Projekt MAP vzdělávání Tišnovska – Zpětné vazby k aktivitám – 2. část

Projekt MAP vzdělávání Tišnovska – Zpětné vazby k aktivitám – 2. část

ZŠ a MŠ Předklášteří – Sdílený logoped
Mgr. Hana Kolaříková, vedoucí učitelka
Od září 2019 se naše mateřská škola zapojila do aktivity Sdílený logoped v rámci projektu MAP vzdělávání Tišnovska. Nejprve se souhlasem rodičů proběhla logopedická depistáž – orientační vyšetření řeči dětí. Na jejím základě logopedka Mgr. Miroslava Vyplašilová rodičům vystavila písemný  záznam o provedené depistáži a doporučila, které děti by logopedickou péči potřebovaly. Podle stanoveného harmonogramu se pak setkávala s rodiči a dětmi. U některých dětí došlo brzy k navození potřebné hlásky a na logopedii mohly nastoupit děti další. Velmi oceňujeme, že péče pokračovala i v době uzavření naší mateřské školy, a to s osmi dětmi pomocí online výuky a s jedním dítětem prostřednictvím zasílání materiálů. Celkem ve školním roce 2019/20 logopedickou péči využilo 15 dětí. Projekt se u nás osvědčil a naše spolupráce s paní logopedkou bude pokračovat.

ZŠ a MŠ Deblín – Férová škola
Barbara Dobešová, Fair for Family, z. s., expert na rovné příležitosti pro MAP II Tišnov
Cílem školní inkluze je začlenit všechny žáky do hlavního proudu vzdělávání, zajistit optimální podmínky pro sociální a kognitivní rozvoj všech žáků a podpořit vzdělávací úspěšnost každého žáka. Inkluzivní vzdělávání věnuje pozornost vedle integrovaných žáků i roli učitele a jeho odpovědnost za vytváření podmínek pro inkluzi. ZŠ v Deblíně získala certifikát Férové školy již v roce 2015, v minulém roce úspěšně certifikát obhájila. Kvalitní vzdělávání začíná u kvalitních učitelů, proto výběru pedagogů do sboru věnuje vedení školy velkou péči. Sborovnu ovládá společně sdílená kultura. Škola je otevřená rodičům i komunitě, pořádá setkání pro rodiče, tripartitní konzultace nad portfolii dětí, ale i různé akce pro veřejnost.
Zásadní výjimečností této školy je způsob formativního hodnocení: od 1. do 4. třídy je využíváno slovní, poté jsou žáci klasifikováni. Vzdělávací cíle jsou stanovovány individuálně, ve spolupráci s učitelem děti konzultují svůj pokrok. Progresivní nastavení školy se jasně ukázalo i během pandemie Covid-19, kdy škola udržela kontakt s dětmi. Výuka formou projektu vedená třídním učitelem učí žáky kompetencím pro budoucí profesní život, včetně spolupráce, sebehodnocení a sdílení. Pedagogové se průběžně vzdělávají v inovativních didaktikách, samozřejmostí je praxe mentoringu, jako prostoru pro sdílení a profesního růstu. Jedinečná je koncepce tzv. blokové výuky, která probíhá dvakrát měsíčně, ve smíšených skupinkách, kde děti v jednom projektovém dni projdou „dílnami“ hned čtyř různých předmětů. V neposlední řadě je potřeba zmínit tzv. terénní vyučování, které je zdejší oblíbenou formou výuky – využívá se velké školní zahrady, zbudovaného altánu, ale i širšího okolí obce.

Petra Šnepfenbergová

Další článek:
Předchozí článek: