Aktuálně z města

Aktuálně z města

Stání na vjezdu může mít fatální důsledky
Městská policie Tišnov žádá návštěvníky tišnovské nemocnice, kteří přijíždějí vozidlem, aby brali ohled na občany bydlící v okolních ulicích, především na ul. Riegrova, a neparkovali jim před vjezdy do domů a na pozemky. V případě, kdy řidič parkuje na vjezdu do objektu nebo na pozemek, vystavuje se nemalé pokutě za porušení ustanovení §27 odst. 1 písm. n) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích za přestupek, kterého se dopouští, případně i odtažení vozidla. V těchto případech se jedná o učebnicový příklad, kdy je možné vozidlo z komunikace odtáhnout. To je ale pouze jeden z aspektů takového bezohledného chování. Mnohem podstatnější je však lidská stránka věci a ohleduplnost vůči ostatním. Pokud stojí vozidlo na vjezdu, znemožní tím vyjetí vozidla, jehož řidič nejenom že jezdí např. do zaměstnání nebo odjíždí na dovolenou, ale v horším případě potřebuje např. urgentně k lékaři. V těchto případech to již taková sranda není a řidič, který se takového jednání dopustí, riskuje i případnou náhradu za újmu, která vznikne majiteli pozemku, jenž v důsledku zablokování vjezdu nestihne např. odlet letadla s rodinou na dovolenou. V tomto případě není vůbec těžké si spočítat případné finanční dopady jednoho zaparkování vozidla na vjezdu. Následky při ohrožení zdraví, či dokonce života mohou být až fatální a měl by si je uvědomovat každý, kdo se rozhodne na něčím vjezdu bezohledně zaparkovat. Městská policie Tišnov děkuje za pochopení a ohleduplnost vůči ostatním.

ANKETA o využití prostoru u křižovatky ulic Hornická a Halasova
Přes zimu pracovníci Odboru správy majetku a komunálních služeb upravili prostor bývalých zahrádek u křižovatky ulic Hornická a Halasova. Odvezli veškerý nepořádek (a že ho bylo!) a připravili místo pro realizaci Vašich nápadů. V květnu se pak obrátili na obyvatele okolních domů, kteří asi nejvíce  budou tento prostor využívat, a nabídli jim prostřednictvím on-line ankety (najdete ji na webu města mezi Aktualitami) k výběru několik návrhů  využití. Odpovídat lze do 30. 6. 2020. Pokud Vy sami máte nějaký jiný nápad, neváhejte nám jej napsat. Třeba i na e-mail udrzba@tisnov.cz. Odbor správy majetku a komunálních služeb MěÚ Tišnov děkuje za Váš čas a názor.

WIFI 4EU – internet zdarma v centru Tišnova
Počátkem června byla v centru Tišnova dokončena veřejná zakázka, jejímž předmětem bylo dodání Wi-Fi hotspotů s následnou instalací. Jednalo se o pět venkovních a osm vnitřních přístupových bodů, zapojení elektroinstalace a datové kabeláže, datové propojení přístupových bodů, oživení, konfigurace, připojení do sítě internet a test požadovaných parametrů přístupových bodů. Náklady na internetové služby, údržbu a provoz zařízení po dobu 36 měsíců nejsou součástí zakázky a budou řešeny samostatně. Platbu za realizaci díla poskytuje agentura grantového nástroje a celková dotace činila 15 000 eur. Dílo zrealizovala firma ALF servis s. r. o. Signál WIFI4EU je dostupný v parku před ZŠ 28. října, na náměstí Míru 111, v oblasti bufetu v parku pod kostelem a ve společných prostorách budov městského úřadu na náměstí Míru 346 a na radnici, náměstí Míru 111. Do sítě se může připojit kdokoliv a kdykoliv, stačí pouze přijmout všeobecné podmínky užívání sítě. WIFI4EU je dostupná od 1. 6. 2020 a běží v testovacím režimu. Zkuste i Vy zdarma internet v centru Tišnova a napište nám na udrzba@tisnov.cz v případě, že budete mít s připojením nebo funkčností nějaký problém. Děkujeme.

Změna ředitelky v MŠ Sluníčko
Radní města Tišnova na úvod jednání ve středu 17. 6. poděkovali a rozloučili se s dlouholetou ředitelkou Mateřské školky Sluníčko paní Janou Konečnou. Dětem ve školkách se věnovala úctyhodných 40 let. Po celou tuto dobu pozitivně působila, v rámci výchovně-vzdělávacího procesu, na  nepřeberné množství dětí a dále se během dvaceti let ve vedoucích funkcích aktivně podílela na rozvoji nadstandardních vztahů se zřizovatelem a zapojovala se do společensko-kulturního dění ve městě Tišnově. Paní Janě Konečné přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Rada města Tišnova následně na svém zasedání vzala na vědomí výsledek druhého jednání komise pro konkurzní řízení na místo ředitele/ ředitelky Mateřské školy Sluníčko, Tišnov, p. o., které proběhlo 28. 5. 2020. S účinností od 1. 8. 2020 jmenuje RM paní Mgr. Renatu Pleskačovou na místo ředitelky této školky.

Částečná uzavírka ul. Ostrovec do 2. 7.
Upozorňujeme občany na částečnou uzavírku ulice Ostrovec, kde probíhá výstavba prodloužení vodovodu, a to v době od 2. 6. do 2. 7. 2020. Provoz je částečně omezen v úseku od napojení na nově budovanou cyklostezku po stávající cyklostezku, dle prováděných prací. Průjezd k provozovnám bude zachován po celou dobu stavby.

Stav ba parkoviště u nádraží s omezením dopravy do 6. 11. 2020
Výstavba parkoviště u nádraží vedle supermarketu ALBERT si žádá omezení pro motoristy. Stavba nového záchytného parkoviště je rozdělena do dvou fází. V I. fázi stavby v době do 5. 10. 2020 bude zcela uzavřena místní komunikace 103c od křižovatky s ulicí Koráb k vjezdu na parkoviště  supermarketu ALBERT. A dále ulice Moukova bude neprůjezdná v úseku od parkoviště supermarketu ALBERT po křižovatku s ulicí Koráb. Na ulici Moukova ve směru od ulice Mlýnská bude obousměrný provoz. Objízdná trasa nebude stanovena. Ve II. fázi v době od 6. 10. do 6. 11. 2020 bude uzavřena ulice Koráb, v úseku před křižovatkou s ulicí Moukova po kruhový objezd na ulici Nádražní. Objízdná trasa bude stanovena po silnici III/3771 (ul. Nádražní ), po silnici III/3772 (ul. Janáčkova) a po místní komunikaci č. 94 c (ul. Mlýnská). Výstavba se nedotkne jen motoristů. S určitými omezeními musí počítat i pěší. S uzavírkou silnice místní komunikace 103c od křižovatky s ulicí Koráb k vjezdu na parkoviště supermarketu ALBERT souvisí i uzavírka chodníku podél této komunikace. Pěší musí po dobu výstavby v 1. etapě využívat chodník v místě nástupiště autobusů. Provoz autobusové dopravy omezen nebude, všichni účastníci provozu musí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat všechna značení. Do doby, než se plně zprovozní nové parkoviště, budou moci motoristé využít pro parkování osobních automobilů zpevněnou plochu v areálu společnosti MOUKA TIŠNOV. Kapacita této plochy je plně srovnatelná s doposud využívanými parkovacími plochami. Provizorní parkování není zpoplatněno.

SENIOR TAXI opět v provozu
Od pondělí 25. května došlo k obnovení služby SENIOR TAXI, a to v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2020, které zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Taxík lze objednat na telefonním čísle 608 812 128, a to v pracovní dny od 7 do 15 hodin za cenu 30 Kč jízda/senior. Taxíkem se mohou svézt senioři s trvalým pobytem v katastrálním území Tišnov, starší 70 let včetně a držitelé ZTP či ZTP/P bez ohledu na věk. Vzhledem ke skutečnosti, že služba SENIOR TAXI je určena pro klienty starší 70 let, ZTP a ZTP/P, doporučujeme občanům vždy zvážit nutnost pohybu ve veřejném prostoru, vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu a možnému riziku. Rovněž doporučujeme použití dalších vhodných hygienických opatření – použití rukavic, dezinfekce rukou před a po přepravě atd.

Česká občanství a Ceny města – podávání návrhů
Upozorňujeme občany, instituce, spolky, sdružení i další subjekty na možnost podávání návrhů pro udělení čestného občanství nebo Ceny města Tišnova. Čestné občanství je možno udělit fyzické osobě (může jí být nejen občan ČR, ale i cizinec nebo osoba bez státní příslušnosti) a je udělováno jako zvláštní projev úcty významným osobnostem, které se velkou měrou zasloužily o rozvoj města a propagaci jeho dobrého jména. Lze tak učinit za života nebo in memoriam. Cenu města je možno udělit za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím a statečností, s činností v oblasti vědy, kultury, sportu a jiné oblasti. Tato cena se uděluje jednotlivcům nebo kolektivům. Návrh na udělení čestného občanství a ceny města mohou
podávat:
a) členové Zastupitelstva města, členové výborů Zastupitelstva města a členové komisí Rady města Tišnova
b) občané, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, vědecké ústavy a další subjekty
Návrh musí být předložen písemně na podatelnu Městského úřadu Tišnov nebo na e-mailovou adresu osobnosti@tisnov.cz do 20. 8. 2020.
Návrh musí obsahovat podrobné zdůvodnění zásluh navrhovaných osob, jimž by mohlo být čestné občanství a cena města udělena. Před předložením Zastupitelstvu města musí být zajištěn písemný souhlas navrhovaných osob se svojí nominací a v případě návrhu na udělení čestného občanství a ceny města in memoriam souhlas dědiců či právních nástupců navrhovaných osob.
Celá pravidla jsou zveřejněna na www.tisnov.cz/pravidla-pro-udelovani-cestneho-obcanstvi-ceny-mesta-tisnova-0.

sestavil Jiří Dvořák

Další článek:
Předchozí článek: