O zbývajících poradních orgánech města

O zbývajících poradních orgánech města

Průvodce komisemi a výbory města – 12. část

V předcházejících pokračováních našeho cyklu jsme Vám velmi podrobně představili deset zásadních komisí Rady města Tišnova. V celostránkových materiálech nám v každém čísle odpovídal předseda příslušné komise na otázky, z nichž většina byla pro všechny z nich společná, až na závěr byla  ždy položena jedna či více otázek speciálních. Jednu z těch, kterým jsme se rovněž věnovali – Komisi pro rozvoj města vedenou Lubošem Chvílou – mezitím vedení města 29. ledna letošního roku zrušilo, a to „z důvodu zefektivnění procesů souvisejících se strategickými záměry a projekty zamýšlenými či realizovanými ve městě“.

Dvě z dosud existujících komisí jsme ovšem na stránkách Tišnovských novin vynechali. Jednou z nich je Komise pro komunikaci a média v čele s Michalem Kadlecem, jejímž nejviditelnějším „produktem“ je právě tiskovina, kterou držíte v rukou. Nezabývá se ovšem pouze novinami, stále více se  a její program dostává a bude dostávat oblast televize, webové prezentace města i toho, čemu se dnes říká „corporate identity“ a čím se myslí jednotný, například vizuální, styl firmy, v tomto případě města. Tato komise si bezesporu zaslouží, abychom se jí v některém z budoucích čísel věnovali pokud možno podrobněji, takže s materiálem na toto téma se v dohledné době určitě setkáte.

Druhou je Komise likvidační a škodní, jejíž předsedkyní je zastupitelka PaedDr. Radmila Zhořová, a to je pro změnu orgán naprosto odlišný od ostatních komisí, neboť má na starosti „vyřazování zničeného, přebytečného a neupotřebitelného majetku města, oblast odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli dle § 250 zákoníku práce a oblast odpovědnosti za ztrátu věcí svěřených dle § 255 zákoníku práce“. Schází se tedy jen příležitostně v případě potřeby a vztahuje se víceméně k vnitřnímu chodu úřadu.

Název „komise“ nesou i dva zvláštní orgány města, které ale nepodléhají městské radě, nýbrž přímo starostovi. Patří sem Povodňová komise, vedená samotným starostou, jejíž úkoly začínají v případě ohrožení velkou vodou. Vedle představitelů a zaměstnanců města v ní zasedají například i zástupci hasičů, policie nebo Povodí Moravy a má celkem 18 členů. Všichni bychom si samozřejmě přáli, aby se tato komise nemusela v dohledné době pokud možno vůbec scházet. Zvláštním orgánem města je i Komise pro sociálněprávní ochranu dětí. V jejím čele je vedoucí sociálního odboru Mgr. Michal Kudláček a členy jsou psycholožka, kurátorka pro mládež, představitel policie a zástupce charity. Náplň činnosti vychází ze zákona č.  359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí. Do kategorie „obecný výkon sociálněprávní ochrany dětí“ se řadí například přijímání oznámení o ohrožených dětech, šetření týkající se dítěte a jeho rodiny, zajišťování opatrovnictví, podávání podnětů soudu nebo poradenství, zatímco „specializovanými výkony“ orgánu jsou konání v oblasti sociální kurately, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče.

Svoje poradní orgány ovšem nemá pouze městská rada či samotný starosta, některé z nich zřizuje i zastupitelstvo. V Tišnově jsou to například tři osadní výbory ve speciálních částech města, jimiž jsou Jamné, Hájek–Hajánky a nově i Pejškov, kde byl výbor zřízen 23. června 2019. Předsedy osadních výborů – v pořadí, jak jsme je vyjmenovali – jsou Jiří Procházka, Ladislav Kotouček a Richard Muselík, blíže jsme Vám jednotlivé osady již začali představovat v pravidelné rubrice Tišnovsko a budeme tak činit i nadále.

Pod zastupitelstvo donedávna patřil i Výbor pro strategické plánování a rozvoj města, který byl ovšem ke dni 16. prosince 2019 zrušen, a to především z důvodu aktuálně nedostatečné náplně práce pro tento výbor. Zbylé dva výbory naopak vykazují i nadále bohatou pravidelnou činnost. Finanční výbor vede Ing. Libuše Čermáková, kontrolní výbor PaedDr. Radmila Zhořová. Projdeme-li si zápisy z jejich zasedání v loňském a  letošním kalendářním roce, zjistíme, že finanční výbor se zabýval například návrhem rozpočtu města, výsledkem hospodaření, výší nájmu v bytech v majetku města, průběhem investic či vyhláškami o místních poplatcích. Náplň práce kontrolního výboru vyplývá už z jeho názvu – vedle podobných bodů programu, které jsme vyjmenovali již u výboru finančního, se tu pravidelně projednává činnost Rady města Tišnova a v posledním období se řešila například i prevence sociálněpatologických jevů mládeže, investiční akce Klimatizace kinosálu, hospodaření příspěvkových organizací nebo kontrola projektu Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové kurty.

Věříme, že jsme právě skončeným cyklem našim čtenářům alespoň částečně přiblížili práci poradních orgánů města, která jinak zůstává poněkud ve stínu veřejných jednání zastupitelstva či výstupů ze zasedání městské rady.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: