Bouře ve sklenici vody

Bouře ve sklenici vody

Vážený pane Blaho, vážím si toho, kolik času věnujete studování materiálů pocházejících z tišnovského městského úřadu.

Bohužel se stává, že Vaše povědomí nekoresponduje s legislativními procesy a že Vaše představy bývají laicky zkreslené.

Souhlasím s Vámi, že je třeba se vyvarovat zbytečným kontaktům. V nastalé situaci musí i Městský úřad Tišnov na straně jedné bezezbytku splnit opatření nařízená vládou ČR v souvislosti s výskytem koronaviru, na straně druhé musí dodržovat zákonná ustanovení, která se na správní řízení vždy vztahují. K výše uvedenému je nutno ještě dodat, že ani krizový zákon ani správní řád neobsahují ustanovení, z něhož by jakkoliv vyplývalo, že vyhlášením nouzového stavu se přerušují již běžící správní řízení, či že není možné zahájit a vést nová správní řízení.  Správní řád pro případ vyhlášeného nouzového stavu neobsahuje ani žádná ustanovení, z nichž by vyplývalo, že se prodlužují lhůty tímto zákonem stanovené.

Ke stavebnímu záměru – „Rezidence pod Klucaninou – objekty pozemní komunikace k.ú. Tišnov“: Tento stavební záměr řeší návrh zpevněných ploch včetně související dopravní a technické infrastruktury. Nahlížet do spisu mohou účastníci řízení v úředních hodinách nebo po předchozí telefonické dohodě s příslušným referentem. K tomuto záměru je přizpůsobena i lhůta pro účastníky řízení k podání námitek, a to až do 31. 12. 2020! (pozn. nahlížení do spisu využívá max. 1 % účastníků řízení)

Ke stavebnímu záměru – „Revitalizace sídliště Pod Květnicí“: Stavební záměr řeší část z celkové Studie Revitalizace sídliště Pod Květnicí, a to pouze 1. etapu. K projektu vyšel na str. 7 v čísle 11 TN článek, kde jsou o něm uvedeny základní informace. Jelikož se jedná o projekt města, je zveřejněn na webu www.promeny-tisnova.cz. V návrhové části, v příloze 05 je vyznačen rozsah 1. etapy a v příloze 06 je graficky zobrazena 1. etapa podrobněji, včetně legendy. Projektová dokumentace 1. etapy je rozpracováním předmětné části studie do větší podrobnosti, s rozsahem úprav se lze rovněž
seznámit i prostřednictvím zveřejněné studie. Účastníci řízení mohou podávat své námitky ve lhůtě až do 30. 11. 2020!

Městský úřad Tišnov se vždy snaží vycházet občanům vstříc a bere v potaz současnou situaci. I proto byla v daných řízeních přizpůsobena lhůta pro případné podání námitek a byl dán dostatečný prostor pro výkon práva na nahlížení do spisu a pořizování si kopií, s důrazem na bezpečnost a ochranu samotných občanů, zejména těch nejzranitelnějších, ale i zaměstnanců samotných.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že daný kritický článek nebyl zapotřebí, městský úřad nepochybil a Vaše obavy nejsou namístě.

Iva Dvořáčková, tajemnice Městského úřadu Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: