Měly být letos uděleny Ceny města Tišnova ?

Měly být letos uděleny Ceny města Tišnova ?

Koronavirus již znemožnil nejen v našem městě pořádání velkého množství kulturních a společenských počinů. V den státního svátku 28. října se v minulých létech vždy formou slavnostního aktu udělovala případná čestná občanství a Ceny města Tišnova. Letos se bohužel i tento ceremoniál zařadil do stále rostoucího seznamu zrušených akcí. Bylo však nutné postupovat takto striktně?

Vyměnil jsem si před časem formou e-mailové korespondence názory na možné řešení situace se starostou města, a protože se jedná o polemiku, která splňuje pravidla naší vloni založené občasné rubriky „Ano, či ne…“, zveřejňujeme pod její hlavičkou a se souhlasem pana starosty Dospíšila plné znění  obou odlišných stanovisek. Otázka tedy zní: Měly být letos uděleny Ceny města Tišnova?

Ano, Václav Seyfert
Vážení pánové radní, jedním z výstupů Vašeho jednání ze dne 19. 8. 2020 je podle informace na městském webu skutečnost, že „rada souhlasila
s ohledem na možný nepříznivý vývoj v souvislosti s koronavirovou nákazou a také s ohledem na aktuální úsporná finanční opatření neuspořádat
letos na podzim akce: Čestná občanství a Ceny města Tišnova…“ Dovolte mi k této věci vyjádřit svůj názor.

Jsem přesvědčen, že v případě výše uvedených ocenění není vůbec prioritou onen ceremoniál, na kterém jsou ceny předávány, ale především samotný fakt jejich udělení, přičemž jde u každé z osobností o uznání významu její celoživotní práce. Skutečně není nutné z mnoha důvodů, které uvádíte, aby se akt předávání konal stejným způsobem jako v minulosti, také určitě není třeba (dokonce si myslím, že to není ani žádoucí), aby byl každoročně jmenován nový čestný občan. Ceny města Tišnova jsou ale podle dosavadních zvyklostí velmi často vázány na životní jubilea oceněných. V roce 2015 se to týkalo všech tří jmenovaných (Zdeněk Pololáník, Josef Ondroušek a Ladislav Havlík), stejně tak i v roce 2016 (Marie Ochrymčuková, František Fárník a Sonny Halas), v roce 2017 Vlastimila Havlíka, v roce 2018 Radomíra Bárty a Ireny Ochrymčukové, o rok později Norberta Pokorného i Petra Fruhwirta (možná i paní Vallové, datum jejího narození neznám). Za posledních pět let tedy téměř všech laureátů!

Vynechání letošního roku by nebylo dobrým krokem. Poškodilo by celou řadu významných Tišnováků, kteří měli právě letos své životní výročí a příště už se na ně nemusí dostat. Navíc nepůsobí dobře, alespoň tedy na mne, když jsou občané vyzváni, aby podávali svoje návrhy, a pak se jim vzkáže, že se nic udělovat nebude. Jmenování držitelů Cen města Tišnova za rok 2020 by rozhodně mělo být provedeno s tím, že ceny budou předány buď každému z nich individuálně (ať už na radnici, nebo návštěvou v jejich bydlišti), případně je „slavnostně“ obdrží na ceremoniálu až za rok společně s nově oceněnými. Možná namítnete, že tedy klidně mohou být ti „letošní“ jmenováni až v roce 2021, ale to by podle mého názoru už nepůsobilo dobrým dojmem. Za rok se zapomene, kdo byl letos jubilantem – a taky by zřejmě muselo být jmenováno pět až šest osob, což je příliš mnoho. Dovoluji si Vás proto požádat, abyste pokud možno zvážili tento můj návrh, a pokud o věci budete jednat na nejbližším zastupitelstvu, abyste tuto variantu vzali v potaz. (odesláno 15. 9. 2020)

Ne, Jiří Dospíšil
Vážený pane Seyferte, děkuji za Váš názor. S kolegy radními jsme o něm na zasedání rady města 16. září diskutovali. Přinutil nás se nad otázkou pořádání či nepořádání letošního „ocenění“ ještě jednou a důkladně zamyslet.
Co se týče čestného občanství, jsme toho názoru, že by se s jeho udělováním mělo „nakládat obezřetně“ – tj. letos určitě neudělovat. Z diskuze dále vyplynulo, že by jistě bylo možné ocenit některé z navržených osobností a nějakou formou jim ocenění doručit. Na druhou stranu i samotný akt předání, jenž má slavnostní formu a jehož se kromě oceněných účastní také významné osobnosti, vedení města a zejména jsou k němu pozváni také rodinní příslušníci oceněných, je aspektem nikoliv nepodstatným. Domníváme se proto, že by nebylo vhodné s ohledem na aktuální situaci „ošidit“ případné letošní držitele cen města. Rozhodli jsme se tedy setrvat na názoru zrušení letošního aktu ocenění.

Dovolte mi rovněž vyjádřit poděkování za Vaši každoroční aktivitu ve věci podání návrhů na ocenění. Velmi si toho vážím, Vaše návrhy jsou mimořádně kvalitně zpracovány. Věřím, že na letošní navržené nezapomeneme a v příštím roce některé z nich oceníme. (odesláno 21. 9. 2020)

Další článek:
Předchozí článek: