Cyklisté, chodci a stezky jim určené

Cyklisté, chodci a stezky jim určené

V poslední době přibývá cyklistů, kteří si stěžují na nevhodné chování ze strany chodců na společné stezce pro chodce a cyklisty na ul. Brněnská. Tato komunikace má sloužit oběma skupinám účastníků, chodcům i cyklistům, společně. Takto je to upraveno i dopravním značením, které je dostatečné a jasně určuje, pro koho je komunikace k dispozici.

Ale stává se čím dál častěji, že jsou cyklisté na jmenované společné stezce pro chodce a cyklisty ze strany chodců osočováni, a dokonce mělo dojít i k jednání, kdy cyklistovi nebyl umožněn průjezd s tím, že na stezce „nemá co dělat“. To je však špatně. Nejenom že se jedná o velmi bezohledné a v mnoha směrech i nebezpečné jednání, ale v tomto případě by se dal vůči těm, kteří nerespektují druhou skupinu, pro kterou je stezka také určena, uplatnit zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde v § 4, odstavci a) je uvedeno, že „při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní“. Z uvedeného vyplývá, že např. zastoupení cesty nebo neumožnění cyklistovi bezpečně projet po společné stezce může být považováno za přestupkové jednání se sankcí do 2 000 Kč na místě, popř. může být osoba projednána správním orgánem ve správním řízení. To stejné platí i opačně o chování cyklistů vůči chodcům.

Co se týká chodníků, člověk se nestačí divit, jak a kým jsou využívány. Pro zajímavost opět zákon č. 361/2000 Sb. v § 53, odstavec 2: „Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.“ Cyklisté, kteří je běžně užívají, riskují pokutu. Ta se pohybuje opět ve výši do 2 000 Kč na místě nebo při projednání ve správním řízení ještě výše.

A nezapomínejme na jednosměrky. Ohledně jízdy cyklistů v jednosměrkách v protisměru platí stejná pravidla jako pro vozidla, pokud není jízda v protisměru cyklistům povolena dopravní značkou. Naší snahou není nikoho strašit, ale upozorňovat na možné důsledky protiprávního jednání a tím předcházet problémům, AŽ SE NĚCO STANE. Pevně věřím, že cyklisté i chodci se umí respektovat i bez zásahu MP nebo PČR.

Jiří Sokol, Městská policie Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: