Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí

Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí

V lednu 2018 proběhla veřejná prezentace konceptu architektonické studie Revitalizace sídliště Pod Květnicí. Předmětem studie byla analýza současné situace, pojmenování problémů a návrh regenerace území. Diskuse s občany následně potvrdila výsledky analýzy hlavních problémů sídliště, zejména nedostatek ploch pro parkování vozidel a neutěšený stav prostoru pod samoobsluhou. Veškeré připomínky vznesené během veřejného projednání a následně i v písemných podnětech byly zaznamenány a po prověření možností jejich řešení zohledněny v další fázi projektu.

Nejčastěji uváděným problémem byla dopravní situace. Projekt se tak v další fázi zaměřil na maximálně možné rozšíření počtu parkovacích míst při zachování ploch zeleně, na řešení bezbariérových tras a rekonstrukci komunikací vč. prvků zklidnění dopravy. Dalším významným bodem diskuse byla neukázněná mládež a problémové osoby zdržující se před samoobsluhou. Toto se postupně daří řešit ve spolupráci s městskou policií, v rámci projektu pak úpravou plochy pod samoobsluhou, eliminací temných zákoutí v sídlišti a doplněním veřejného osvětlení. Na žádost občanů pak byl redukován počet míst pro společné setkávání u vybraných bytových domů. Stále však byl brán zřetel na zachování původního charakteru sídliště, na postupné zakomponování jednotného stylu (jednotné dlažby, materiálově a esteticky sjednoceného mobiliáře, stanovišť na odpad ad.) a na zachování či rozšíření ploch zeleně.

Výsledky náročné práce vycházející z prezentované studie jsou zakomponované do souhrnného dokumentu „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově“, se kterým se mohou občané seznámit na webu www.promeny-tisnova.cz. Realizace navržených úprav je vzhledem k časové a finanční náročnosti rozdělena do šesti etap, přičemž snahou města bude čerpat na jednotlivé etapy finanční prostředky z dotačních zdrojů. Důležité však je mít v první řadě k dispozici podklad pro další rozvoj sídliště s ohledem na potřeby mladých a stárnoucích obyvatel a najít konsenzus mezi potřebami místních obyvatel a investičními plány vedení města.

Případné připomínky k projektu je možné zaslat do 16. 11. 2020 na e-mail projektova.kancelar@tisnov.cz nebo do uvedeného termínu doručit do poštovní schránky umístěné na budově MěÚ Tišnov, nám. Míru 346, s označením „Připomínky k Projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí“.

Eva Švecová, Odbor investic a projektové podpory

Další článek:
Předchozí článek: