Tišnovské trávníky

Tišnovské trávníky

Uliční a parkové trávníky tvoří běžný, ovšem nesmírně užitečný prvek veřejných prostranství. Vedle zřejmé estetické funkce představují důležitou součást městských biotopů se stromovými výsadbami, kterým pomáhají prosperovat v prostředí, které je pro dřevinnou vegetaci leckde nepříznivé až extrémní. Druhově pestrý trávník je také biotopem, který i ve městě mohou využívat široké skupiny organizmů. A nezapomínejme také na jejich hygienickou funkci, která se projevuje především velmi účinným zachytáváním přízemního prachu z navazujících komunikací.

V souvislosti s řadou suchých let, projevujících se nejextrémněji v období letních přísušků, kdy se intenzivně sečené trávníky stávaly přeschlými strništi, od kterých bychom jen stěží mohli očekávat některý z výše zmíněných přínosů, jsou právě travnaté plochy diskutovanou problematikou. Tento již neudržitelný stav byl v mnoha městech vnímán obyvateli i správou měst a travnaté plochy se staly tématem, o kterém se začalo psát, a postupně se tak revidoval obecný přístup k jejich údržbě. Vznikají projekty adaptací trávníků, jak pro zvýšení jejich biodiverzity, tak přizpůsobením jejich skladby na sušší prostředí. Toho lze dosáhnout změnou údržby a druhového složení či přímo vytvářením ploch umožňujících v travnatých plochách zasakování srážkových vod.

Město Tišnov již začalo s prvními úpravami managementu travnatých ploch. Na řadě míst se ponechávají vzrostlé trávníky, ve kterých bude postupně docházet k přirozenému obohacení druhového složení. Rovněž se na některých místech provádí mozaiková seč. Již dnes jsou tyto plochy odlišné od sterilních sečených ploch bohatou účastí kvetoucích bylin. Město si také nechalo zpracovat pilotní studii adaptace travnatých ploch. Tato studie vytipovala v šesti zadaných lokalitách patnáct konkrétních travnatých ploch na městských pozemcích, pro které navrhla konkrétní adaptační opatření. U šesti z těchto ploch pak doporučila realizaci opatření k podpoře zasakování uličních dešťových vod. Úpravy a adaptace trávníků se dočkají plochy např. na ulicích Halasova, Hornická a Smíškova.

Pro vytipované travnaté plochy určila studie vhodná opatření pro podporu přirozené diverzity druhového složení změnou managementu a dílčími dosevy travních směsí s doporučeným složením k obohacení druhové skladby. Na pohledově exponovaných plochách s vhodným potenciálem pak byla navržena pásová realizace květnatých luk s přírodě blízkou druhovou skladbou.

Dosevy proběhnou v podzimních termínech, kdy bude stávající povrch po seči výrazně narušen hrabáním, případně bránováním. Do čerstvě narušeného povrchu bude proveden dosev druhově pestré travinobylinné směsi do sušších podmínek. Provedené dosevy budou dle zvoleného složení osevní směsi postupně vzcházet 1 až 2(3) roky.

K využití dešťových vod byly vytipovány polohy pro snadné svedení vody z ulic do jednoduchých zasakovacích objektů. Tato místa vždy územně souvisí s návrhy pro úpravu travnatých ploch. Zásakový objekt je tvořen přívodem vsazeným do obrubníku zpevněné plochy, odkud je voda svedena do vlastního zásakového prostoru vyplněného většími frakcemi kameniva. Svedená akumulovaná voda se pak postupně gravitačně vsakuje do okolní půdy.

Uvažované plochy bude možné začít postupně realizovat již v podzimních měsících letošního roku, a přestože je realizace květnatých trávníků víceletou operací, první výsledky budou patrné již v jarních měsících následujícího roku, kdy budou nově dosévané plochy zdobit první květy kopretin a řebříčků, které vedle pestré směsi přirozených travních druhů doplní také svěží barvy motýlokvětých bylin – jetelů, štírovníků či tolic.

Michal Kovář

Další článek:
Předchozí článek: