž plných 100 %.

Park ve Vohančicích byl s naší pomocí podán do výzvy č. 141 (Aktivita: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně) a v současnosti probíhá jeho hodnocení.

Výsadba stromů podél silnic SÚS JMK je projekčně připravena a čeká na vyhlášení nové výzvy.

Podílíme se také na výsadbách kolem obnovované historické Růzcké cesty z Tišnova do Jamného.

Navázali jsme spolupráci s  p.  Kellnerem z Drásova, který je vyškoleným lokálním koordinátorem k mapování a nápravě krajiny Živá krajina.

Začínáme také připravovat novou strategii na životní prostředí pro období 2021+.

Barbora Gottwaldová

Další článek:
Předchozí článek: