Katov

Katov

Přibližně 15 km na západ od Tišnova leží na náhorní rovině v oblasti Bítešské vrchoviny v nadmořské výšce 461 m obec Katov se svými 265 obyvateli. Spolu s okolními obcemi je blízkým sousedem Kraje Vysočina, jehož součástí byla do roku 2005, kdy došlo k jejímu přesunu pod Jihomoravský kraj.

Nahlédnutí do minulosti
Jméno obce bylo dle tradičního podání odvozeno od kata, o němž se zmiňují mnohé pověsti. Nejčastěji se v nich objevuje příběh loupežníků z okolí hradu Deblína, kteří byli místní šlechtou chytáni a odsuzováni k smrti. K provedení exekuce přijel kat z Brna, jemuž byl za tzv. pánovskou hláskou postaven domek a vedle něj šibenice. Po odchodu kata se okolo tohoto místa údajně začala rozrůstat vesnice.

První historicky doložená zmínka o Katově se nachází v listině z roku 1390, jež uvádí Katov mezi obcemi deblínského panství, které v té době vlastnil rod pánů z Lomnice. Feudální držitelé se poměrně často střídali, a tak po deblínských a lomnických patřila vesnice později pánům z Boskovic, kteří ji koncem středověku s celým panstvím prodali městu Brnu, jemuž pak náležela až do zrušení vrchnostenské správy v roce 1848. Poté, již jako obec se dvěma stovkami obyvatel, získala místní samosprávu a ke konci 19. století se stala součástí okresu Velká Bíteš, později pak Žďáru nad Sázavou.

V průběhu 20. století měla na vývoj Katova nemalý vliv stavba železničního spojení Tišnov – Havlíčkův Brod započatá na pokraji druhé světové války. Dráha zrychlila spojení s velkými městy a dovedla sem dělníky z různých koutů republiky, z nichž někteří se zde usadili. Po válce a nástupu komunistického režimu se na životě v obci výrazně projevila kolektivizace, která přinutila místní sedláky převést svá hospodářství pod JZD se sídlem v nedalekém Křoví. Po roce 1989 se mnohé rodiny k soukromému zemědělství vrátily a společně s podnikatelskými aktivitami dalších obyvatel se podílejí na rozvoji ekonomiky v regionu.

V posledních desetiletích, kdy se obec výrazně rozrostla, došlo v rámci modernizace k významným investičním počinům, mezi nimiž vyčnívá vybudování obecního plynovodu, vodovodu či kanalizace, rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení či zavedení dvouměsíčníku Katovský zpravodaj.

Místa hodná pozornosti
Již v roce 1865 byla otevřena katovská škola, nejprve jako jednotřídka, později dvojtřídka. V současnosti je dokončována přístavba školní budovy s novými učebnami pro stávající ZŠ prvního stupně a prostorami pro nově zřízenou MŠ.

Patrně nejvýznamnější pamětihodností Katova je však kaple Narození Panny Marie, jejíž základní kámen byl položen v roce 1948. V poslední době prošla výraznou rekonstrukcí a na letošní rok je připravováno vysvěcení nového obětního stolu.

V 70. letech 20. století byl v Katově vystavěn kulturní dům, který je dodnes velmi intenzivně využíván. V současnosti je proto pomýšleno na jeho rozšíření. Návštěvníky ze širokého okolí láká nedávno vybudované moderní hřiště s umělou trávou a přilehlým dětským hřištěm. Kromě soukromého sportovního vyžití poskytuje tento prostor příležitost i k nejrůznějším společným akcím.

Stejně jako hřiště byla před několika roky vlastními silami hasičů a dalších občanů postavena zcela nová hasičská zbrojnice. Místnímu SDH, který se významně podílí na chodu obce, poskytuje veškeré zázemí potřebné pro fungování moderní hasičské jednotky.

Společenský život
K organizátorům aktivit nejrůznějšího druhu patří vedle vedení obce a hasičů též mnozí snaživí jednotlivci či skupiny občanů. Během roku, nebojujeme-li zrovna s důsledky globální pandemie, se tak v Katově odehrává nejeden ples, taneční zábavy, košt slivovice a „paštikobraní“, obecní zabijačka, ostatky, vítání občánků, společné pálení čarodějnic, dětský karneval a dětský sportovní den, hasičské cvičení, pouť, lampionový průvod, rozsvícení vánočního stromu a vánoční dílničky pro děti, mikulášská nadílka, turnaje v tenisu, fotbalu a nohejbalu či silvestrovský hokejový zápas. Ke standardu života v obci přispívá též přítomnost obchodu s potravinami, hospůdky, kadeřnické, kosmetické a další služby.

Výhled do budoucna
V nejbližších letech bude nezbytné zejména dokončit již započaté projekty, z nichž nejdůležitější je přístavba budovy školy a zahájení fungování MŠ, nemalou energii obec taktéž věnuje např. řešení odpadového hospodářství. Vedle toho je zapotřebí zajišťovat správný chod nově vybudované infrastruktury, udržovat stávající občanský život a podpořit vznikání nových společných aktivit. V tomto světle se jako jedna z příštích významných investic jeví již zmíněná přístavba kulturního domu.

K návštěvě Katova vás zve starosta Ing. Mgr. Miloslav Pašek.

Jiří Urbánek

Další článek:
Předchozí článek: