Prosincové kalendárium Tišnovska

Prosincové kalendárium Tišnovska

3. PROSINCE – PŘED 70 LETY
V neděli 3. prosince 1950 vystoupili tišnovští ochotníci poprvé pod názvem Karasovo divadlo. Tři dosud existující zdejší divadelní spolky se spojily v jediný, pojmenovaný po spisovateli Josefu Františku Karasovi, tišnovském rodákovi. Premiérovým počinem takto vzniklého souboru byla aktuální zemědělská komedie Hádajú sa o rozumné, napsaná slováckým nářečím, za kterou její autor, pozdější známý herec Ilja Prachař, obdržel v následujícím roce státní cenu.

4. PROSINCE – PŘED 120 LETY
V úterý 4. prosince 1900 se v Tišnově, v dnes již neexistujícím domě č. 201 nedaleko Humpolky, narodil Bohumil Gruber. V roce 1918 narukoval do Košic, v armádě již zůstal a na Slovensku se také oženil. Po vzniku Slovenského štátu se vrátil do rodného města, kde získal podkrovní byt u Bracků na dnešní Hybešově ulici a pracoval jako staniční manipulant na místním nádraží. Ihned po skončení 2. světové války se stal opět vojákem a sloužil jako správce skladu válečného materiálu v Mezihoří. Rodina se vzápětí vrátila do Košic a zde byl poručík Gruber při čistkách počátkem 50. let přímo v kasárnách zatčen. Ve vykonstruovaném procesu byl obviněn z údajné velezrady, vyzvědačství a vraždy, za což byl odsouzen k trestu smrti. Poprava byla vykonána dne 21. dubna 1953. Obvinění i rozsudek byly v celém rozsahu zrušeny 15. listopadu 1990 Vyšším vojenským soudem v Trenčíně a Bohumil Gruber byl in memoriam povýšen do hodnosti podplukovníka. Jeho jméno je uvedeno i na pamětní desce věnované popraveným vojákům z povolání, která byla odhalena 28. října 1998 na budově Generálního štábu Armády České republiky v Praze-Dejvicích. Osudy všech obětí včetně Grubera jsou popsány v knize Jana Breta 22 oprátek, vydané v roce 1999.

6. PROSINCE – PŘED 780 LETY
6. prosince 1240 zemřela v Předklášteří královna Konstancie Uherská, zakladatelka kláštera Porta coeli (1232). Narodila se 17. února 1180, pocházela
z uherského královského rodu Arpádovců. V roce 1199 se provdala za českého panovníka Přemysla Otakara I., ačkoliv ten byl již zhruba 20 let ženat s Adlétou Míšeňskou, kterou ovšem zapudil a manželství nechal prohlásit za neplatné. Konstancie měla s Přemyslem Otakarem I. celkem osm dětí, mezi něž patřili i pozdější český král Václav I. a nejmladší dcera Anežka Přemyslovna, zvaná Česká, svatořečená papežem Janem Pavlem II. v roce 1989.

Časovým údajem o pouhý den pozdějším, tedy 7. prosincem 1240, je datována listina krále Václava I., jejího syna, která poprvé zmiňuje Tišnov jako trhovou ves, tedy osadu se základními městskými atributy: „Tusnowice villa forensis, sub qua ipsum monasterium Porta coeli situm est.“

14. PROSINCE – PŘED 140 LETY
V úterý 14. prosince 1880 se v Podolí u Borače narodil v rodině chudého tkalce Josef Uher. Obecnou školu navštěvoval v Borači, na měšťanku chodil pěšky do Tišnova a poté studoval čtyři roky na učitelském ústavu v Brně. Roku 1900 nastoupil jako podučitel na dívčí školu v Židenicích, poté vystřídal několik škol v okolí Brna, ale již v roce 1905 musel profesi kantora opustit pro vážné onemocnění tuberkulózou. Třikrát se léčil až u Jadranu, ovšem marně – 5. prosince 1908 zemřel. Uher je oceňován jako nejvýraznější literární talent Tišnovska, velmi přesvědčivě dokázal v řadě povídek zobrazit život chudých lidí, kteří dobrovolně opustili společnost a zvolili tulácké živoření s vlastním snovým světem svobody. Později byl tento typ tvorby označen jako bosácká literatura, jejím typickým představitelem byl zejména Maxim Gorkij. Nejznámější Uhrovou knihou vydanou ještě za jeho života byly Kapitoly o lidech kočovných a jiná próza (1905), spolupracoval také s Moravskou orlicí, Lidovými novinami či Moravskoslezskou revue.

15. PROSINCE – PŘED 110 LETY
Ve čtvrtek 15. prosince 1910 bylo na dobu deseti let založeno Rybářské družstvo okresu tišnovského. Výměrou bývalé okresní politické správy z 11. března 1921 pak bylo trvání družstva prodlouženo o dalších třicet let. K výkonu rybářského práva byly oprávněny obce Březina, Deblín, Drásov, Hradčany, Jamné, Lomnička, Malhostovice, Předklášteří, Rohozec, Štěpánovice, Tišnov, Unín, Úsuší, Vohančice a Železné. Prvním předsedou byl Josef Dusík, následovali jej postupně Josef Pavlík, Jan Vrchlabský a Karel Mudroch.

15. PROSINCE – PŘED 75 LETY
V sobotu 15. prosince 1945 byl tišnovskému občanu Oldřichu Kothbauerovi udělen prezidentem republiky Dr. Edvardem Benešem in memoriam Československý válečný kříž 1939. Udělovací listina má matriční číslo 14.113 a pod textem „v uznání zásluh, které získal v boji za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení“ je na ní podepsán tehdejší ministr národní obrany Ludvík Svoboda. Vyznamenání převzaly na jaře následujícího roku na tišnovském náměstí manželka Josefa a dcera Jitka. O čestném občanu města Tišnova Oldřichu Kothbauerovi jsme podrobně psali v zářijovém čísle ročníku 2017.

15. PROSINCE – PŘED 20 LETY
V pátek 15. prosince 2000 byla podepsána smlouva na odkoupení tišnovské nemocnice státem od původních soukromých majitelů, jimiž v té době byli potomci zakladatele sanatoria MUDr. Františka Kuthana, konkrétně dcera jeho staršího syna Stanislava a vnuk mladšího syna Františka. O kladné vyřešení celé záležitosti se vedle tehdejšího starosty Tišnova Ing. Fruhwirta a místostarosty Ing. Svobody významně zasloužil také nový přednosta Okresního úřadu Brno-venkov Ing. arch. Vladislav Růžička, který na rozdíl od svého předchůdce ve funkci zaujal v této věci velmi konstruktivní  postoj. Novým majitelem se stala Česká republika – Nemocnice Tišnov, zastoupená ředitelem MUDr. Pavlem Miklišem.

17. PROSINCE – PŘED 40 LETY
Ve středu 17. prosince 1980 byla úvodním poslechovým večerem zahájena činnost tišnovského jazzklubu, který se stal součástí tehdejšího Sdruženého závodního klubu pracujících. Akce proběhla v zasedací místnosti budovy na Mlýnské ulici, pozdější pořady i koncerty pořádané jazzklubem se ale odehrávaly již ve větším kulturním sále. Premiérový program po úvodní pasáži seznámil příznivce moderní hudby s tvorbou slavných světových skupin Yes a Weather Report, v dalším období byla pozornost klubu výrazně upřena i na domácí alternativní scénu. Vedoucím byl Ing. Jiří Kostelecký; poslední akce – koncert skupiny Krausberry – se uskutečnila v červnu 1987.

20. PROSINCE – PŘED 30 LETY
Ve čtvrtek 20. prosince 1990 náhle zemřel Ing. Pavel Mareš, tišnovský výtvarník a sportovec. Narodil se 25. března 1947, absolvoval zdejší gymnázium a následně brněnské Vysoké učení technické. Zájem o výtvarné umění jej přivedl ještě na Střední umělecko-průmyslovou školu v Brně, kterou dokončil v roce 1978. Soukromě navíc studoval grafiku u Emanuela Ranného staršího. Jeho díla byla součástí celé řady společných i samostatných výstav, maloval krajinu Vysočiny, zátiší s kyticemi i moře s přístavy. Jako házenkář byl členem družstva Baníku Tišnov, které ve své době působilo i v národní lize. Od 80. let žil v Brusné, pochován je na hřbitově v Lomnici u Tišnova.

21. PROSINCE – PŘED 155 LETY
Ve čtvrtek 21. prosince 1865 byl do spolkového katastru zapsán nový tišnovský peněžní ústav – Občanská záložna. Úřední spisy záložny jsou shrnuty v devíti knihách, nejstarší z nich uvádí jako předsedu spolku Josefa Baumanna. Ze zachované jednatelské zprávy pro výroční schůzi 1880 mimo jiné vyplývá, že v té době měla záložna 510 členů, jednání výboru probíhalo každý týden. V roce 1942 záložna převzala Spořitelní a záloženský spolek, v roce 1945 změnila své stanovy i název na Hospodářská záložna a o tři roky později byla sloučena se Spořitelnou města Tišnova.

30. PROSINCE – PŘED 135 LETY
Ve středu 30. prosince 1885 došlo v Tišnově k prvnímu smrtelnému neštěstí na železnici. Na přejezdu vozovky nedaleko Hradčan došlo ke srážce koňského povozu s jedoucím vlakem, když kočí Večeřa, zachumlaný do kožichu a silné čepice, přeslechl pískání přijíždějící lokomotivy. Sám zůstal jako zázrakem téměř nezraněn, střet ovšem nepřežili nejen jeho kůň, ale také pasažérka povozu, vdova Marie Šneidrová, po níž zůstali čtyři malí sirotci. Kočí byl pro neúmyslný přečin souzen Zemským trestním soudem v Brně, drážní společnosti bylo nařízeno, aby od setmění do rozednění při každém přejezdu vlaku stál na místě železniční zřízenec s lucernou.

31. PROSINCE – PŘED 150 LETY
V sobotu 31. prosince 1870 byla v Tišnově založena Katolická politická beseda. Sdružovala 70 členů a jejím jednacím jazykem byla čeština. Katolické politické besedy byly předchůdkyněmi skutečných politických organizací, jak je známe z pozdější doby a na jejichž existenci teprve uzrával čas.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: