Péče o památky v Tišnově

Péče o památky v Tišnově

Na území města Tišnova je množství rozmanitých památek. Ať už jsou to pomníky, památníky, plastiky, boží muka, kříže, kapličky nebo kašny a věžní hodiny, či dokonce rozhledna. Dotvářejí obraz prostředí, ve kterém se pohybujeme ve všední dny i o svátcích. Jsou součástí našeho životního prostoru, který nám připadá úplně samozřejmý. Některé jsou jednoduché a skromné, nemusí být ani úředně kulturními památkami.

Řečí zákona je jako kulturní památka v České republice chápána nemovitá nebo movitá věc, případně jejich soubor, který za ni vyhlašuje Ministerstvo
kultury České republiky podle zákona České národní rady o památkové péči č. 20/1987 Sb. (s řadou novelizací), pokud je významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, je projevem tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti s hodnotou historickou, uměleckou, vědeckou a technickou a pokud má přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Nyní se kulturní památky zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který vede Národní památkový ústav. Památky tvořící nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa prohlašuje vláda ČR za národní kulturní památky s podmínkami jejich ochrany.

Téměř všechny památky v tišnovském katastru jsou v majetku města, jiné jsou ve vlastnictví institucí a občanů, na jejich pozemcích. V Tišnově je vhodné upozornit, jak přátelská a oboustranně prospěšná je dlouhodobá spolupráce s farní správou. Výsledky jsou všeobecně známé – Park pod kostelem, budova MěKS, péče a údržba v okolí kostela, příspěvky na národní kulturní památku – klášter Porta coeli – v těsném sousedství města  apod. V rozpočtu města se už po léta čerpá ze sumy pod příslušným paragrafem určené k ošetření, konzervování nebo restaurování památek.  Zastupitelé a vedení města jejich stav vnímají a také naslouchají připomínkám a podnětům tišnovských občanů a turistů. Stav se sleduje i v rámci úřední inventarizace těchto místních objektů s kulturněhistorickou hodnotou. Potřebné konzervátorské a restaurátorské zásahy prováděl v minulém čase v Tišnově a okolí ak. soch. Petr Bortlík, aktuálně paní Michaela Mrázová. Namátkou její práce ze současnosti: červen 2016 – restaurování mramorové desky a oprava litinového kříže v Tišnově na hřbitově, válečné hroby, v listopadu 2019 restaurovala na hřbitově hrob vojína Attilio Gianuzziho. V poslední době město využívá Programu podpory a obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP. Z tohoto programu byla v roce 2012 obnovena boží muka na Černohorské, zároveň byl opraven kříž tamtéž (obojí Michaela Mrázová). V roce 2013 se opravovala touto cestou kašna na náměstí, 2014 a 2018 pak hotel Květnice. V těchto případech město dává finanční prostředky jako spoluúčast, tedy se vlastně k opravám užívá vícezdrojového financování. Město bylo nápomocno s podáním žádosti a administrovalo dotaci pro soukromníka na opravu kříže v Pejškově (2017 – Michaela Mrázová). Žádosti se podávají na Odboru územního plánování.

Ve spolupráci města s komisí pro kulturu a cestovní ruch, s farností, s Podhoráckým muzeem a s restaurátorkou se na podzim 2019 konala prohlídka sakrálních památek. Komise doporučila Radě města Tišnova jako její iniciativní a poradní orgán, aby každoročně byla z částky pod rozpočtovým paragrafem opravena jedna či dvě památky podle přesného výběru a finanční rozvahy a aby byly nadále využity nejen finanční prostředky města, ale také možné dotace z fondů Jihomoravského kraje nebo Ministerstva kultury ČR. V čase zmíněného výběru se na jaře letošního roku projevila i cenná občanská iniciativní akce k restaurování, kterou zastupitelstvo města s uznáním na svém jednání 27. 4. 2020 schválilo: „… uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru na opravu kříže z r. 1866 v Tišnově (u křižovatky ulic Lomnická a Dlouhá, autor J. Břenek)“. Tento finanční dar poskytli farníci. Stav kříže se při podrobné kontrole ukázal ze stavebního hlediska horší, než se předpokládalo. Proto bude použita kromě shromážděného obnosu i ona citovaná suma z rozpočtu města. Město se stará o své památky soustavně, ať to jsou drobné sakrální stavby nebo jiné stavební, kulturní a historické objekty. Letos byla u příležitosti 75. výročí konce 2. světové války např. očištěna socha Boženky Škrabálkové u sokolovny. Ze spolkové aktivity vznikají dokonce památky nové. Občané Tišnova tak mají o mnohé pěkné, ba i poučné pohledy více.

Irena Ochrymčuková

Další článek:
Předchozí článek: