Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření města Tišnova

Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření města Tišnova

Změny klimatu jsou tématem, které již trvale obsadilo mediální prostor České republiky a v dnešní době jsou již neoddiskutovatelným jevem. Město Tišnov se rozhodlo přistoupit k řešení adaptačních a mitigačních opatření na svém území a plnit tak 6. vizi Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021–2025. Vytvoření dokumentu „Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření města Tišnova“ (dále jen SAMK) je prvním stupněm k naplánování konkrétních a funkčních kroků. Na úvod tématu přinášíme rozhovor se zástupcem zpracovatele SAMK děkanem Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (dále jen FRRMS) Ing. Jiřím Schneiderem, Ph.D.

Pane děkane, vysvětlil byste čtenářům, co znamenají pojmy adaptace a mitigace ve vztahu ke klimatu?
Pojem adaptace lze do češtiny přeložit jako přizpůsobení se. V souvislosti s klimatem jde o přizpůsobení se probíhajícím, i budoucím, změnám. Nejvýraznějšími změnami jsou extrémní teploty, přívalové deště, sucho, hrozba nových onemocnění, ohrožení zásobení vodou i elektřinou apod. Mitigaci lze přeložit jako předcházení. To znamená navrhnout taková opatření, která nebudou nadále situaci zhoršovat a negativně přispívat ke změnám. V praxi jde především o omezení vypouštění skleníkových plynů.

Co je cílem SAMK?
Navrhnout taková opatření a kroky, které povedou ke zvýšení dlouhodobé odolnosti (resilienci) a snížení zranitelnosti města Tišnova vůči dopadům změny klimatu. Kromě environmentálně zodpovědného rozvoje města by hlavním přínosem mělo být zabezpečení udržitelné kvality života obyvatel. Všem nám jde o to, aby byl Tišnov příjemné místo pro život i v dalších desetiletích. Studie je navíc nezbytným předpokladem pro finanční podporu mitigačních a adaptačních opatření v rámci různých dotačních titulů a výzev.

Jak probíhá zpracování SAMK a kdo ji vytvoří?
Na vytvoření zadání dokumentace se podíleli členové pracovní skupiny ustanovené Radou města Tišnova. 30. září jsme uzavřeli s městem Tišnovem smlouvu o zpracování dokumentace. Na vyhotovení strategie spolupracují odborníci z FRRMS a z Nadace Partnerství. V průběhu zpracování strategie se s členy pracovní skupiny pravidelně setkáváme a konzultujeme obsah dokumentu. Začali jsme sběrem vstupních informací. Budeme pokračovat jejich rozborem (analýzou) z pohledu klimatu ve městě, uhlíkové bilance a rovněž odtokových poměrů. Tak abychom určili jak problematická místa, tak i potenciál zvýšení odolnosti města vůči dopadům klimatických změn. Druhá část studie bude zaměřena na návrh souboru opatření (akčního plánu), která bude k této odolnosti směřovat. Budeme přednostně volit přírodě blízká řešení, v kombinaci doplněná šedými (technickými) a měkkými (organizačními, vzdělávacími a personálními) opatřeními.

Bude SAMK srozumitelná občanům?
Cílovou skupinou pro využití dokumentace není jen vedení města, ale rovněž jeho občané. Jako důležitou vnímáme i osvětovou a informativní funkci studie. Navíc budeme rádi za připomínky a podněty nejen od zadavatele, ale rovněž od obyvatel města. Proto se vynasnažíme, aby byla studie všeobecně srozumitelná. V rámci Komisí města Tišnova, které měly možnost se vyjádřit k zadání strategie, se několikrát opakoval požadavek na konkrétní návrhy.

Bude SAMK takové návrhy obsahovat? 
Jak jsem uvedl výše, studie stanoví postupy, metody a celkově konkrétní opatření pro konkrétní lokality, jak dosáhnout vytyčených cílů. Nebude sice obsahovat návrhy typu „na ul. Dvořáčkové vysadíme po třiceti metrech dvě jabloně“, ale najdete zde údaje co, kde, jak, rámcově za kolik a z čeho realizovat. U každého opatření bude rovněž zmíněna priorita (naléhavost) a pro všechna dohromady časový harmonogram. SAMK tedy bude pro město „kuchařkou“, jaké kroky a kdy má konkrétně podniknout. Na tato řešení by měly být v rozpočtu města vyhrazeny finanční prostředky. Vzhledem k současné zelené politice Evropské unie i různým projektovým výzvám však lze předpokládat, že řadu řešení bude možné podpořit z těchto zdrojů.

V jaké jste fázi zpracování dokumentace?
Máme již připravený časový harmonogram, od města jsme obdrželi podkladové materiály a zahájili jsme práce na analytické části. V rámci pracovní skupiny jsme vytvořili i komunikační plán, ve kterém je určeno, kdy a jak budou občané informováni o tématu adaptace a mitigace.

Jak tedy budou občané informováni?
Občané budou informováni prostřednictvím internetových stránek města, kde je již nyní vytvořen odkaz www.tisnov.cz/adaptace-mitigace. Dále prostřednictvím facebookových stránek města a také řešitelských organizací FRRMS a Nadace Partnerství. K tématu připravíme sérii článků v Tišnovských novinách. Rádi bychom informovali o SAMK také v Tišnovské televizi.

Budou mít zájemci možnost se se SAMK blíže seznámit a vyjádřit se k jejímu obsahu?
Plánujeme uspořádat dvě setkání s občany. První by se mělo uskutečnit začátkem prosince. Zde budou občané seznámeni s výsledky analytické části projektu. Druhé setkání proběhne v únoru, kdy už budou představeny konkrétní postupy a kroky. Obě setkání chceme realizovat jako diskusní, kdy bude možné klást otázky. Připomínky občanů budou zapracovány do dokumentace, která by měla být odevzdána koncem března 2021.

Rozhovor s Ing. Jiřím Schneiderem, Ph.D. vedla, Ing. Hana Ondrušková, členka Pracovní skupiny pro adaptaci a mitigaci. Své dotazy můžete zasílat garantovi SAMK Mgr. Martinu Seberovi, Ph.D., na e-mail martin.sebera@tisnov.cz.

Hana Ondrušková

Další článek:
Předchozí článek: